Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De GROTE GRAZERS (te) dominant aanwezig tijdens zitting Statencommissie Omgevingsbeleid Drenthe

26 november 2014 heb ik de behandeling van het provinciale Flora- en Faunabeleidsplan (Statenstuk 2014-647) bijgewoond. Er waren een groot aantal insprekers zoals Partij voor de Dieren, beheerders van natuurterreinen, belangenverenigingen van natuur- en milieu, agrariërs, jagers, recreatie, particulier grondbezit enz. Waar het vooral overging was het al dan niet aanwezige draagvlak voor de herintroductie van de grote grazers ‘ dam- en edelhert ‘ , de nulstand voor het wildzwijn, de financiën en de consequenties voor Drenthe als het provinciaal plan alsnog wordt uitgesteld totdat de nieuwe Natuurwet er is. Laatste laat nog steeds op zich wachten door onverwachte problemen in de Tweede Kamer. Met de nieuwe Natuurwet gaat veel bevoegdheden van het Rijk naar de provincies inclusief de gelden van het schade Faunafonds, die bij overgang echter niet geoormerkt worden.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

20 november 2014

Aan:

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borger-Odoorn

Onderwerp:

Overpeinzingen om Wedeka, haar medewerkers en de betrokken gemeenten te helpen

Geachte College,

Onderstaande is een vervolg op mijn eerdere brief over al- of niet verlengen tijdelijke contracten bij Wedeka d.d.  16 november 2014

Koepelorganisatie Cedris beveelt in zijn algemeenheid gemeenten aan de tijdelijke contracten bij  een WS bedrijf te verlengen omdat dit voor de gemeenten voordelig zou zijn.

Bij nader inzien is er zeker een situatie denkbaar waarin dit niet het geval hoeft te zijn.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 

17 november 2014

Aan:

De Rekenkamercommissie van de Gemeente Borger-Odoorn (via secretaris mevr. F. Koenders)

Onderwerp: Nieuw Buinen - Project ‪‎Reconstructie  Zuiderdiep.

Geachte Rekenkamercommissie en haar leden,

Een ‎onderzoek door de ‎Rekenkamer meer dan de moeite waard ?

De aanvankelijke begroting van het project is geraamd op 1,2 miljoen euro. Inmiddels heeft wethouder Buijtelaar op 30 oktober jl. in een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad een overschrijding medegedeeld van ca. 350000 euro, hetgeen overeenkomt met zo’n 30%.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

20 november 2014

Aan:

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borger-Odoorn

Onderwerp:

 

Overpeinzingen om Wedeka, haar medewerkers en de betrokken gemeenten te helpen

 

Geachte College,

 

Onderstaande is een vervolg op mijn eerdere brief over al- of niet verlengen tijdelijke contracten bij Wedeka d.d.  16 november 2014

 

Koepelorganisatie Cedris beveelt in zijn algemeenheid gemeenten aan de tijdelijke contracten bij  een WS bedrijf te verlengen omdat dit voor de gemeenten voordelig zou zijn.

Bij nader inzien is er zeker een situatie denkbaar waarin dit niet het geval hoeft te zijn.

 

Om dit te kunnen volgen eerst even iets over de toekenning van het Wsw-budget:

Jaarlijks stelt de minister de uitkering vast voor de totale uitvoering van de Wsw (ca. 2,8 miljard).

Elke gemeente krijgt ) in het betreffende jaar een deel van dit landelijk Wsw budget voor het realiseren van een minimaal aantal Wsw plaatsen (= taakstelling) op basis van het aantal inwoners met een Wsw indicatie die beschikbaar zijn voor werk , waarbij de mate van de arbeidshandicapcatagorie ook een rol speelt.

Als een gemeente minder  Wsw-plaatsen realiseert dan in haar taakstelling is opgenomen (= orderrealisatie), dan moet de gemeente het geld terugbetalen (artikel 9 Wsw). Als er budget over is, mag de gemeente dit vrij besteden. Een gemeente die méér arbeidsplaatsen heeft gerealiseerd dan de taakstelling (= overrealisatie), moet zij deze  extra plaatsen betalen uit eigen middelen.

 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Stadskanaal jl. 17 november, gaf de verantwoordelijk wethouder op dit dossier (Hr. Boens) aan dat Stadskanaal haar taakstelling had gehaald en dat daarom de argumentatie van Cedris c.q. de opmerking van het ministerie van SZW niet van toepassing zijn op de voorliggende situatie bij Wedeka. Wat Hr. Boens niet aangaf en waarover hij ook niet door de raad werd bevraagd, is wellicht dat er meer Wsw plaatsen zijn gerealiseerd dan de taakstelling van het Rijk vereist. De kosten van ‘boventalligheid’ bij Wedeka zijn dus voor rekening van de betrokken gemeenten. Bij de ca. 300 tijdelijke contracten gaat het volgens wethouder Boens om 3de termijncontracten.

 

Zo er sprake kan zijn van een ‘calculerende’ burger, gemeenten  zijn in dat opzicht veelal niet anders.

 

Het niet verlengen van de onderhavige tijdelijke contracten bij Wedeka zullen van rechtswege ‘automatisch’ worden beëindigd. Betrokkenen komen dan in de WWB terecht.

Het WWB uurloon is lager dan die van de Wsw cao. Wellicht nog een veel grotere en voordelige post is dat in tegenstelling tot de Wsw, voor de WWB geen pensioenopbouw behoeft te worden afgedragen door gemeenten.  Qua loonkosten is een persoon in de WWB dus goedkoper dan in de Wsw. Vervolgens zijn er nog wel re-integratie kosten te maken ter bemiddeling naar werk, echter het is heel denkbaar dat onder de streep ook dan het niet verlengen van de tijdelijke contracten nog steeds voordeliger is t.o.v. het wel verlengen ervan.

 

Sociaal gezien,  vind ik de tot nu toe gemaakte keuze te verwerpen omdat de mogelijkheden tot plaatsing bij reguliere bedrijven weliswaar een goed streven is maar een utopie zal blijken te zijn waardoor deze mensen  blijvend achter de ‘geraniums’ belanden en hopelijk hoeft niemand meer uit gelegd te worden wat dit voor negatieve gevolgen heeft / kan hebben voor het betrokken individu en de samenleving als geheel.

 

Om die reden is gezocht naar een alternatief.

 

Gemeenten hebben extra geoormerkt geld gekregen van het Rijk voor het organiseren van Beschut Werk. Mijn voorstel zou zijn dan ook zijn wanneer er geen zicht is op een andere oplossing, in dat geval o.a. die financiële middelen dan in te zetten om de mensen met tijdelijke contracten als gemeente in dienst te nemen en hen te detacheren bij Wedeka.

Dit is voor de gemeenten m.i. nog steeds goedkoper, en de mensen houden hun werk weliswaar tegen een lager loon dan het Wsw maar hoger dan WWB, pensioenopbouw gebeurt en de dreiging in een isolement te geraken is van de baan.

  

Het is overwegen van laatstgenoemde lijkt mij meer dan de moeite waard.

 

In afwachting van uw reactie met een zo mogelijk voor alle betrokkenen positieve afloop,

 

Met vriendelijke groeten,

Menno Hilverts, Kalmoes 88, 9521 HV Nieuw Buinen.

 

Kopie:

Individuele partijen van de gemeenteraad Borger-Odoorn

 

Opmerking:

Bij deze wil ik tevens mijn dank  uitspreken aan de beleidsmedewerker van PvdA Tweede Kamerlid John Kerstens om mij dinsdag 18 november jl. te woord te staan, en over het oplossen van het probleem mee te denken. Gezien de complexheid van de materie hoop ik dat we elkaar wederzijds goed hebben begrepen en anders mijn excuses .

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Woensdag 18 juni 2014 heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken de  Wet Natuurbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet vervangt o.a. de Flora- en faunawet en de Boswet. Het is mooi te lezen dat de Staatssecretaris streeft naar rust in het veld echter met betrekking tot het beheer van dieren in het wild is het Platform ‘ Reductie Overlast Steenmarters ‘ er niet gerust op dat daarmee de belangen van de burger nu beter kunnen en worden gediend m.b.t. de mogelijkheden voor een effectieve schadebestrijding en ter verkrijging van compensatie voor geleden schade dan met de huidige nog van toepassing zijnde wetgeving. Voor het Platform van de Dorpsbelangen Vereniging Borger-Odoorn was dat dan ook voldoende aanleiding om de fracties van de Tweede Kamer deelgenoot te laten worden van haar zorgen en hen te vragen duidelijk te maken waar de ruimte in het onderhavige wetsvoorstel mogelijk wel ligt en zo deze niet of in onvoldoende mate voorhanden zijn met moties c.q. amendementen te komen die dat alsnog bewerkstelligen. Hierna volgt de desbetreffende brief waarin e.a. is verwoord.