Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Gisteren was staatssecretaris Jetta Klijnsma op bezoek in Stadskanaal, waar zij in het Geert Teis centrum achter gesloten deuren sprak met bestuurders uit de regio over de Participatie wet. Bij aankomst (+- 17:00 uur) heb ik de staatssecretaris een brief overhandigd met onderstaande tekst:

Nieuw-Buinen, 17 maart 2014

Aan: De Staatssecretaris Sociale Zaken

Geachte mevr. Jetta Klijnsma,

Hallo Jetta,

Op persoonlijke titel

De nieuwe Participatie Wet zegt dat alleen mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben,  nog in aanmerking komen voor een SW bedrijf. Of ik dat in de geest van ons gedachtegoed een goed te verdedigen standpunt vind, dat wil ik bij deze niet ter discussie stellen. Waar het mij nu omgaat is dat er voldoende banen beschikbaar zijn en er toereikend geld ter beschikking komt om niet alleen de mensen met een beperking naar een reguliere baan te begeleiden, maar ook op de werkplek zelf, en dat zij aldaar ook van de benodigde en noodzakelijke voorzieningen kunnen worden  voorzien. Dit om zich daar te kunnen handhaven, immers alleen zo wordt hen ook daadwerkelijk perspectief geboden op een duurzaam beter bestaan.

In het Noorden - zeker voor wat betreft haar krimpregio’s op het platte land - is het invulling geven aan die taken welke voortvloeien uit de Participatie Wet en welke door het Rijk zijn overgedragen aan de Gemeenten, uiteraard vele malen moeilijker dan bv. in de steden en het Westen c.q. Midden van het Land. Dat hoef ik u niet uit te leggen.

Er is terecht al veel gelobbyd door met name Zuid-Oost Groningen en Zuid-Oost Drenthe om extra geld te verkrijgen uit het gemeentefonds voor de gemeenten uit dat gebied. Dit  vanwege hoge werkloosheid, de weinige werkgelegenheid, het relatief grote aantal mensen werkzaam in de SW bedrijven (Wedeka en Synergon) enz.

Zelf kom ik uit het dorp Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn.  Dit is Noord-Oost Drenthe. Het lijkt wel of dat gebied niet bestaat terwijl de problematiek aangaande werkloosheid, mensen die van de voedselbank leven, in de schuldverlening zitten enz., ten minste zo slecht is als Zuid-Oost Groningen en Zuid-Oost Drenthe. Ca. 40% van de huurders in Nieuw Buinen van woningbouwcorporatie Lefier leeft onder de armoede grens en dat ondanks de huurtoeslag,  om nog maar eens een dwarsstraat te noemen.  De stelling durf ik dan ook zeker aan dat de situatie in de gemeente Borger-Odoorn beroerder is, en dat terwijl over de jaren heen  onder de gegeven omstandigheden de gemeente Borger-Odoorn een zeer goed sociaal- en werkgelegenheidsbeleid heeft gevoerd. Wellicht nog ten overvloede, gemeente Borger-Odoorn maakt onderdeel uit van de SW bedrijven Wedeka en Emco.

Naar ik verwacht, zult u objectieve te wegen criteria voor gemeenten opstellen en niet zo zeer voor individuele gebieden. Dit, opdat bij de verdeling van het gemeentefonds naar rato, ook daadwerkelijk extra geld daar naar toe gaat waar dat het meest nodig is.

Ook wil ik nog opmerken dat een gemeente niet bestraft mag worden voor een gedegen financieel beleid in het verleden omdat de gemeente Borger-Odoorn namelijk zo’n gemeente is: Zij heeft zich niet schuldig gemaakt aan speculaties met grond en / of rente, gezorgd voor een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven en bv. een beleid ‘onroerend goed belasting’ gevoerd  waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen …

Tot slot hoop ik dat voor u voorgaande ook een aanleiding is om de uitvoering van de Participatie Wet  door gemeenten, ook van een substantieel hoger financieel bedrag vergezeld te doen gaan;  dat juist in het belang en verbetering van de positie van de doelgroep waarvoor u zegt dat deze wet is bedoeld.  Vanzelfsprekend heb ik begrip voor het feit dat de huidige rijksbegroting op termijn op orde moet komen, echter ik geloof niet dat zo’n ‘extra geld’ actie dit in de weg staat omdat mijn idee is dat de gevolgen van het niet benutten van de aanwezige talenten bij de beoogde doelgroep  middels maatwerk, zowel sociaal als economisch veel ernstiger zullen blijken te zijn voor de samenleving als geheel.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groeten,

Menno Hilverts

Lid- en congresafgevaardigde PvdA  afd. Borger-Odoorn

PvdA kandidaat nieuw gemeenteraad  Borger-Odoorn (plaats 5)

menno . hilverts@planet . nl

P.S.

Foto's afkomstig van Roy Jansen van ©Astroy-Fotografie