Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Transparantie in het bestuurlijk overleg van de Gemeenten, Provincies en Initiatiefnemers met Den Haag  essentieel voor geloofwaardigheid bij de bevolking.

In de gemeenteraadsvergadering van jl. donderdag 8 januari, kondigde het college van Borger-Odoorn bij monde van Gemeente Belangen wethouder Freek Buitelaar aan dat er a.s. 23 januari weer een bestuurlijk overleg is in Den Haag m.b.t. uitvoering van het RCR regeling Windparken in de Drentse Veenkoloniën waarbij aanwezig zijn Provinciale bestuurders, betrokken gemeenten en de initiatiefnemers (‘boeren’). Aanleiding was een vraag van de Raad of er bij het College reeds een reactie binnen was op de brief aan minister Kamp om het gewicht van het draagvlakonderzoek in zijn toekomstig plaatsingsbesluit zwaar te laten wegen.

Belangrijk voor de geloofwaardigheid van voornoemd overleg  (kortweg verderop even ‘Platform’ genoemd) op zich bij de bevolking, is de transparantie van handelen van alle deelnemers.

Een openbaar verslag van hetgeen aldaar wordt besproken en afgesproken, kan daartoe een wezenlijke bijdrage leveren plus dat op voorhand wordt voorkomen dat achteraf geen discussie ontstaat over wie wat wel of juist niet, al of niet terecht, in het (in)direct belang van de bewoners heeft ondernomen.

De politieke partijen van de gemeenteraad van Borger-Odoorn zouden er dan ook goed aan doen, alsnog tijdig een niet vrijblijvende verzoek te richten tot het College van B&W waarin zij in gezamenlijkheid vragen dat op de aanstaande bijeenkomst van het Platform in te brengen als dat nog niet eerder mocht zijn gebeurd. Het Platform wordt daarmee ontdaan van de geur van achterkamertjes politiek c.q. koehandel.

Niet duidelijk is namelijk of in de eerdere bijeenkomsten een verzoek  is ingebracht om een onafhankelijk onpartijdig onderzoek te laten starten naar de effecten op de midden- en lange termijn op de gezondheid van mens (en dier) van hoorbare- en niet hoorbare door gegenereerde windturbines trillingen, heeft haar fractie daarover geen vraag gesteld; m.i. een gemiste kans.

Waar het omgaat is dat er een structureel fundamenteel onafhankelijk en onpartijdig onderzoek wordt gestart die inzicht verschaft of er als gevolg van het nu eenmaal gegenereerde geluid door windturbines extra  gezondheidsrisico’s voor de mens bestaan, zo ja welke en hoe groot  die risico’s zijn plus om vervolgens daaruit af te leiden welke normstelling definitief daadwerkelijk benodigd is om mens en dier hiertegen te beschermen.

Zolang hierover geen voldoende zekerheid is verkregen dient de overheid enerzijds proactief technische innovatie ter reducering van het door de windturbine gegenereerde geluid te stimuleren c.q. te faciliteren en anderzijds uit veiligheidsoverwegingen uit te gaan van een formeel lagere normstelling dan nu het geval is en die overeenkomt met tenminste een minimale afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing van zo’n 2500 meter.

Gezondheid is namelijk niet te koop dus zorgvuldigheid is wel het minste wat geborgd dient te zijn.

Uiteraard dit alles onder de voorwaarde: Geen draagvlak Geen windmolens !

En uit recent onderzoek in de gemeenten AaenHunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal blijkt er geen draagvlak te zijn; ca. 80% is tegen !

Tot slot, in een democratisch bestel moet ten alle tijde gelden: '' Windmolens behoren een keuze te zijn en geen verplichting ! "