Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

PvdA Gewest Drenthe laat vooralsnog de rechtsongelijkheid bij financiële afhandeling wildschade bestaan.

Dat is het besluit dat jl. 11 december werd genomen tijdens de bijeenkomst waar het programma van de PvdA Drenthe is vastgesteld voor de Provinciale Staten verkiezingen in maart van het volgend jaar.

In de discussie kon ik de afgevaardigden niet tot een andere beslissing verleiden. Dit ondanks dat ik memoreerde aan de feitelijke belofte die tijdens een openbare vergadering van de Dorpsbelangen Werkgroep ‘Reductie Overlast Steenmarters’ op 20 januari van dit jaar door statenlid Peter Zwiers is gedaan, dat hij zich in de Drentse Provinciale Staten zou inzetten voor een provinciaal schadefonds voor particulieren.

Ter plaatse werd door de huidige PvdA Staten woordvoerder Maaike Bakker gezegd dat in hun fractie recent was besloten geen medewerking te verlenen aan zo’n schadefonds voor particulieren. Met zo’n opmerking sla je de discussie op dat moment praktisch dood. Jammer dat alleen het kleine aantal afdelingsafgevaardigden (wellicht max. 20% van de aanwezigen) stemrecht heeft! 

De rechtsongelijkheid zit in het feit dat indien agrariërs schade ondervinden die wordt veroorzaakt door wild deze door Fauna Fonds van de overheid wel vergoed krijgen en particulieren niet, terwijl die schade voor particulieren niet adequaat te verzekeren is. Nu als gevolg van decentralisaties het Fauna Fonds inclusief extra middelen overgaat van het Rijk naar de Provincies, is een individuele Provincie bevoegd die rechtsongelijkheid op te heffen.

Op zich zou juist rechtsongelijkheid van uit de principes van de sociaal democratie geen punt moeten zijn om deze bestrijden en teniet te doen. Niet door de agrariërs hun recht op schadecompensatie te ontnemen maar er voor te zorgen dat er een eerlijkere verdeling, een betere balans in de uitgaven  van de beschikbare gelden tot stand komt.  Het gedogen van het laten bestaan van deze rechtsongelijkheid is uiteraard ook in strijd met de nieuwe koers van mijn partij zoals vastgelegd middels de ‘Van Waarden’ discussie.

In geval van schade door steenmarters is deze ook nog eens het gevolg van een te langdurige wettelijk geregelde overheidsbescherming terwijl voorzieningen om bv. huis en auto’s steenmarter proof te maken niet afdoende en / of te duur zijn.

Het diertje, met een visueel hoog aaibaar gehalte, is intelligent en heeft namelijk geen natuurlijke vijanden. Bovendien blijkt het een cultuurvolger te ziijn d.w.z. ze is in staat zich steeds weer aan te passen aan veranderende omstandigheden qua leefgebied / beschikbaarheid van voedsel  en heeft zij zich daardoor in de loop van tientallen jaren qua populatie omvang vrij kunnen ontwikkelen en verspreiden. Op een groot aantal plaatsen op het platte land, zoals in de dorpen van de gemeente Borger-Odoorn, heeft dit geleid tot een plaag voor de bevolking qua welzijn (lawaai – en stankoverlast) en financiële schade (auto’s / woning / pluimvee).  Bij ongewijzigd beleid qua wettelijke bescherming en beheer is het dan ook een kwestie van tijd dat de steenmarter de Randstad zal verblijden met hun verblijf op hun trek van Oost naar West vanuit ons duits achterland.

Het is onbegrijpelijk dat de aanwezige afgevaardigden de rechtsongelijk laten bestaan en naar ik hoop komt in elk geval de huidige Drentse PvdA Staten Fractie alsnog tijdig tot inkeer. Deze kans krijgt de PvdA fractie op een bordje geserveerd a.s. woensdag 17 december want dan staat het Flora-en Fauna beleidsplan als B- stuk op de agenda ter behandeling in een plenaire vergadering van de Provinciale Staten van Drenthe.

PvdA Drenthe: MAAK ER WERK VAN ! GEWOON DOEN !

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën