Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Defenitief Resultaat PvdA Ledenraad motie Stop verborgen Pensioen Armoede nu

MINDER DAN GEHOOPT, MEER DAN VERWACHT

Bijeenkomst van de Landelijk PvdA Politieke Ledenraad  te Zwolle jl. 8 mei

Mijn motie:  ‘STOP verborgen (toekomstige) Pensioen Armoede NU’ op Congres

In de motie wordt het landelijk Partij Bestuur opgeroepen:

  1. De gevolgen van het niet ombouwen van de pensioenopbouw tijdens werkloosheid nu in kaart te brengen,
  2. Het feit dat de pensioenopbouw  tijdens werkloosheid niet worden opgebouwd, breed wordt gecommuniceerd naar de bevolking om onwetendheid dienaangaande  te voorkomen,
  3. Sociale partners en Overheid te verzoeken gezamenlijk een fonds op te richten van waaruit de pensioenopbouw tenminste gedeeltelijk wordt voortgezet op een wijze vergelijkbaar met het vroegere FVP (= Financiering Voortzetting Pensioenverzekering)

Zoals ik reeds in voorgaande artikelen heb verwoord bleek op de onderhavige bijeenkomst dat het Partijbestuur de motie het preadvies “ AFWIJZEN “ had gegeven; de schriftelijke toelichting daarbij rammelde m.i. aan alle kanten. Van achter het katheder op het podium, heb ik zo goed en kwaad als dat ging gezien de omstandigheden , dit dan ook nadrukkelijk aan het Partijbestuur laten weten. Niet omdat ik op dat moment nog enige hoop koesterde dat dit het partijbestuur van standpunt zou doen veranderen, dat zag ik niet meer gebeuren.  Nee, het had nog slechts de bedoeling de gelegenheid aan te grijpen de akker (het bestuur / de achterban) nu zodanig te bewerken dat in de nabije toekomst deze voorbereid is om het zaad (de motie) dan wel te laten ontkiemen.

De verbazing bij mij was dan ook groot toen Martijn van Dam (vicevoorzitter van de PvdA Tweede Kamer fractie) namens het bestuur voorstelde, bolletje drie van de motie te laten vallen. Als ik daarmee akkoord kon gaan, dan zou het huidige preadvies door het partijbestuur worden gewijzigd in “ gewijzigd overnemen “.

Op zo’n moment moet je natuurlijk je knopen tellen tussen niets te hebben bereikt, en de mogelijkheid alsnog iets binnen te halen waar later op kan worden voortgebouwd.

In mijn voorbereiding thuis, had ik er gelukkig wel rekening mee gehouden dat zich deze situatie zou kunnen voordoen, en had opgeschreven wat mijn antwoord vervolgens zou zijn.

Mijn reactie op het voorstel was dan ook dat ik deze stap had voorzien en daarmee akkoord kon gaan indien het bestuur ermee zou kunnen instemmen dat:

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, scenario’s te verkennen die toekomstige armoede als gevolg van onvoldoende pensioenopbouw door werkloosheid voorkomen.

Direct daarna riep Roos Vermeij mij , zittende op de voorste rij naast Jetta Klijnsma, om bij haar te komen zitten. Roos is secretaris van de PvdA Tweede Kamerfractie / woordvoerster sociale zekerheid  op  AOW & pensioen plus werknemersverzekeringen, terwijl  Jetta staatsecretaris Sociale Zaken is met o.a. pensioenen in haar portefeuille.

Roos heeft mij toegezegd  aan de regering  relevante vragen te zullen stellen en Jetta zal zorgen dat hieraan het juiste vervolg wordt gegeven.

Achteraf zei iemand tegen mij: “ Had je nu echt gedacht dat er vanavond een toezegging zou worden gedaan tot de oprichting van een fonds ?” Hij vervolgde: “ Den Uyl sprak over de kleine marges in de Nederlandse politiek, dit betekent logischer wijs ook dat de stappen vooruit slechts klein zullen en kunnen zijn”.

Daarom ben ik terugkijkende op het verloop van het proces van die avond te Zwolle toch tevreden met de afloop ervan en kom ik tot de conclusie:

Verkregen minder dan gehoopt echter toch nog meer dan ik mocht verwachten.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën