Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Bijdrage – fietsroute – Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Buinen aan project ‘Cultuur Verbindt’ Gemeente Borger Odoorn

Bijdrage Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen aan project ‘Cultuur verbindt’ van gemeente BO.

Aanleiding:

Op 19 mei jl. heeft de Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen ’s avonds een ronde tafel bijeenkomst in Cultuurhuis Odeon in Tweede Exloërmond georganiseerd door de Gemeente Borger-Odoorn bezocht en samen met anderen nagedacht over cultuur in de brede zin in de gemeente Borger-Odoorn (/ provincie Drenthe).

Tijdens deze interessante en leerzame avond zijn veel ideeën geopperd met de bedoeling deze later in een klankbordgroep verder uit te werken.

Ook hiervoor heeft de Vereniging zich vervolgens opgegeven omdat het belangrijk is aangesloten te zijn en te blijven bij een platform waarin allerlei cultuurpartijen vertegenwoordigd zijn en die te kennen hebben gegeven te willen samenwerken.

Weliswaar zijn zij qua achtergrond en motivatie verschillend echter de bereidheid om elkaars kennis te delen c.q. elkaar te helpen bij het vergaren daarvan, geeft hen niet alleen de mogelijkheid individueel sterker c.q. slagvaardiger te worden maar nog veel belangrijker:

Het vergroot de kans gemeenschappelijke en overstijgende doelen met meer draagvlak, minder energie en kosten te realiseren. Het kan daarbij gaan om het gezamenlijk organiseren van hedendaagse cultuurprojecten maar ook om het opdiepen, bewaren en uitdragen van het cultureel erfgoed van Borger-Odoorn in al haar verscheidenheid en in hun onderlinge samenhang. Immers een bekend gezegde is: “Zonder verleden, geen Toekomst” en ons culturele erfgoed hoort daartoe.

Op 7 juli jl. is de klankbordgroep bijeengekomen en aan de hand van een aantal thema’s zoals participatie, educatie, communicatie over cultuur gesproken.   

Cultuur heeft zoals bekend diverse gezichten en kan middels diverse dragers worden beleefd.

Zo kan het verhaal van gemeente Borger-Odoorn worden verteld door een plaatselijke (fiets)route per dorp te ontwerpen waarin elk dorp laat zien wat zij haar inwoners/ de toerist heeft te bieden en door deze routes vervolgens in elkaar over te laten vloeien kan de gemeente zich ook als geheel naar buiten profileren.

Wanneer elke gemeente in Drenthe dit zou doen, en deze ook weer met elkaar worden verbonden, krijgt ook het verhaal van Drenthe nog meer vorm.

Plan van aanpak:

Vereniging Dorpsbelangen liep reeds langer met het idee zo’n route voor Nieuw-Buinen uit te werken die enerzijds aansluit op Stadskanaal (provincie Groningen) en anderzijds op Buinerveen (provincie Drenthe).

Dit voornemen werd versneld door de uitkomsten van een dit voorjaar gehouden evaluatie met de bevolking van het bestaande Dorps Ontwikkeling Plan Nieuw-Buinen, de lobby om de voorgenomen spoorlijn Veendam-Stadskanaal door te trekken naar Emmen, de inzet door een groep rond oud Philips werknemers om objecten (mozaïek, schoorsteen, ketelhuis) op het terrein van de voormalige Philipsvestiging te Stadskanaal (direct grenzend aan Nieuw-Buinen) voor afbraak te behoeden, uitbreiding Glasmuseum (met o.a. de recent aangekochte collectie van glaspionier Cees van Olst) door  de ‘Historische Vereniging Nieuw-Buinen/ Buinerveen’ waardoor Nieuw-Buinen op de kaart is te zetten als ‘Glas’ dorp zoals Borger bekend is als het ‘Hunebed’ dorp enz.  

Op 19- en 20 juli 2016 is met een camera een route door Nieuw-Buinen vastgelegd langs plaatsen die de moeite waard zijn om er bij stil te staan waarbij ook een uitstapje naar Stadskanaal is gemaakt i.v.m. o.a. het Veenkoloniaal Streekhistorisch Centrum aldaar.

Het is uiteraard niet meer dan een begin van één van de mogelijke kapstokken om concreet invulling te geven de cultuur daadwerkelijk van een ieder te laten zijn, en tevens haar als middel te gebruiken voor het verwezenlijken van een sociaal economische doel zoals bv. verbetering leefbaarheid, vergroten werkgelegenheid, stoppen krimp. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten.

Tot slot:

Het foto bestand zal binnenkort op het gemeentehuis aan mevrouw Jacolien Quarré (cultuurcoach) en/ of aan mevrouw Vera van Kesteren (Coördinator Sociaal, Economisch en Maatschappelijk beleid) worden overhandigd met de bedoeling en het verzoek, de route digitaal op de eerstvolgende bijeenkomst van de onderhavige klankbordgroep aan haar deelnemers te tonen.

Namens Vereniging Dorpsbelangen, Menno Hilverts

P.S.:

De Historische Vereniging Nieuw-Buinen/ Buinerveen heeft ook een kopie van het fotobestand

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën