Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Vluchtelingen probleem is beheersbaar, we moeten het alleen echt willen.

Van de politiek mag je verwachten dat ze niet lijdzaam toe ziet c.q. bezig is naar elkaar te wijzen c.q. elkaar verwijten te maken wat er in het verleden had moeten gebeuren c.q. het vragen om een sterke man / vrouw.

NEE, in humanitaire kwesties als deze behoort zij juist leiding te geven aan haar eigen bevolking ter voorkoming van discriminatie, uitmondend in geweld tegen de vluchtelingen die bij aankomst niets anders hebben dan de kleren die ze dragen. Politieke partijen horen m.i. proactief uit te dragen via alle haar ter beschikking staande media waarom wij als Nederland maar ook als gemeente (bv. Borger-Odoorn) hulp moeten bieden en niet mee dienen te gaan in het sentiment / onderbuikgevoel dat door partijen als de PVV ook nog eens aangewakkerd wordt.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Gisteren was staatssecretaris Jetta Klijnsma op bezoek in Stadskanaal, waar zij in het Geert Teis centrum achter gesloten deuren sprak met bestuurders uit de regio over de Participatie wet. Bij aankomst (+- 17:00 uur) heb ik de staatssecretaris een brief overhandigd met onderstaande tekst:

Nieuw-Buinen, 17 maart 2014

Aan: De Staatssecretaris Sociale Zaken

Geachte mevr. Jetta Klijnsma,

Hallo Jetta,

Op persoonlijke titel

De nieuwe Participatie Wet zegt dat alleen mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben,  nog in aanmerking komen voor een SW bedrijf. Of ik dat in de geest van ons gedachtegoed een goed te verdedigen standpunt vind, dat wil ik bij deze niet ter discussie stellen. Waar het mij nu omgaat is dat er voldoende banen beschikbaar zijn en er toereikend geld ter beschikking komt om niet alleen de mensen met een beperking naar een reguliere baan te begeleiden, maar ook op de werkplek zelf, en dat zij aldaar ook van de benodigde en noodzakelijke voorzieningen kunnen worden  voorzien. Dit om zich daar te kunnen handhaven, immers alleen zo wordt hen ook daadwerkelijk perspectief geboden op een duurzaam beter bestaan.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Reactie staatssecretaris Jetta Klijnsma op het verzoek om een eerlijker verdeling van Rijlksgelden vanwege grote verschillen tussen gemeenten in sociaal-economisch opzicht

jl. 17 maart heb ik tijdens een bezoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma aan Stadskanaal, haar een brief overhandigd waarin ik haar bij de verdeling van Rijksgelden in het algemeen en specifiek die in het kader van de Participatiewet, heb gevraagd rekening te houden met de problematiek van gemeenten in krimpregio's op het platte land. Dus de beschkbare financien eerlijker te verdelen. Daarbij heb ik speciaal aandacht gevraagd voor Noord-Oost Drenthe, en in het bijzonder voor de gemeente Borger-Odoorn en de mensen die daar wonen. Voor meer details dienaangaande: Zie een eerder gepubliceerd artikel, die te vinden is onder de catagorie PvdA  op deze website.

Vandaag (13 mei) per post hierop een reactie van de staatssecretaris ontvangen. De brief verschaft zicht op het nieuwe  verdeelmodel waarvan het onderzoek naar de precieze ingredienten nog gaande is.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Persbericht PvdA-fractie Borger-Odoorn, 17 maart 2014

Ingezonden brief: door Henk Zwiep, fractievoorzitter PvdA

‘PvdA STELT VRAGEN OVER N-34’

BORGER-ODOORN – De PvdA in Borger-Odoorn heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde H. Brink over de aansluiting op de N-34 bij Klijndijk. De PvdA constateert dat de aansluiting een ingrijpend proces is, die de nodige discussie oplevert in het dorp. Op basis van argumenten vraagt de PvdA aan Gedeputeerde Brink om een heroverweging te maken en de situatie van Emmen-Noord hier nadrukkelijk in te betrekken.