Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Waar blijft de M.E.R. (Milieu Effect Rapportage) m.b.t. beoogde windparken Drentse Monden en Oostermoer ?

De Wet Milieubeheer vereist dat voor bepaalde activiteiten een MER wordt opgesteld waarin de effecten van zo’n activiteit op het milieu worden beschreven en hoe eventueel optredende effecten verminderd of teniet gedaan kunnen worden. Het doel is om milieueffecten een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over een plan.

In geval van een windpark moet een procedure worden doorlopen ter onderbouwing van enerzijds een ruimtelijk plan waarin de locatie in kwestie wordt aangewezen, en anderzijds een vergunningen plan die de realisatie met toebehoren mogelijk moet maken.

Bij het ruimtelijk plan is aan de orde het inpassingsplan van het rijk met als bevoegd gezag de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ( EL&I) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Bij het vergunningen plan gaat het om tenminste twee omgevingsvergunningen waarbij het bevoegd gezag de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn (voor  de Drentse Monden) en van de gemeente Aa en Hunze (voor Oostermoer) zijn.

Het stellen van deze vraag “ Waar blijft de M.E.R. ? “ is m.i. terecht.

Reeds op 29 maart 2012 heeft de Commissie ‘Milieu Effect Rapportage’ haar advies heeft uitgebracht op de Startnotitie Reikwijdte en Detailniveau. Vervolgens heeft minister Maxime Jacques Marcel Verhagen van het vorig kabinet in een brief  op 10 april 2012 over de status van energie-infrastructuurprojecten die onder de RCR (= RijksCoördinatieRegeling) vallen, aan de Tweede Kamer der Staten Generaal laten weten dat de MER naar verwachting in het najaar van 2012 gereed zal zijn. Hij deed deze uitspraak, zoals in de desbetreffende brief staat geschreven, op basis van inspraak en het voornoemde advies van de commissie M.E.R. Tevens wordt in deze aankondiging vermeld dat voor de windparken De Drentse Monden en Oostermoer één milieueffectrapportage zal worden opgesteld waarin zowel de effecten van de parken afzonderlijk als in het geheel in kaart zullen worden gebracht.

Willen alle belanghebbenden en niet alleen de professioneel betrokkenen,  een eigen  afweging kunnen maken en daarmee ook van meerwaarde kunnen zijn in het besluitvormingsproces,  dan is niet alleen een algemene voorlichting nodig (zoals afgelopen week aangekondigd in het Dagblad van het Noorden) maar ook vergroting van de betrokkenheid van de relevante bevolking gewenst. Het tijdig beschikbaar zijn voor een ieder van de MER is hiervoor een onontbeerlijke voorwaarde, niet alleen voor de discussie in het gebied maar vooral ook voor de kwaliteit en kwantiteit van de Zienswijzen die hierop kunnen worden ingediend.

Er is inmiddels meer dan twee jaar verstreken sinds het verschijnen van de brief van de toenmalige minister. Wat belet de bevoegde gezagen en de initiatiefnemers van de onderhavige windparken in kwestie, om te komen met het  MER document  naar buiten te komen ? De essentie staat toch al lang(er) vast , hooguit zal het nog om enkele tekstuele komma’s kunnen gaan lijkt me.

Laat de bevolking van de Drentse Veenkoloniën en de direct betrokkenen niet langer in onzekerheid ! Kom op met die M.E.R. !

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën