Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Wonen, belangrijk element in behouden leefbaarheid kleine kernen gemeente Borger-Odoorn.

Door een krimpende bevolking staan de voorzieningen in een dorp onder druk en daarmee de toekomstige leefbaarheid. Voorkomen moet worden dat een kern komt in een niet meer te stuiten neerwaartse spiraal.

Recent heeft de gemeente Borger-Odoorn het initiatief genomen om samen met de vereniging Dorpsbelangen in een aantal sessies de inwoners van Nieuw-Buinen te betrekken bij de leefbaarheid in hun dorp, door eerst de knelpunten te benoemen en vervolgens ideeën te spuien voor verbetering. 

Een geslaagd initiatief. Immers de mensen kennen zeker in gezamelijkheid, hun eigen dorp als de beste. 

Een van de onderwerpen die voor de leefbaarheid naast bekende zaken als werkgelegenheid, onderwijs, openbaar vervoeren en het beschikbaar zijn van voorzieningen zoals winkels, bank, diversiteit in ontspanningsmogelijkheden e.d. van groot belang zijn, bleek ook het aanbod van kwalitatief betaalbare huur- en koopwoningen c.q. andersoortige woonvormen.

Het idee bestaat dat door hier aandacht aan te besteden en hierin tijdig te voorzien de eigen inwoners minder de neiging hebben te verhuizen naar elders, en dat wellicht tevens de kans kan worden benut mensen van elders te verleiden in het dorp te gaan wonen.

 Met andere woorden, het is van doorslaggevende betekenis de voorwaarden te kennen welke de huidige en eventuele nieuwe inwoners aan de kleine kernen blijvend kan binden, deze te vertalen naar gemeentelijk beleid (woonvisie) en dat vervolgens vast te leggen in toetsbare realistische afspraken met bv. woningcorporaties en dat als uitgangspunt te gebruiken in overleg van de gemeente met de provincie.

Belangrijk bij de vaststelling van die voorwaarden is dat,

  • Alle doelgroepen (jong, oud, mensen met een lichamelijke- en psychische beperking, mensen met problemen) gehoord worden/ zich gehoord voelen
  • Er ruimte is voor het specifiek zijn ervan per doelgroep. Zo is de mening van jongeren over beschikbaarheid van seniorenwoningen minder relevant dan de mening van de ouderen over die beschikbaarheid en datzelfde geldt natuurlijk ook omgekeerd).
  • Niet vergeten mag worden de groep mensen die zijn verhuisd naar elders daar hun motieven waardevol zijn.

Op de recent gehouden bijeenkomsten onder de bewoners in het kader van verbeteren van de leefbaarheid in Nieuw-Buinen, waren helaas geen echte ouderen en jongeren aanwezig. Als er al een duidelijke mening over de woonbehoefte daaruit is te distilleren, dan zijn daar vanwege het ontbreken van alleen al voornoemde doelgroepen vraagtekens bij te plaatsen.

Het extrapoleren van eerdere algemene gemeentelijke onderzoeksresultaten is ook risicovol omdat elk van de kleine kernen uniek is en daarom deze gegevens minder geschikt zijn om daarop het stuurinstrument voor de individuele kernen te baseren.

Bovendien de sociaal maatschappelijke omgeving waarmee mensen nu hebben te dealen is de laatste jaren aan snelle verandering onderhevig waardoor data verouderd kan zijn en er vermoedelijk om voornoemde een update nodig is.

Uiteraard is het ook niet handig om voor het vaststellen van gemeentelijk woonbeleid zich te baseren op gegevens afkomstig van de sociale huur- en koopwoningen daar dit slechts een specifiek deel van de totale populatie is die in ogenschouw dient te worden genomen om tot een gedegen beleid te kunnen geraken. Aanmeldingen over de woonbehoefte van individuen zijn slechts waardevol wanneer algemeen bekend is waar inwoners dit kunnen melden en een laagdrempelige toegankelijkheid voor eenieder is gewaarborgd.

Conclusie:

Uit bovenstaande mag m.i. duidelijk zijn dat de inwoners van Nieuw-Buinen er in hun eigen belang goed aan zouden doen, hun College van B&W ervan te overtuigen om op korte termijn onder de inwoners van Nieuw-Buinen een woonbehoefte enquête te houden, die ook als pilot voor de andere kleine kernen kan dienen.

Welke vragen daarin aan de orde zouden moeten komen, hoe de inwoners daarop dienen te worden voorbereid, wie de enquête moet uitvoeren en uitwerken, hoe de bewoners bij de resultaten worden betrokken enz. dat staat nog open. Misschien kan een Werkgroep bestaande uit het 't Huurdertje, vereniging Dorpsbelangen, Woningcorporatie Lefier, en de Gemeente hiervoor een voorzet geven.