Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Eerste en goede stap Gemeente Borger-Odoorn om waterkwaliteit kinderspeelplaats in Bunerhornsebos in beeld te krijgen

Water kwaliteit

Antwoord Gemeente Borger-Odoorn een eerste en goede stap op de verdachte waterkwaliteit van dat deel van de plas waaraan de formeel ingerichte kinderspeelplaats in het Bunerhornsebos is gelegen.   

Vooraf:

De watergangen en vijvers in en langs de Bunerhornsebos zijn een onderdeel van het project ‘Wijken voor water’. Als gevolg van de verwachte klimaatverandering door de opwarming van de aarde, zullen er zich in de toekomst naast extreem droge ook steeds meer extreem natte periodes voordoen. Met dit project wordt hierop ingespeeld om de problemen in de waterhuishouding zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Er zijn als experiment waterpartijen aangelegd met een natuurlijke begroeiing van de oevers welke op termijn de zuivering van het water moeten verzorgen; de waterpartijen zijn onderling verbonden middels een stromingslabyrint. Omdat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er een positief verband bestaat tussen educatie en de houding / gedrag ten aanzien van het milieu en de natuur, was en is het de bedoeling ook te doen aan water-, natuur- en milieu educatie.  Er zouden informatie panelen komen om de betekenis van het bos voor de natuur , waterbeheer en energie inzichtelijk te maken; tot nu toe helaas nog niet gebeurt. Wel is er achter de woningen aan de Kalmoes een plek aangelegd waar kinderen natuurlijk kunnen spelen en daardoor op een speelse manier bewust worden van hun natuurlijke omgeving. Aldaar wordt middels een mechanisch bediende pomp water omhooggehaald uit de bodem welke vervolgens naar een lager gelegen plas / watergang stroomt op enkele meters daarvandaan. De kwaliteit van het water in die plas c.q. watergang waar de kinderen al spelend mee in aanraking komen, worden door de ouders verdacht vanwege niet alleen de kleur maar ook het van tijd tot tijd smerig vervuilde oppervlak van het ogenschijnlijk stilstaande water waarop dan vaak heel veel ‘luchtbelletjes‘ liggen. Ouders verbieden hun kinderen daarom er te spelen,  hetgeen natuurlijk moeilijk is vanwege het ontbrekende zicht daarop.  

De reactie op de letterlijke beantwoording (zie verderop mail d.d. woensdag 22 juli 2015) door de Gemeente op de ongerustheid van de ouders over de onderhavige waterkwaliteit:

Heel goed dat de gemeente in gesprek is met waterschap Hunze en Aa’s in een poging een meetprogramma voor enkele jaren op te stellen. Hiervoor dan ook grote waardering. Jammer is wel dat in afwachting van voornoemde oplossing om de waterkwaliteit structureel in beeld te krijgen, er nog geen onderzoek over de kwaliteit van nu is gedaan c.q. in de planning zit en er dus enerzijds geen duidelijkheid voor de ouders bestaat of hun kinderen toch niet worden blootgesteld aan water van ongezonde kwaliteit en anderzijds de kinderen wellicht ten onrechte door hun ouders het spelen met water (op met name warme dagen) wordt onthouden.

Uw standpunt dat het water in “wijken voor water “ geen zwemwater is, is juist. Deze vaststelling ontslaat de gemeente natuurlijk niet van haar verantwoordelijkheid in deze, want de speelplaats is juist bewust door de gemeente ingericht om op speelse wijze daarmee in aanraking te komen. Daarom moet ik ook wel aannemen dat die opmerking niet is bedoeld om van deze verantwoordelijkheid weg te komen en zal de gemeente alsnog op korte termijn de kwaliteit laten vaststellen door het plaatselijk nemen van een watermonster zodat duidelijk wordt dat het spelen met water aldaar door kinderen verantwoord is i.v.m. huidirritatie e.d.

Het antwoord op de vraag waarom de pomp ter hoogte van de ‘ 2/3 WEG ‘ slechts sporadisch draait na aanvankelijk weer in gang te zijn gezet, ontbreekt terwijl deze toch belangrijk is voor de waterkwaliteit in het labyrint; het is bekend dat stilstaand water een negatieve invloed heeft.

Het is aan te bevelen in contact te blijven met de omwonenden over de verdere ontwikkelingen en gratis huis aan huis blad ‘Week in Week uit’ leent zich hiervoor uitstekend.

In afwachting van een spoedige voor de kinderen adequate beantwoording en met vriendelijke groeten, Menno Hilverts    

Eerdergenoemde mail(s) in tijdsvolgorde van jong naar oud:

1.
Mail Ontvangen: woensdag 22 juli 2015 11:23

Van: Marinus Hulshof (Buurtbeheer)
Onderwerp: RE: Herhaling verzoek maar kan ook opgevat worden als klacht … FW: Foto 1 m.b.t. Waterkwaliteit vijver Bunerhornse bos – Bezorgde ouders

Geachte heer Hilverts,

De waterpomp is inmiddels gerepareerd.

Op dit moment is er geen onderzoek naar de waterkwaliteit in de planning.

Wij gaan hierover in gesprek met het waterschap Hunze en Aa’s. We proberen een meetprogramma van enkele jaren op te stellen.

De bruine kleur is geen vervuiling maar heeft te maken met ijzeroer in de bodem en het kwelwater.

Het stromingslabyrint krijgt op termijn een zuiverende werking. Echter het riet en de biezen in de doorstroomvijvers zijn  nog onvoldoende aanwezig.

Dat heeft tijd nodig. Wijken voor water is een pilot we moeten afwachten hoe zich e.e.a ontwikkeld.

Wij menen u voldoende te hebben geïnformeerd en met vriendelijke groet, Gemeente Borger-Odoorn / Buurtbeheer

2.

Mail Verzonden: zondag 19 juli 2015 11:10
Aan: Buurtbeheer Mailbox; Marinus Hulshof
CC: o.a. Wietze van der Harst
Onderwerp: Herhaling verzoek maar kan ook opgevat worden als klacht … FW: Foto 1 m.b.t. Waterkwaliteit vijver Bunerhornse bos – Bezorgde ouders

Hallo Buurtbeheer / KCC, 

Het is nu bijna 4 maanden geleden dat een mail over de waterkwaliteit is verstuurd en noch van Buurtbeheer noch van het KCC is enige reactie ontvangen, hetgeen uiteraard niet acceptabel is. De mail zal daarom nu worden herhaald, en gezien de tijd die is verstreken zou het toch normaal zijn wanneer er tenminste binnenkort een voor de ouders geruststellende bericht zou komen over de waterkwaliteit.

Juist nu de temperatuur oploopt en de kinderen vakantie hebben is m.i. haast geboden !

In afwachting van een verwachtingsvolle ontwikkeling en met vriendelijke groet, Menno Hilverts

3.

Mail Verzonden: zondag 22 maart 2015 23:36
Aan: Aries Kuiper
Onderwerp: Waterkwaliteit vijver Bunerhornse bos – Bezorgde ouders

Gemeente Borger-Odoorn, t.a.v. Hr. Aries Kuiper, Beleidsmedewerker Water & Riolering en Projectleider

Hallo Aries,

Betreft:  Nieuw Buinen, de vijver in het Bunerhornse bos direct achter de Kalmoes.

Ouders van kinderen in de omgeving hebben nog steeds twijfels over de kwaliteit van het water.

Dit heeft enerzijds te maken met de bruinrode kleur van het water en anderzijds met het stilstaan van de watercirculatie.

Bij deze het verzoek om enerzijds via een monster te (laten) bepalen dat het water gezondheidsproof is en de resultaten daarvan openbaren plus aannemelijk te maken wat de oorzaak van de water kleur is. Voorgaande informatie zou middels de gratis huis aan huis blad “ Week in –Week uit “ gepubliceerd kunnen worden waarbij het een niet hoeft te wachten op het andere.  

Zolang onduidelijkheid bij de ouders bestaat over de waterkwaliteit houden zij, voor zo ver dat in hun vermogen ligt, de kinderen weg bij de speciaal aangelegde speelplaats met waterpomp      

Wat is trouwens de reden dat de pomp, die zorg moet dragen voor de watercirculatie, (veelal) weer stilstaat ?

In afwachting van jouw beantwoording en met vriendelijke groet, Menno Hilverts

Recente website artikel over dit onderwerp: http://www.nieuwbuinensociaal.nl/dorpsbelangen/184-is-waterkwaliteit-formele-kinderspeelplaats-bunerhornsebos-een-gevaar-voor-de-gezondheid
 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën