Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Poging tot beïnvloeding samenstelling feitelijke TK-vragenlijst ministeriele regeling Wet EPV

Op 22 februari heeft Minister Blok zijn ministeriële regeling ter uitvoering van de wet EPV in een brief met kenmerk 2016-0000102754 naar de Tweede Kamer (met kopie aan de Eerste Kamer) gestuurd.

Dat ontwerpbesluit waar ik al eerder (0.a. 27 februari jl.) over heb bericht, houdt regels in omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder om een energieprestatievergoeding overeen te komen en is gebaseerd op het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet ‘Huurprijzen Woonruimte’. Het wetsvoorstel op zich is reeds op 19 januari 2016 door de Tweede Kamer aangenomen

Tijdens de plenaire Tweede Kamer bijeenkomst van 13 januari jl. over het wetsvoorstel EPV had de woordvoerder van de PvdA Albert de Vries er reeds nadrukkelijk voor gepleit dat de Energie Prestatie Vergoeding beslist niet hoger mag zijn dat de besparing op energiekosten, en vroeg daarom VVD-minister Blok om de opname van een woonlastengarantie.

De minister vond dat niet nodig omdat reeds voldoende gewaarborgd zou zijn dat de woonlasten van de huurder niet (onredelijk) zullen toenemen doordat 70% van de huurders moet instemmen met een renovatie en zij tevens de mogelijkheid hebben om naar de huurcommissie te stappen.

De PvdA vond en vindt dat dit onvoldoende bescherming biedt aan de huurders en heeft daarop een motie ingediend die beoogd dat bij de uitwerking van het wetsvoorstel wordt gekeken naar een systematiek dat bij een juist gebruik van de nul-op-meter-woning de totale woonlasten niet zullen toenemen.

Met de ministeriele regeling kreeg de Tweede Kamer gedurende 4 weken (deadline 10 maart 2016, 12:00 uur) de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd om te worden vastgesteld.

Zorgen:

Bij zowel verhuurders (o.a. woningcorporaties) als huurders van woningen die betrokken zijn bij o.a. het Stroomversnellingsproject ‘Nul op de Meter’ zoals bv. die van woningcorporatie Lefier in Nieuw-Buinen (en welke ca. 120 woningen verdeeld over een aantal blokken), zijn zorgen over de uitvoering c.q. consequenties van de wet EPV

30 van de ca. 120 bij dit project betrokken woningen zijn inmiddels opgeleverd en de resterende 90 woningen wachten momenteel op een definitieve versie voordat de werkzaamheden daaraan zullen worden gestart.

Om de stem van de huurders vooral ook te laten doorklinken in de vragen die via de TK Commissie voor Wonen en Rijksdienst aan de minister schriftelijk gesteld kunnen worden, heb ik een aantal wensen/ onduidelijkheden die bij plaatselijke huurders van Lefier leven en voor hun van belang zijn naar beste weten en kunnen verwoord, en gestuurd naar de beleidsmedewerker van PvdA Tweede Kamer woordvoerder op dit dossier, Albert de Vries. Het gaat met name om zaken welke middels een strakkere en eenduidige regelgeving de positie van de huurder t.o.v. de verhuurder versterken zoals:

1.

Voor het aangaan van de overeenkomst tot renovatie van de woning tot ‘Nul-op-Meter’ woning, is de verhuurder verplicht de huurder tijdig en adequaat te informeren over de gemiddeld te verwachten klimaatomstandigheden, de verwachte maximale warmtevraag van de woning, het gemiddeld verwachte energieverbruik en gemiddeld duurzaam opgewekte energie waarop de energieprestatievergoeding is gebaseerd plus de (financiële) gevolgen voor de verhuurder bij afwijkingen daarvan en ook te checken of een en ander ook is begrepen. Dat laatste is van belang i.v.m. de opleiding van de doelgroep Sociale Woningbouw.

2.

Voor het aangaan van de overeenkomst tot renovatie van de woning tot ‘Nul-op-Meter’ woning, de verhuurder verplicht is de huurder te informeren over wat de salderingsregeling inhoudt, de geldigheidsduur ervan en wat de financiële gevolgen zijn van een mogelijke versobering van de regeling en niet onbelangrijk ook te checken of een en ander wel begrepen is. 

3.

Er moet duidelijkheid komen op welke kamertemperatuur en de hoeveelheid afgenomen tapwater, het systeem van een ‘Nul-op-Meter’ woning is ingericht.

Ouderen (22 C) hebben bv. meer behoefte aan warmte dan jongeren (20 C). Een gezin heeft meer tapwater nodig dan een alleenstaande.

Is dit capacitief ook geborgd? Bedenk dat de ‘Nul-op-Meter’ woningen in mijn dorp Nieuw-Buinen zelfs zijn afgesloten van gas, bij suppleren vanuit die bron is dus niet meer mogelijk.

4.

De verhuurder verplicht is ervoor te zorgen dat de huurder continue inzicht heeft in de hoeveelheid opgewekte duurzame energie voor warmte en warm tapwater, en de opgewekte energie ter beschikking voor gebruik van de huurder. En dit mogelijk te maken via door de verhuurder geïnstalleerde individuele meters welke door de huurder niet alléén direct afleesbaar zijn maar waarvan de inhoud ook op afstand digitaal te monitoren is.

5.

De verhuurder verplicht is ervoor te zorgen dat de huurder continue inzicht heeft in de verbruikte energie voor warmte en warm tapwater, de verbruikte hulpenergie (ventilatie, koeling, monitoring) en het overige energiegebruik door de huurder. En dit mogelijk te maken via door de verhuurder geïnstalleerde individuele meters welke door de huurder niet alléén direct afleesbaar maar waarvan de inhoud op afstand ook digitaal te monitoren is.

Lijst met feitelijke vragen van de Tweede Kamer aan Minister Blok

Uit alle door de Tweede Kamerfracties ingezonden reacties heeft de TK Commissie Wonen en Rijksdienst een selectie gemaakt en het resultaat hiervan vindt u in onderstaande lijst met feitelijke vragen over het conceptbesluit Energieprestatievergoeding bij huur:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2016D10534.html

Tot slot:

In binnenkort nog te verschijnen bericht zal ik aandacht geven aan de antwoorden van de minister

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën