Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Kabinet: Het nieuwe belastingplan is onacceptabel, verhogen van BTW op recreatie en uitkeringsgerechtigden op nul naait Drenthe

Correspondentie van Menno Hilverts met Tweede Kamer PvdA woordvoerder Henk Nijboer n.a.v. van mijn recente brief aan hem over mijn vaststelling dat uitkeringsgerechtigden worden gediscrimineerd, zij krijgen in tegenstelling tot de werkenden niets extra’s in hun portemonnee,  aangaande de detail  zie hiervoor:   

http://www.nieuwbuinensociaal.nl/pvda/landelijk/169-het-nieuwe-belastingplan-verdient-mogelijk-het-etiket-te-discrimineren-laat-de-politiek-dat-toe

Reactie Henk Nijboer per mail d.d. zaterdag 20 juni 2015 16:30:

Beste Menno,

Hartelijk dank voor je begrijpelijke mail en zorgen.

We willen meer banen en een lagere werkloosheid bereiken met deze belastingherziening.

Afgesproken is dat uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden tenminste hetzelfde houden. Bovendien leiden meer werkgelegenheid via hogere lonen en de koppelingen van AOW en uitkeringen ertoe dat ook deze zullen meestijgen.

Mocht de btw worden verhoogd, dan kan dat wat de PvdA alleen als dat leidt tot meer werkgelegenheid en onder de voorwaarde dat alle de inkomensgroepen waaronder uitkeringsgerechtigden en ouderen daarvoor volledig worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door lagere tarieven in de eerste schijf. Het kabinet is zich bewust van de moeilijke inkomenspositie van ouderen.

In augustus vindt de koopkracht besluitvorming plaats. De inzet van de PvdA daarbij is een evenwichtig koopkrachtbeeld voor alle groepen in de samenleving.

Met vriendelijke groeten, Henk Nijboer

Reactie Menno Hilverts per mail d.d. zondag 20 juni 2015 21:44

Hallo Henk,

Bedankt voor de snelle reactie, hetgeen ik zeer waardeer.

Nu even zakelijk en dat op persoonlijke titel:

Zoals je weet zijn cao onderhandelingen voorbehouden aan de sociale partners (werkgevers en werknemers) en als zodanig staat het cao overleg dan ook los van het belastingplan van het kabinet waarvan de PvdA deel uitmaakt, en bij invoering van het belastingplan draagt zij dan ook volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen die dat heeft. Dit geldt zeker daar waar dat beleid bewust de werkenden financieel meer laat profiteren dan de niet-werkenden, te meer daar deze structurele verschillen nu naar de toekomst toe alleen maar groter worden.

Op zich ben ik dan ook nog niet gerustgesteld en blijf het proces m.b.t. ongelijke behandeling van werkenden in vergelijking met de niet-werkenden kritisch volgen, en vindt het transparant afleggen van verantwoording via een cijfermatige onderbouwing naar de kiezer in het algemeen en onze eigen leden in het bijzonder, van zo’n groot belang dat het mij een motie waard is op een politieke ledenraad c.q. congres 

Tot slot m.b.t. de voorgenomen BTW verhoging in het nieuwe belastingplan:

Op de politieke ledenraad van 31 mei jl. heb ik jou nog kort gesproken over de BTW verhoging met betrekking tot de werkgelegenheid in Drenthe. Reeds jarenlang zetten de provincie Drenthe en het overgrote deel van haar gemeenten individueel en in gezamenlijkheid zich met prioriteit in om, binnen de hun gegeven hun financiële mogelijkheden, de recreatieve sector structureel verder te ontwikkelen. Dit is mede ingegeven om de nog steeds voortdurende krimp op het platteland tot stilstand te brengen.

Met creatieve ideeën gekoppeld aan gerichte publiciteitscampagnes wordt alles in het werk gesteld en elke gelegenheid aangegrepen / benut om de recreatie in Drenthe aan populariteit, zowel in binnen- als buitenland, op te schalen.

Het is dan ook heel zuur dat grote delen van deze sector zullen worden getroffen door de beoogde BTW verhoging van 6 naar 21 %.  De sector maakt zich dan ook terecht grote zorgen dat een groot deel van de reeds geboekte en nog te verwachten vooruitgang als gevolg van al die inspanningen, weer verloren gaat. De Provinciale Staten en het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe delen deze zorgen. De werkgelegenheid in de andere sectoren was al nooit  florissant en kavelt ook nog eens af, zoals ook jou bekend is.

Een voorstel zou kunnen zijn om per provincie op korte termijn te laten onderzoeken of en zo ja er een sector aanwijsbaar is waarvan logischerwijs mag worden aangenomen dat die buitenproportioneel veel nadeel zal ondervinden van de verhoging van de BTW en dan te overwegen deze hiervan uit te sluiten c.q. hiervoor te compenseren.

Alvast bedankt voor de aandacht aan bovenstaande en met vriendelijke groeten,  

Menno Hilverts, o.a. congresafgevaardigde PvdA Borger-Odoorn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën