Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Voorstellen m.b.t. WOR ter vergroting van medezeggenschap in private sector

Aan het einde van de PVDA politieke ledenraad van jl. 16 maart, heb ik minister Asscher kort kunnen spreken.

Als inleiding gaf ik toen aan niet te zullen praten over de Europese  3% begrotingsnorm. Vervolgens nog even gesproken over het anticyclisch beleid met enkel als doel om juist om die reden snel over te gaan en te wijzen op het belang van het vergroten van de medezeggenschap via wetgeving. Dat kost de overheid  immers nagenoeg niets terwijl  de bevolking iets sociaal wezenlijks wordt gegeven in een tijd die financieel economisch heel moeilijk is voor het realiseren van sociale verbeteringen. Hij bleek zeer geïnteresseerd en gaf me zijn mailadres. Uiteindelijk heb ik een brief gestuurd op 23- en 24 maart 2013. Hieronder vindt u de inhoud van de 23ste

Bedrijven in private sector.

Beloning en verdienste

Het wettelijk geven  aan de ondernemingsraden van instemmingsrecht (WOR, art. 27) op beloning en verdienste en het verscherpen van het informatierecht (WOR, art. 31) in deze van groep naar individueel niveau en ontleed tot overzichtelijke looncomponenten zoals salaris, bonussen, pensioenvoorzieningen, opties, aandelen, vergoedingen, premies voor sociale lasten enz.

Motivering:  

Zo’n aanpassing biedt werknemers de mogelijkheid een einde te maken aan een systeem waarbij de raad van bestuur en de raad van commissarissen onderling de beloningen /verdiensten aan de top lijken  te regelen, exorbitante bedragen opstrijken en zij zelfs financieel nog winnen waar een deel van de werknemers ontslag wordt aangezegd; dit moet ten principale niet kunnen.

Rechts Nederland mobiliseert alles om misstanden qua hoogte van beloningen en verdiensten in de publieke sector uit te vergroten; ze laat geen gelegenheid onbenut om de overheid in diskrediet te brengen om draagkracht te creëren voor het verkleinen van het overheidsapparaat ten voordele van de marktwerking. Wat er gaande is in het bedrijfsleven, laat zij ongemoeid of bagatelliseert het.

Misstanden bij de (semi)overheidsorganen moeten uiteraard bij de wortel aangepakt worden o.a. via de Balkenende norm, echter het is juist aan de PVDA het initiatief te nemen dat het  bedrijfsleven niet buiten schot blijft. 

Bedrijfsovernames, bedrijfsfusies of andersoortige bedrijfssamenwerkingsverbanden.

Wet op de Ondernemingsraden.

 • Opnemen van het enquête recht
 • Instemmingsrecht (art 27) ook laten gelden voor

Benoeming & ontslag top bestuurders en ontslag Raad van Commissarissen

Fusies & overnames & andere vormen van samenwerken

 • Adviesrecht (art. 25, lid1)

Belangrijke wijziging in het pakket en houderschap van aandelen

 • Geheimhoudingsplicht (art. 20) versoepelen

Motivering:

 • Enquête recht

De bedoeling hiervan is om experts onderzoek te kunnen laten doen naar het gevoerde beleid betreffende de gang van zaken rond overname & fusie besprekingen en kapitaalverschaffing.Het verzoek hiertoe wordt gedaan aan de ondernemingskamer van het Amsterdams gerechtshof en deze bepaalt of de aanleiding voor het starten hiervan gegrond is. Uitbreiding tot zaken als faillissement, fraude, grote financiële problemen enz. is eigenlijk ook gewenst.

 • Benoeming … Commissarissen

Dit is nodig om het machtsevenwicht in vennootschappen in zijn algemeenheid te verbeteren

 • Fusies … samenwerken

Het adviesrecht is een zwak instrument in zulke voor werknemers uiterst belangrijke zaken als fusies e.d. vanwege de vaak grote directe- en indirecte gevolgen voor de werkgelegenheid op de korte en lange termijn. Het bedrijf kan na de wettelijk voorgeschreven overlegprocedure het advies van de medezeggenschapsorgaan namelijk gewoon negeren en met een vertraging van 1 maand zijn besluit, waarmee de werknemers het niet eens waren, alsnog uitvoeren.

Het instemmingsrecht geeft bij een dergelijke handelswijze van het bedrijf de werknemersvertegenwoordiging de mogelijkheid het besluit nietig te verklaren waardoor invoering van het besluit wordt geblokkeerd. De bestuurder is verplicht dit terstond te melden. Wil het bedrijf zijn besluit toch doorzetten dan heeft het bestuur de goedkeuring van de rechtbank nodig en anders resten haar nog slechts twee mogelijkheden namelijk of opnieuw gaan overleggen met de ondernemingsraad of het besluit definitief intrekken.

 • Wijziging … aandelen

Deze bevoegdheid kan er mede voor zorgen dat activistische aandeelhouders op het moment dat zij een bepalende zeggenschap binnen de onderneming krijgen,  gedwongen zijn hun doelstellingen kenbaar te maken en genoodzaakt kunnen worden om afspraken te maken met de ondernemingsraad. Later kunnen deze afspraken worden getoetst door een rechter, indien deze niet nagekomen worden.

 • Geheimhoudingsplicht versoepelen

Op korte termijn dient hiervoor een onderzoek gestart te worden naar de belangrijkste belemmeringen voor de medezeggenschapraden om op verantwoorde wijze haar door de wet opgedragen taak tijdig en adequaat te kunnen waarmaken.

Nederlandse Corporate Governance Code (ook wel code Tabaksblat genoemd)

 • Code moet niet alleen van toepassing zijn op beursgenoteerde zoals nu maar ook zo spoedig mogelijk gelden voor niet-beursgenoteerde ondernemingen.
 • Code moet in zijn geheel tot wet worden verheven.

Motivering.

 • Code … ondernemingen

Grote multinationals (bv. Philips en LG) zijn beursgenoteerd echter zodra zij samenwerken in het gezamenlijk exploiteren van een product (destijds de televisie) en hiervoor een aparte onderneming oprichten (LGPhilips Displays), kunnen zij zich aan de Code Tabaksblat onttrekken ondanks een miljarden omzet en tienduizenden werknemers omdat de nieuwe onderneming niet beursgenoteerd is. Bij de afbraak van de werkgelegenheid destijds door dat bedrijf in Nederland en Europa, had voornoemde onderneming dan praktisch ook vrij spel.

Code … verheven

Niet alleen in het belang van de werknemers maar om ook welwillende bedrijven die hieraan reeds nu ruimschoots aandacht besteed hebben voor hun verrichte inspanningen te belonen door hen een certificaat te verstrekken van bewezen duurzaam sociaal ondernemerschap.

Structuurwet

 • Versterkt aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad voor het aantal commissarissen uitbreiden van een derde naar 50%.
 • Uitbreiding profiel individuele leden van Raad van Commissarissen. Met uitzondering van wellicht een persoon (bv. de voorzitter), moet verankert worden dat alle leden voldoen aan de definitie van onafhankelijkheid zoals vastgelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Motivering.

 • Versterkt … 50%

Om meer evenwichtigheid te brengen in de afweging van belangen, voor het gemak even versimpelt van werkgelegenheid versus winst.

 • Uitbreiding … Code

De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in een onderneming plus dat zij het bestuur gevraagd en ongevraagd met advies bijstaat. Het belang van de onderneming hoort hierbij steeds centraal te staan. Dat belang is niet vanzelfsprekend gelijk aan het belang van de bestuursleden c.q. aandeelouders.  In een poging belangenverstrengeling  uit te sluiten is het van belang de onafhankelijkheid van de individuele commissarissen extra te borgen om er maximaal vanuit te mogen gaan dat rekening zal worden gehouden met alle relevante belangen.

P.S.:

Bovenstaande voorstellen komen vooral voort uit belemmeringen die ik heb ervaren als OR lid op lokaal- , nationaal- en europees niveau tijdens mijn werkzame periode bij  o.a. de multinational LG Philips Displays.

Eerst meegemaakt een fusie van Philips en LG (hoofdkantoor ging van Eindhoven Nederland naar Seoel Korea) , vervolgens  verplaatsing van grote delen van de productie in Nederland en heel West Europa naar de goedkope Oost Europese landen en de dienstverlening (administratie / ICT) naar o.a. India en China, gevolgd door ten slotte door weer verplaatsing van de productie van Oost Europa naar Azië vanwege grote potentiële verkoopmarkt, lage lonen, lange arbeidstijden enz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën