Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Nieuw Buinen - ‪Volkstuin voor de Voedselbank - 9 oktober 2015
Opdat alleenstaande(n) en gezinnen met een ‪laag inkomen ook regelmatig ‪verse ‪groente krijgen, verzorgen een aantal vrijwilligers o.l.v. Geert Dijksta een aantal tuintjes aan de “2/3 Weg” langs het bos van het Drents Landschap. De opbrengst wordt geleverd aan de voedselbank.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Toekomstbestendige snelle vaste ‎ betaalbare breedband internetverbinding is voor basisonderwijs een MUST !

Het Primaire Onderwijs ( basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs) luidt de noodklok.

Schoolgaande kinderen op het platte land mogen niet de dupe worden van het ontbreken van de mogelijkheden die breedband in het onderwijs elders nu al biedt en steeds meer gaat bieden.

‪‎Rijksoverheid, Provincie Drenthe , Drentse ‎gemeenten en woningcorporaties, stel ‪geld beschikbaar voor de aanleg van een ‪‎glasvezel infrastructuur.

Gemeenteraden op het platte land wees (pro)actiever en stimuleer / ondersteun uw colleges, stel vragen en sla de hand aan de ploeg d.w.z. neem ook zelf het initiatief om de noodzakelijke versnelling in het proces te verkrijgen. Regeren is vooruitzien, stilstaan is nog meer de versnelling in de achteruit.

Wacht niet langer op elkaar maar neem het initiatief tot samenwerken en maak aan elkaar duidelijk waar de problemen liggen zodat er gezamenlijk naar oplossingen kan worden gezocht !

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Antwoord Gemeente Borger-Odoorn is een erkenning dat de waterkwaliteit van de plas, waaraan de formeel ingerichte kinderspeelplaats in het Bunerhornsebos is gelegen, te sterk fluctueert.

Zie verderop voor de letterlijke tekst, de mail d.d. maandag 3 augustus 2015

Reactie hierop naar de Gemeente

Mail verzonden: 14 augustus 2015, 10:14 uur Aan: Buurtbeheer Gemeente Borger-Odoorn CC: Wietze van der Harst; Dorpsbelangen Nieuw Buinen

Hallo Hr. Marinus Hulshof,

Allereerst dank voor het snelle antwoord dat ik per mail mocht ontvangen.

U zegt m.b.t. de waterkwaliteit in de watergangen van het Bunerhornsebos, dat een meting hiervan weggegooid geld is daar dit een momentopname is en dat de uitkomst van zo’n meting per uur kan veranderen.   

Daarmee wordt in zekere zin erkend dat de fluctuaties in kwaliteit zo groot zijn dat een vastgestelde waarde, die voldoet aan de gezondheidsnorm geen zekerheid geeft over de kwaliteit als die meting op een later tijdstip was gedaan, nog sterker:

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Antwoord Gemeente Borger-Odoorn biedt bewoners vooralsnog geen adequate perspectief op verbetering slechte onderhoudsstaat voetpad

Zie voor de letterlijke tekst gemeentelijke beantwoording, het cursief roodgedrukte gedeelte in mail d.d. woensdag 22 juli 2015

Het antwoord van de gemeente BO om het onveilige voetpad in Nieuw Buinen / Buinerveen langs Zuiderdiep en Hoofdstaat gelegen tussen Mondenweg en Noorder- en Zuiderstraat te verbeteren, geeft omwonenden te weinig houvast. Vandaar nog een poging en een nieuwe kans voor de gemeente op verheldering en formele vastlegging van haar voornemens bv. door een plan van aanpak via de gemeenteraad.  

Inhoudelijke reactie hierop naar de Gemeente Borger-Odoorn (t.a.v. Hr. Ing. Peter Postema, Beleidsmedewerker Wegen, afd. Grondgebiedszaken) luidt:

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Antwoord Gemeente Borger-Odoorn een eerste en goede stap op de verdachte waterkwaliteit van dat deel van de plas waaraan de formeel ingerichte kinderspeelplaats in het Bunerhornsebos is gelegen.   

Vooraf:

De watergangen en vijvers in en langs de Bunerhornsebos zijn een onderdeel van het project ‘Wijken voor water’. Als gevolg van de verwachte klimaatverandering door de opwarming van de aarde, zullen er zich in de toekomst naast extreem droge ook steeds meer extreem natte periodes voordoen. Met dit project wordt hierop ingespeeld om de problemen in de waterhuishouding zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Er zijn als experiment waterpartijen aangelegd met een natuurlijke begroeiing van de oevers welke op termijn de zuivering van het water moeten verzorgen; de waterpartijen zijn onderling verbonden middels een stromingslabyrint. Omdat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er een positief verband bestaat tussen educatie en de houding / gedrag ten aanzien van het milieu en de natuur, was en is het de bedoeling ook te doen aan water-, natuur- en milieu educatie.  Er zouden informatie panelen komen om de betekenis van het bos voor de natuur , waterbeheer en energie inzichtelijk te maken; tot nu toe helaas nog niet gebeurt. Wel is er achter de woningen aan de Kalmoes een plek aangelegd waar kinderen natuurlijk kunnen spelen en daardoor op een speelse manier bewust worden van hun natuurlijke omgeving. Aldaar wordt middels een mechanisch bediende pomp water omhooggehaald uit de bodem welke vervolgens naar een lager gelegen plas / watergang stroomt op enkele meters daarvandaan. De kwaliteit van het water in die plas c.q. watergang waar de kinderen al spelend mee in aanraking komen, worden door de ouders verdacht vanwege niet alleen de kleur maar ook het van tijd tot tijd smerig vervuilde oppervlak van het ogenschijnlijk stilstaande water waarop dan vaak heel veel ‘luchtbelletjes‘ liggen. Ouders verbieden hun kinderen daarom er te spelen,  hetgeen natuurlijk moeilijk is vanwege het ontbrekende zicht daarop.  

De reactie op de letterlijke beantwoording (zie verderop mail d.d. woensdag 22 juli 2015) door de Gemeente op de ongerustheid van de ouders over de onderhavige waterkwaliteit: