Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Informatie over vergoeding volgens kantonrechterformele

 

 

Ontslag CWI of ontslag kantonrechter


Een werkgever die van een of meerdere werknemers afscheid wil nemen, kan kiezen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter of via het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen).

 

In geval van ontslag via de kantonrechter wijst de kantonrechter meestal een gouden handdruk (of ontslag afkoopsom) toe berekend m.b.v. de zogenaamde kantonrechterformule. Dit is uiteraard een voordeel voor de werknemer, maar een nadeel voor de werkgever.

 

Bij ontslag via CWI hoeft de werkgever geen ontslag afkoopsom te betalen. Het CWI kan een ontslagvergunning bij ontslag verlenen aan de werkgever zonder daar een ontslagvergoeding tegenover te stellen.

 

Dit zogenaamde "duale stelsel" levert verwarring op. Het is de moeite waardom de discussie te starten of het niet beter zou zijn om beide ontslagroutes te integreren in een enkele ontslagroute.

 

Ontslag dreigt

 

 

U wordt geconfronteerd met ontslag.

 

 

U en uw werkgever hebben geen bezwaar tegen uw vertrek.

 

 

Dan wordt de arbeidsovereenkomst in onderling overleg ontbonden. Daarbij kunt u met uw werkgever afspreken dat u vanwege uw ontslag een extra vergoeding ontvangt.

 

Arbeidsconflict

 

 

Maar wat gebeurt er als u en uw werkgever het niet eens zijn over uw ontslag? Als uw werkgever u het liefst snel ziet vertrekken?

 

Voordat de werkgever een arbeidsovereenkomst mag opzeggen, moet hij in veel gevallen van het

Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) een ontslagvergunning hebben gekregen.

 

 

De werkgever kan er voor kiezen om uw contract door de kantonrechter te laten ontbinden. Daarbij bepaalt de rechter vaak dat de werkgever de werknemer een schadevergoeding moet geven. Zo’n vergoeding bij ontslag wordt ook wel ’gouden handdruk’ genoemd.

 

Ik word ontslagen, wat moet ik doen?


Elke situatie is uniek.

 

 

Daarom is het raadzaam om door een professionele jurist of advocaat te worden bijgestaan bijvoorbeeld via uw vakbond.

 

Niet alleen als u er voor kiest om uw zaak via de rechter tot een goed einde te brengen, maar ook als u uw ontslag samen met uw werkgever vormgeeft.

 

Klopt de tekst en uitleg wel die uw werkgever naar voren brengt? Houd hij zich aan de juiste termijnen?

Klopt de voorgestelde ontslagvergoeding wel?

 

 

Nogmaals voor een goede afhandeling van al deze vragen is professionele hulp vaak van onschatbare waarde.

Zij kunnen u helpen het maximale resultaat te halen uit de onderhandelingen.

 

 

Wanneer Gouden Handdruk ?

 

 

Als u wordt ontslagen via een ontslagprocedure bij het kantongerecht of bij beëindiging met wederzijds goedvinden, is er een redelijke kans dat u het bedrijf verlaat met een gouden handdruk.

 

De werkgever zal overgaan tot ontslag via een gerechtelijke procedure als het CWI geen ontslagvergunning verstrekt of als er bij het ontslag haast is geboden omdat dat ontslag via het kantongerecht in de regel sneller gaat dan via het CWI.

 

Bij ontslag via het kantongerecht stelt de rechter de gouden handdruk vast. Dit doet hij door middel van de zogenaamde kantonrechterformule.

 

Het is voor de werknemer ook mogelijk om een gouden handdruk te bedingen bij beëindiging met wederzijds goedvinden.

Hierbij stellen werknemer en werkgever in onderling overleg de hoogte van de ontslag vergoeding vast.

De werknemer kan dan zelf onderhandelen over de hoogte van de som.

In zo’n situatie is het aan te bevelen dat de werknemer de hulp inroept van een gespecialiseerde arbeidsrechtjurist of –advocaat van bijvoorbeeld zijn vakbond.

Als onderhandelingen leiden tot een regeling, worden de afspraken vastgelegd in een beëindigingoveréénkomst.

Vervolgens wordt aan de rechter gevraagd om het arbeidscontract te ontbinden.

 

 

Kantonrechterformule

 

 

Algemeen

 

 

De “Kantonrechtersformule is niet neergelegd in een wettelijk regeling. Het zijn richtlijnen, door de Kantonrechters zelf vastgesteld.

In het algemeen zal de kantonrechter zich daar dus aan houden.

 

 

Voorbeeld berekening


Een 51-jarige senior manager wordt na veertien jaar dienstverband ontslagen. Zijn bruto maandloon bedraagt € 5.000,-.

 

Zijn werkgever dient bij de kantonrechter een ontbindingsverzoek in.

De rechter oordeelt dat er geen factoren zijn die een ontbinding in de weg staan.

 

 

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgt en de werknemer krijgt een vergoeding van €

100.000,-.

 

 

Deze vergoeding is gebaseerd op de formule A x B x C

 

 

A betreft het gewogen aantal dienstjaren, zie onderstaande tabel

 

 

In ons geval A = (3 x 1) + (10 x 1.5) + (1 x 2)= 20

 

 

Leeftijd……………………Aantal jaar gewerkt…..Aantal gewogen dienstjaren

 

 

Tot 40e jaar ……………………… 3.…………………….. 3

Tussen 40e en 50e jaar …. 10.……………………..15

Vanaf 50e jaar …………………. 1  ……………………...2

 

 

Totaal ……………………………… 14 ……………………..20

 

 

B betreft het bruto maandloon inclusief  % vakantiegeld en de dertiende maand

 

 

In ons geval B = € 5000

 

 

C betreft de zogenaamde correctiefactor

 

 

Met de factor C kan de kantonrechter flexibel omgaan en hij / zij zal in neutrale gevallen, waarin noch de werknemer noch de werkgever in overwegende mate een verwijt te maken valt ten aanzien van

de beëindiging, als correctiefactor het getal 1 hanteren. De factor kan hoger uitvallen naarmate de kantonrechter van mening is dat de werkgever wel blaam treft ten aanzien van de beëindiging en kan lager uitvallen en kan zelfs nul worden als de werknemer zelf een verwijt treft.

 

In ons geval C = 1

 

 

Dus de hoogte van de gouden handdruk is  20 x € 5.000,- x 1 = € 100.000,-.