Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Nieuw Buinen, 25 maart 2015

Aan de Informateur

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe

De heer Henk Brink

Naar ik aanneem zijn de coalitie besprekingen in volle gang. Recent (17 december jl.) is door de Staten van Drenthe ongeämendeerd en unaniem een op initiatief van de VVD ingediende motie ( met als medeondertekenaars de PVV en Groen Links) aangenomen waarin de Provinciale Staten van Drenthe:

  1. Constateren dat de regeling Faunafonds niet open staat voor particulieren terwijl ook zij schade ondervinden,
  2. Van mening zijn dat deze regeling opengesteld moet worden voor allen die faunaschade leiden. De Provinciale Staten dragen het College van GS in de onderhavige motie nadrukkelijk op dat nog voor het nieuwe groeiseizoen, er een beter instrumentarium is om de schades te melden en te behandelen.

Daarom vraag ik aandacht om met de mogelijke toekomstige coalitie partners het onderwerp te bespreken en tenminste een breed onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van een provinciaal faunafonds met als doel deze nog dit jaar op te richten en daar zo mogelijk ook alvast geld voor te reserveren in de begroting.

Dit verzoek is mede ingegeven door de belofte die is gedaan aan de vele aanwezige mensen op 21 januari 2014 in de MFA te Nieuw Buinen tijdens een formele openbare steenmarter bijeenkomst (mede georganiseerd door de Gemeente Borger-Odoorn) en in aanwezigheid van de toenmalige verantwoordelijk wethouder van Borger-Odoorn (mevr. Wil Luchjenbroers), dat alles in het werk zou worden gesteld om te komen tot een Drents Provinciaal Faunafonds ter (gedeeltelijke) compensatie van geleden schade door ook de groep particulieren.

In de af- en verwachting van een positieve ontwikkeling in deze en m.vr.gr. namens de Dorpsbelangen Werkgroep ‘Reductie Overslast Steenmarters Borger-Odoorn’,

Menno Hilverts