Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Regering Politiek en Vakbonden stop vrije val pensioenen

DE GEPENSIONEERDE  is financieel AANGESCHOTEN WILD geworden. INKOMEN GEPENSIONEERDE maakt VRIJE VAL door.

Een goed begin in een poging om voornoemde stellingen tenminste aannemelijk te maken, is bv. het Indexatiebesluit Philips Pensioenfonds.

Als gepensioneerde ex-Philipsmedewerker ontvang ik sinds oktober 2010 een uitkering van het Philips Pensioenfonds.  Op mij is de Philips Flex Pensioen Regeling van toepassing waarvan de opbouw was gebaseerd op een voorgenomen vervroegd uittreden met 62 ½ jaar i.p.v.  de destijds gebruikelijke  AOW gerechtigde leeftijd van 65 jaar.

Recent kreeg ik schriftelijk  een schrijven van het Philips Pensioen Fonds waarin is vermeld wat het College van Beheer (CvB) besloten heeft over de indexatie van mijn pensioen; in dit College hebben leden zitting namens Philips, Vakorganisaties en Gepensioneerden.  Het CvB heeft beslist om mijn pensioen per 1 april 2014 gedeeltelijk te indexeren; de verhoging zal 0,3% bedragen.

Sinds ik pensioenontvanger ben, is tot op heden mijn uitkering steeds bevroren geweest d.w.z. zelf heb ik een indexatie nog nooit meegemaakt. Ben ik nu tevreden ?

Nee, bij nader inzien blijkt de indexatie gebaseerd te zijn op de stijging van de prijzen (prijsinflatie) i.p.v. op die van de algemeen hogere cao loonstijging, en dan ook nog op een afgeleide van de consumentenprijsindex zoals deze is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kostprijsverhogende belastingen van de overheid zijn namelijk niet inbegrepen !!!

De hoogte van die afgeleide bedroeg  vorig jaar 1% en dat terwijl het cao loon bij Philips steeg met 3%.

De gap tussen het inkomen van de werkenden en de uitkeringsgerechtigde gepensioneerden blijft dus maar toenemen. Dat is m.i. geen rechtvaardige zaak, ook niet in tijden van crisissen. In dit geval dragen de oudste schouders de zwaarste lasten terwijl die oudste schouders toch niet meer de sterkste zijn. Het valt dan ook niet te ontkennen dat de sterkste schouders hier niet de sterkste lasten dragen.   

Tot voor kort gold voor ondernemingspensioenen dat de werkgevers de volledige pensioenpremiestijging op zich moesten nemen.

Per 1 januari 2014 is een nieuwe uitvoeringsovereenkomst van kracht tussen Philips en het Philipspensioenfonds waarin onder andere bepalingen over de door Philips verschuldigde pensioenpremie zijn gewijzigd. Tot nu toe werd jaarlijks de pensioenpremie door de werkgever betaald die nodig was voor de pensioenopbouw in dat jaar.

Met ingang van 2014 betaalt Philips voortaan jaarlijks een vast premiepercentage van 24% van de salarissen voor de pensioenopbouw van Philipsmedewerkers; niet meer en niet minder, plus dat is overeengekomen dat dit percentage vaststaat voor de komende vijf jaar. Het gevolg hiervan is dat de risico’s in de vernieuwde regeling  verschuiven naar de aangeslotenen; dit betekent dat in geval het Pensioenfonds te weinig reserve heeft, de onderneming Philips vanaf nu geen bijdrage meer levert aan dat tekort. Noodzakelijke nieuwe afspraken over de premiebetaling ter oplossing hiervan, zullen daarmee zowel de pensioenopbouwers / de pensioenontvangers als ook de premievrije polishouders direct gaan raken.

De voornoemde verlaagde risico’s voor de onderneming Philips, heeft Philips afgekocht met een eenmalige bijdrage van € 600 miljoen waardoor de dekkingsgraad per eind februari 2014 met 3 procentpunten is gestegen tot 114%. Het zal duidelijk zijn dat de wettelijk vereiste minimum dekkingsgraad voor elke pensioenfonds verschillend is omdat de verhouding tussen de opbouwers, ontvangers en premievrije polishouders per pensioenfonds van elkaar verschillen. Voor het Philipspensioenfonds geldt als vereiste dekkingsgraad  107 voor ‘reservetekort’ en 104 voor  ‘dekkingstekort’.  Aan beide wordt momenteel ruimschoots voldaan.

Waarom het CvB toch heeft besloten om slechts een gedeeltelijke indexatie toe te passen terwijl de ambitie (1%) toch al niet hoog is, is mij niet duidelijk immers de verwachting m.b.t. de algemene economisch situatie in de wereld en nu ook in Nederland, is positief. Er is weer sprake van groei.  Binnenlandse bestedingen zijn daarin niet onbelangrijk en een volledige indexatie zal dat ondersteunen.

Het Rijk,  komt de groep die vervroegd is uitgetreden en de mogelijkheid daartoe zelf heeft betaald ook al niet tegemoet. Bij de overgang van 2012 naar 2013 bleek dat het overgrote deel van deze groep ex-werknemers netto ca. € 80 per maand minder te besteden te hebben als gevolg van het verhogen van de belasting in de eerste schijf. Bij de overgang van 2013 naar 2014 bleek dat het overgrote deel van diezelfde groep netto er twee broden op voor uit ging. Hoe dan ook of ze werden veel meer gekort of hen werd veel minder toebedeeld.       

Het lijkt wel of de uitkeringsgerechtigde (vroeg) gepensioneerden de werkenden door de crisis moeten helpen terwijl de groep werkenden niet alleen veelal meer inkomen heeft maar ook de tijd c.q. kans, om opgelopen schade te herstellen. De gepensioneerden hebben dat niet; werkgevers staan niet te trappelen om hen weer in dienst te nemen.

Bovendien, dat wordt nog al eens vergeten, was deze groep blijven werken dat was de werkloosheid substantieel hoger geweest dan nu met alle gevolgen van dien voor de overheidsuitgaven in het algemeen en die voor de samenleving in het bijzonder. Regering, politieke partijen en vakbonden doe wat aan die ongelijke behandeling; jullie hebben hiervoor niet alleen het stuur maar ook de sleutel in handen !

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën