Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

STOP het Associatieverdrag van EU met Oekraïne en zeg NEE, nu het nog kan!

We drijven handel met heel veel landen zonder dat er een Associatieverdrag en we helpen veel landen op velerlei gebied zonder zo’n akkoord.

Ook ik wil uit internationale solidariteit de bevolking van Oekraïne de helpende hand bieden maar niet met dit verdrag.

Voor het vergroten van de handel en hulp bij het bestrijden van corruptie, het verbeteren van de rechtelijke macht/ mensenrechten enz. is deze Associatieverdrag niet nodig omdat zij toch echt wat verder dan een gemiddeld handelsverdrag

Het is zonneklaar dat dit zogenaamde handelsverdrag een beoogde eerste stap is naar de economische, politieke en militaire deelname van Oekraïne in de EU.

In de tekst van de geformuleerde ‘doelstellingen’ staat o.a. vermeld:

  1. Scheppen van voorwaarden voor geleide integratie in de interne markt van de EU
  2. Ondersteunen door de EU bij inspanningen van Oekraïne om hun wetgeving af te stemmen op dat van de EU ter voltooiing van de overgang naar een goed functionerende markteconomie
  3. Bewerkstelligen geleidelijke toenadering bewerkstelligen op basis van gemeenschappelijke waarden en nauwe geprivilegieerde banden
  4. Tot stand brengen van een passend kader voor een versterkte politieke dialoog over alle zaken van wederzijds belang op het vlak van buitenlands beleid en veiligheid

Strikt genomen treedt Oekraïne met dit verdrag niet toe tot de EU echter het verdrag is duidelijk over haar bedoelingen. Zo valt er te lezen dat er regelmatig bijeenkomsten komen tussen de EU en Oekraïne op het niveau van:

  1. Ministers van Buitenlandse Zaken
  2. Directeuren politieke zaken,
  3. Veiligheidscomité,
  4. Deskundigen over specifieke gebieden/ kwestie.

Bovendien voorziet het verdrag in een optimaal en tijdig gebruik van alle diplomatieke – en militaire kanalen.

Kortweg:

Dit verdrag is niet alleen economisch maar ook politiek en militair. Het blijkt te gaan over meer dan alleen slechten van belemmeringen ten aanzien van handel en industrie zoals gelijkschakeling van coderingen/ belastingen.  Het regelt de beoogde integratie van de Oekraïne (buurland van Rusland) bijna op elk relevant terrein.

Dit verdrag aan de man te brengen als zou het een gebruikelijk handelsverdrag zijn zoals bijvoorbeeld is afgesloten met o.a. Chili, Marokko is een echt een verkeerde voorstelling van zaken want die reppen gewoonlijk immers niet over politieke en militaire integratie. Het woord militair komt in dergelijke handelsverdragen hoogstens voor om goederen, die mogelijkerwijs militaire doeleinden hebben, uit- of in te sluiten.

Dit verdrag is een puur politiek contract omdat het exclusief is gericht op ondersteuning van de Europees georiënteerde stroming in de Oekraïne en daarmee een bewuste keuze tegen de Russisch georiënteerde stroming terwijl juist deze verdeeldheid aanleiding is geweest voor het intern gewapend conflict.

Gaat dit verdrag door dan zal het Russisch deel van de bevolking zich in de kou gezet voelen waardoor dat conflict weer gaat verharden en uiteindelijk de Oekraïne zal verscheuren. Door zich volledig aan één kant van het conflict in de Oekraïne te scharen, werd niet alleen de historische context compleet genegeerd maar ook de denkfout gemaakt als ware door het toepassen van zo’n simpele formule de toekomst van de Oekraïne te bepalen. De verhouding tussen Rusland en Europa was al verslechterd door het voortdurend kleineren van de grootmacht Rusland door het Westen en met het verdrag komt zij nog verder op scherp te staan daar Rusland dit verdrag ervaart als een expansie poging van de EU. De deur voor een terugkeer naar de ‘Koude Oorlog’ wordt weer opengezet en dat kan toch niet de bedoeling zijn of toch?  

De reel te verwachten effecten van dit verdrag zullen ernstig en slecht zijn voor zowel de Oekraïne als de EU inclusief Nederland.  De hele regio is dan ook veel beter uit bij een neutrale (militair ongebonden) bufferpositie van de Oekraïne.

Het verdrag voedt de wederzijdse verkeerde opvattingen over elkaar en blokkeert daarmee een betekenisvolle politieke discussie om van de Oekraïne weer die bufferstaat te maken tussen Rusland en het Westen. Daarop zouden de inspanningen tussen Rusland en het Westen gericht moeten zijn.  

Het is zeer twijfelachtig of het merendeel van de bevolking in de Oekraïne wel voor een Associatieverdrag met de EU is wanneer zij zich bewust zouden zijn van bovengenoemde implicaties. Diep in hun hart willen zij m.i. een onafhankelijke positie van Oost en West; dat zou dan ook enkel het doel dienen te zijn die moet worden nagestreefd door alle partijen, niet meer en niet minder.

Dan heb ik het nog niet over de grote vraagtekens die je kunt plaatsen bij het bestrijden van corruptie daar de huidige Oekraïense regering door corruptie omgeven is en dus juist het symbool is van die corruptie. Oekraïne staat bekend als het meest corrupte land van Europa en het is toch naïef te menen dat de corruptie aldaar met mooie intenties in een samenwerkingsverdrag is te bestrijden, ik vrees van niet. Om corruptie te bestrijden is training van de rechtelijke macht, de belastingdienst en het politieapparaat inclusief beloning nodig; voor dit soort zaken is echt geen Associatieverdrag nodig.

Europa heeft de Oekraïne reeds gelokt met miljarden om een mogelijke faillissement c.q. vermeende gaschantage door/ afhankelijkheid van Rusland te voorkomen en er liggen nog miljarden op de plank van de EU om de Oekraïne geschikt te maken voor de beoogde vrijhandel met de EU.

Als gevolg van de corruptie is de kans niet alleen voorstelbaar maar zelfs heel aannemelijk dat een groot deel van het geld dat beschikbaar komt uit de Europese fondsen, in de zakken verdwijnt van oligarchen en corrupte politici die gezamenlijk de economie van de Oekraïne in handen hebben. Zij verdienen straks nog meer aan de samenwerking met Europa en de Europese belastingbetalers draaien er voorop.

Terwijl het land over gutst van bodemschatten, heerst er een grote armoede onder de bevolking van de Oekraïne doordat de reeds rijke elite blijvend in een positie is om deze rijkdom aan de inwoners te ontfutselen.      

Sinds de crisis en de oorlog aldaar heeft de Oekraïne te maken met een huizenhoge inflatie, enorme schuld en grote economische krimp. Het zou mij niet verbazen dat ondanks het beschikbaar stellen van Europese subsidies desalniettemin fikse bezuinigingen op de sociale zekerheden moeten worden doorgevoerd. De elite wordt rijker en rijker en dat letterlijk over de ruggen van de bevolking.

Zal hun president Porosjenko daar wat aan doen? Nee want hij hoort tot de elite en bestaat bij de ondersteuning van die elite. Recentelijk heeft hij 1,7 miljard uit zijn land weggesluisd omdat hij geen belasting wil betalen.        

Dan is er nog het feit dat door het onderhavige verdrag staatssteun aan de ouderwetse industrie verbiedt waardoor veel bedrijven, al of niet daartoe gedwongen, hun deuren moeten sluiten en durfinvesteerders de bruikbare restanten opkopen. Het mag duidelijk zijn dat werknemers het kind van de rekening zijn.

Het is ook onbegrijpelijk dat in een situatie waarin de EU financieel het eigen bestaande lid Griekenland haar schulden niet voor een deel wilde kwijtschelden terwijl dat toch echt de oplossing was op de lange termijn, nu wel financiën beschikbaar stelt voor een financieel zwak en instabiel land. De omvangrijke problemen van de Oekraïne nu, zullen ook onze problemen worden als ze het al niet zijn.

Dit verdrag getuigt van een expansiedrift op een moment dat de nieuwe oost Europese staten nog een grote financiering van de EU nodig hebben op vele terreinen om die ontwikkeling te kunnen doormaken, wil aan de voorwaarden van deze staten en hun inwoners worden voldaan om zich duurzaam aan de EU te binden en terugval op oude reflexen worden voorkomen.

Het referendum biedt de gelegenheid de tot nu toe ongehinderd voortrazende trein nog tijdig te doen stoppen.

De indruk wordt gewekt dat het al- of niet gebruik maken van je stemrecht niet zoveel uitmaakt; het zou toch geen invloed hebben omdat het slechts een raadgevend referendum betreft. De vraag is of deze stellingname wel juist en houdbaar is, immers bij het houden van een raadgevend referendum komen de inwerkingtredingbepalingen van de wet waar het referendum over gaat, te vervallen.

Niettegenstaande voorgaande, gebruik jouw stem want daarmee geef je invulling aan onze democratische rechtstaat en haar beginselen plus je geeft te allen tijde een politiek signaal af.

Grijp daarom die kans en zeg NEE tegen het Associatie Verdrag.

Het verdrag kan pas definitief in werking treden als alle lidstaten van de EU (dus inclusief Nederland als laatste) het verdrag geratificeerd hebben  

Alleen een NEE biedt daarmee de kans om dit verdrag met de Oekraïne te heroverwegen, en dat in de hoop dat een NEE op 6 april zal leiden tot een alternatief dat beter is voor alle betrokken partijen  (de EU, de Oekraïne en Rusland).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën