Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Eigen notitie PvdA bijeenkomst Gewest Drenthe 12 april 2014

PvdA bijeenkomst Gewest Drenthe, Westerbork, zaterdag 12 april 2014

Eigen notitie van de belangrijkste punten, die aan de orde zijn geweest. Het betreft de voorbereidingen van aanstaande Statenverkiezingen en de evaluatie van de recente gemeenteraadsverkiezingen.

De vergadering heb ik niet bijgewoond als afdelingsafgevaardigde maar als geïnteresseerde PvdA lid; hetgeen o.a. betekent dat je ter vergadering geen stemrecht hebt.

Voorbereiding Statenverkiezingen  d.d. 18 maart 2015

Opmerking vooraf:

De uitslag van de landelijk georganiseerde provinciale Statenverkiezingen zijn ook bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer wordt namelijk niet rechtstreeks door de bevolking gekozen maar door leden van de leden van de Provinciale staten.

De Eerste Kamer kan wetten alleen maar goed- of afkeuren; zij kan wetten dus niet wijzigingen. Haar oorspronkelijke functie is vooral gericht op de vraag of een wetsvoorstel uiteindelijk kwalitatief wel goed genoeg is, of er geen strijdigheid is met de Grondwet of internationale verdragen, of de rechten van de burgers niet onevenredig worden geschaad en of het geheel betaalbaar blijft. Door het huidige versnipperde en onstabiele politieke landschap lijkt de Eerste Kamer echter steeds meer verworden tot een politiek orgaan. Om redenen van bestuurbaarheid van ons land overstijgen m.i. de Statenverkiezingen dan ook het provinciale.

Ter zake:

Persoonlijk ingebracht dat t.a.v. de profielen m.b.t. tot het te voeren beleid de uitgangspunten van de PvdA te algemeen geformuleerd zijn en dat een verbetering zou zijn hierin specifiek de ‘ Van Waarde ‘ resolutie van de Wiardi Beckman Stichting op te nemen zoals aangenomen op het Congres van april 2013 te Leeuwarden en niet als een stip op de horizon maar nu reeds van toepassing te laten zijn. De kandidaten dienen hierop te worden getoetst.

Evaluatie resultaat Gemeenteraadsverkiezingen  van jl. 19 maart 2014

Persoonlijk ingebracht dat onder een permanente campagne niet alleen moet worden verstaan dat PvdA leden van de gemeenteraadsfractie dicht bij de bevolking moeten staan aangaande (te verwachten) lokale issues / ideeën die er leven maar dat dit even zeer geldt voor leden van het politieke afdelings- en gewestelijk bestuursniveau plus dat door hen daar waar nodig openlijk en  extern kritiek op het landelijke beleid niet achterwege mag blijven en geleverd moet worden als deze principieel in strijd is met het sociaal democratische uitgangspunten. Wordt dat niet gedaan dat is het heel wel voorstelbaar dat onze potentiele achterban denkt dat de PvdA op gemeentelijk- en provinciaal niveau het eens is met het landelijk gevoerd beleid. Het is dan ook niet meer dan logisch dat gemeenteraadsfracties daarop worden afgerekend. Zelfs traditionele PvdA stemmers brachten een proteststem uit op een andere partij of nog erger gingen niet stemmen. Bovendien is kritiek uit eigen kring op het landelijk gevoerde beleid ook de enige manier waarop de Tweede Kamer fractie zich waarschijnlijk aangesproken voelt om het kabinet te bewegen een andere koers te gaan varen.  Nog sterker, zij is daarop aangewezen ! Te veel is reeds bij de start van de huidige regeringscoalitie weggekeken want het toenmalige regeerakkoord was duidelijk; het heeft mijn instemming dan ook beslist niet gehad. Helaas bleven ook daarna , toen veel daarvan zichtbaar en voelbaar werd, wegkijken. Ja, er waren partijgenoten die het zelfs hartstochtelijk verdedigden. Het mag duidelijk zijn, het moet anders. Terug naar onze eigen gedachtegoed en deze niet weer verkwanselen. Gewoon doen !

Tot slot:

M.i. wordt er nog steeds te weinig gepraat over beleid maar te veel over bijzaken c.q. te veel waarde gehecht aan toevalligheden. Desondanks heb ik wel een positief gevoel overgehouden aan deze bijeenkomst. De tijd zal leren in hoeverre zaterdag een kentering heeft te weeg gebracht.  

Onbesproken en dat ten onrechte, is echter gebleven dat de deelname aan gemeenteraadsverkiezingen over de loop der jaren dalende is en langzamerhand is geland bij 50%. Hoe legitiem zijn gemeenteraden in dat licht bezien, kun je je dan ook afvragen. Welk mandaat heeft een gemeenteraad van de bevolking ? Het mag toch geen onderonsje worden van enkele politici. Van de lage opkomst behoren trouwens alle partijen zich meer bewust te zijn, zowel winnaars als verliezers zouden zich daarover grote zorgen dienen te maken en individueel maar zeker ook in gezamenlijkheid moeten streven naar een verbetering hiervan. Voorlopig is een meer bescheiden opstelling van de politiek naar de bevolking, wellicht een passende reactie daarop.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën