Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Motie PvdA Politieke Ledenraad a.s. 4 juni : Stop onbekendheid niet-pensioenopbouw tijdens werkloosheid

Motie Stop onbekendheid niet-pensioenopbouw tijdens Werkloosheid en haar verborgen gevolgen

De Politieke Ledenraad in vergadering bijeen op 4 juni 2016 in Nieuwegein,

Constaterende dat,

 • Iedereen een (financieel) goede oude dag verdient.
 • Nederland momenteel 1,1 miljoen mensen (= 12,3% van de beroepsbevolking) telt die geen betaald werk hebben maar wel beschikbaar zijn voor werk en waarvan ca. 575 duizend tot de werklozen worden gerekend.
 • Tijdens de WW-periode, evenals in de eventueel aansluitende bijstandsperiode veelal geen pensioenopbouw (meer) plaatsvindt.
 • De uitkeringsgerechtigde werklozen in de lagere loongroepen door het verminderde inkomen, de opgelopen achterstand in de pensioenopbouw niet kunnen bekostigen
 • Iedereen een (financieel) goede oude dag verdient.
 • Nederland momenteel 1,1 miljoen mensen (= 12,3% van de beroepsbevolking) telt die geen betaald werk hebben maar wel beschikbaar zijn voor werk en waarvan ca. 575 duizend tot de werklozen worden gerekend.
 • Tijdens de WW-periode, evenals in de eventueel aansluitende bijstandsperiode veelal geen pensioenopbouw (meer) plaatsvindt.
 • De uitkeringsgerechtigde werklozen in de lagere loongroepen door het verminderde inkomen, de opgelopen achterstand in de pensioenopbouw niet kunnen bekostigen
 • De WW-uitkering vrij recent qua hoogte is verlaagd en qua tijdsduur verkort waardoor werklozen mogelijk nog sneller in de bijstand kunnen geraken
 • Ongeveer 25% van de mensen naast het AOW een aanvullend pensioen heeft van maximaal 500 tot 1000 euro per maand.
 • Het pensioen van mensen met een klein inkomen die frequent en/ of langdurig werkloos raken, daardoor erg kwetsbaar is.
 • Door het Partijbestuur toegezegd is op de Politieke Ledenraad van 8 mei 2014 om:
 • De gevolgen van het niet opbouwen van pensioen in kaart te brengen.
 • Dit feit breed naar de bevolking te communiceren
 • Op basis van het onderzoek scenario’s te verkennen die toekomstige armoede als gevolg van onvoldoende pensioenopbouw door werkloosheid, voorkomen
 • Tot nog toe deze toezeggingen niet gestand zijn gedaan

Overwegende dat,

 • Het niet opbouwen van pensioen tijdens de werkloosheid leidt tot een structurele en aanzienlijke verlaging van het pensioen nadat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.
 • Dit op termijn niet alleen financiële- en maatschappelijke gevolgen voor henzelf heeft maar ook voor de samenleving als geheel.
 • Bij ongewijzigd beleid, het overgrote deel van die groep zal zijn aangewezen en een beroep zal doen op de financiële voorzieningen van de overheid (lees de gemeenten).  
 • Een collectieve reparatie van de pensioenopbouw nu vermoedelijk ook veel goedkoper is dan de integrale kosten later,
 • Het voorkomen van armoede behoort tot het gedachtegoed van onze partij
 • Het van belang is dat mensen in elk geval tijdig door het UWV en de gemeenten worden gewezen op het mogelijk stoppen van hun pensioenopbouw, de gevolgen hiervan en op de mogelijkheden om hier vrijwillig mee door te gaan.

Roept het partijbestuur op om de Tweede Kamerfractie te laten zorgen dat het kabinet,

 • Alsnog de individuele- en collectieve gevolgen van het niet ombouwen van de pensioenrechten tijdens werkloosheid in kaart te brengen voor diverse doelgroepen (jongeren/ ouderen, lagere/ midden/ hogere inkomensgroepen);
 • Onderzoek te doen naar bekendheid van en informatieverstrekking door UWV en gemeenten over de niet-opbouw van het pensioen onder de diverse doelgroepen in de WW en bijstand, en qua inhoud van het onderzoek, uitwerking van de resultaten, trekken van conclusies en het adviseren van het in overleg te treden met de LCR (=Landelijke Cliëntenraad).
 • Op korte termijn scenario’s te verkennen die toekomstige armoede als gevolg van onvoldoende pensioenopbouw door werkloosheid voorkomen en de sociale partners hierover in het SER-overleg te informeren/ raadplegen.

En gaat over tot de orde van de dag

Menno Hilverts (PvdA Borger-Odoorn) en Anja van Zandvoort (PvdA Zoetermeer)

Steun voor deze motie gaat via https://platform.pvda.nl/

De deadline is hiervoor 26 mei 2016 10:00 uur

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën