Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Antwoord aanpak Gemeente Borger-Odoorn op slechte staat voetpad langs doorgaande weg Nieuw Buinen / Buinerveen onbevredigend !

Het antwoord van de gemeente BO om het onveilige voetpad in Nieuw Buinen / Buinerveen langs Zuiderdiep en Hoofdstaat te verbeteren geeft omwonenden te weinig houvast. De inwoners verwachten meer duidelijkheid. Daarom een tweede poging en een nieuwe kans voor de gemeente op verheldering van haar bedoelingen.

Mail verzonden: dinsdag 21 juli 2015 13:25
Aan: ‘Peter Postema’
CC: Freek Buijtelaar o.a.
Onderwerp: Antwoord op “Slechte staat voetpad langs doorgaande weg tussen Drentse Mondenweg en ‘ Noorder- en Zuiderstraat ‘weg “, kan beter  FW: CD met foto’s

Hallo Hr. Peter Postema,

Bedankt voor uw antwoord en excuses voor mijn late reactie daarop.

Inderdaad, op 30 april 2015  heb ik in de pauze van de gemeenteraadsvergadering (en wel het moment tussen oriënterende- en besluitvormende deel van de bijeenkomst) ook namens Ina Habing (voorzitster van de vereniging Plaatselijk Belang Buinerveen ) aan wethouder ‪‎Freek Buijtelaar een DVD overhandigd met ca. 50 foto’s van voorbeelden over de zeer slechte staat waarin het voetpad zich bevindt langs de doorgaande wegen het Zuiderdiep en Hoofdstraat tussen de Mondenweg en de ‘Noorder- en Zuiderstraat’weg.

Gelukkig erkent ook u dat de onderhoudsstatus van het voetpad te wensen overlaat, ook al is uw duiding van het voetpad minder slecht dan dat de inwoners haar ervaren. U omschrijft haar als matig tot slecht terwijl anderen haar kenschetsen als zich bevindend in een kennelijke toestand van dronkenschap. Hoe erg slecht de toestand van het voetpad is, laten we daar niet over stechelen, het is ook voor u als gemeente duidelijk: “ Het laat meer dan te wensen over en er dient wat te gebeuren”.

De omwonenden zijn dan ook verheugd dat u van plan bent de meest ernstige plekken aan te pakken. In verband met de verwachte en niet te voorkomen overlast, mag het ook helder zijn dat zij graag van de gemeente horen om welke gedeelten van het voetpaden het dan zal gaan (huisnummers) en wat de voorgenomen tijdsplanning is, zodat de betrokken mensen daarmee rekening kunnen houden.

Voor wat betreft uw besluit om de algemene structurele verbetering van het voetpad te koppelen aan een algehele reconstructie van het Zuiderdiep zoals die ook is uitgevoerd tussen de Prins Bernhardlaan en de Drentse Mondenweg: ‘k Denk te weten dat voor de door u aangevoerde argumenten best begrip en draagvlak bij de bewoners bestaat mits er daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan het begrip “ over enkele jaren ‘’ want dat zal nu als vaag en rekbaar worden ervaren. Om voornoemde reden vraag ik u de uitvoering hiervan vaster omlijnd in de tijd als project weg te zetten, in de gemeentelijke planning voor een ieder zichtbaar op te nemen, hiervoor alvast geld te reserveren en dit alles ook proactief te communiceren naar de bevolking.

Daarmee schept de gemeente vertrouwen en wordt het ook duidelijker wat de gevolgen zijn voor de burger in de toekomst van mogelijke gemeentelijke bezuinigingen c.q. het moeten verhogen van gemeentelijke kosten voor diezelfde burgers in het realiseren van hun wensen. 
Wat blijft is dat ondanks bovenstaande, op veel plaatsen eigenlijk sprake blijft van onveilige situaties waardoor vroeg of laat dit tot ernstige verwondingen / bot breuken zal kunnen leiden. Daarvoor is uiteraard de gemeente verantwoordelijk en op aanspreekbaar. Met vriendelijke groet, Menno Hilverts.

Mail ontvangen: maandag 29 juni 2015 14:09

Van: Peter Postema
CC: Freek Buijtelaar o.a.
Onderwerp: CD met foto’s

Geachte heer Hilverts,

Enkele weken geleden heb ik van wethouder Freek Buijtelaar uw CD ontvangen met daarop enkele foto’s van het voetpad langs het Zuiderdiep in Nieuw Buinen/Buinerveen.

Wij zijn het snel eens dat de onderhoudsstaat van dit pad matig tot slecht is.

De bedoeling is om heel het Zuiderdiep in één keer te reconstrueren, zoals dit ook is gebeurd tussen de Drentse Mondenweg en de Prins Bernhardlaan. Het vooraf alleen opknappen van het voetpad heeft niet zoveel zin, omdat bij een reconstructie vaak wordt gekozen voor andere maatvoering, trottoirbanden en manieren van afwateren. De staat van de weg is maatgevend voor de uitvoering van de reconstructie. Uit de inspectie van dit voorjaar is gebleken dat de verharding wel achteruit gaat, maar dat de weg nog niet direct in beeld is voor reconstructie.  Daarbij speelt nog het dorpsomgevingsplan van Buinerveen.

De verwachting is dat reconstructie van de weg en de aanliggende stroken over enkele jaren plaats gaat vinden. Tot die tijd proberen wij de meest ernstige plekken – daar waar nodig – te herstellen.

Met vriendelijke groet, Peter Postema

Gemeente Borger-Odoorn / Beleidsmedewerker wegen / Afdeling Grondgebiedszaken / Cluster Realisatie

Mail Verzonden: donderdag 30 april 2015 8:08
Aan: ‘Buurtbeheer@borger-odoorn.nl’

CC: P.Hurkmans; F.Buijtelaar o.a.

Onderwerp: Onderhoud voetpad in de dorpen Nieuw Buinen en Buinerveen langs de doorgaande weg tussen Mondenweg en Noorder- en Zuiderstraat in kennelijke staat.

Aan Buurtbeheer Gemeente Borger-Odoorn,

Betreft: Slechte status van het voetpad langs het Zuiderdiep (Nieuw Buinen en Buinerveen) en Hoofdstraat / Hoofdkade (Buinerveen)

Jl. eind februari ben ik n.a.v. van een reactie op Facebook van Ina Habing (voorzitster vereniging Plaatselijk Belang Buinerveen) bij een deel van de bovengenoemde voetpaden gaan kijken, hoe deze erbij liggen. De situatie van het straatwerk bleek erbarmelijk.

Het Zuiderdiep heb ik vanaf School 75 t/m de silo van Avebe / Hoornstra BV per voet geïnspecteerd en hiervan foto’s gemaakt; een keuze hier uit, ca. 50 stuks, heb ik op een USB / DVD gezet en deze zal ik jou doen toekomen zodra ik hiervoor van jou het adres heb ontvangen.

De vraag is m.i. niet of er wat aan moet worden gedaan maar vooral wanneer dit eindelijk gaat gebeuren,  immers op veel plaatsen is er geen sprake meer van een veilige situatie waardoor vroeg of laat dit tot ernstige verwondingen / bot breuken zal leiden.

Waar de inwoners dan ook op wachten is overleg met omwonenden en zij die hen kunnen vertegenwoordigen zoals Dorpsbelangen (Nieuw Buinen) / Plaatselijk Belang (Buinerveen) , en welke zou dienen te resulteren in een realistische planning van een structurele aanpak door de gemeente waarbij uiteraard voor de meest kritische plekken uiteraard nu alvast een voorziening wordt getroffen.

Daar de noodzakelijke verbeteringen waarschijnlijk een groot beroep zullen doen op het beschikbare onderhoudsbudget van de gemeente , zijn in de mailing ook andere in deze kwestie bij de gemeente Borger-Odoorn ambtelijk- en (politiek) bestuurlijk direct betrokken personen, zoals resp. Aries Kuiper, Petra Hurkmans en Freek Buijtelaar vermeld.

In  afwachting van een reactie met een voor de bewoners positieve ontwikkeling en met vriendelijke groet, Menno Hilverts

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën