Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

DAAR WAAR IEDEREEN WIL, VALLEN BEPERKINGEN VEELAL WEG! Ook voor de buurtsuper?

VOORZIENINGEN WORDEN PAS GEMIST, ALS DE DEUREN GESLOTEN ZIJN.

Inleiding.

Voor de kwaliteit van de leefbaarheid in en de vitaliteit van onze kernen en dorpen is net als op het platteland elders, de aanwezigheid van voorzieningen zoals school, dorpshuis, winkel, postkantoor, bank, zwembad, woningen enz. belangrijk voor hun leefbaarheid en vitaliteit.

Deze aspecten zijn als het ware voorwaardelijk en de impact op termijn van een mogelijk verdwijnen van een voorziening is allicht groter naar mate er reeds sprake is van een krimp situatie, daar dit elkaar ook nog eens versterkt.

Uiteraard valt niet te ontkennen dat naast ‘stenen’ ook de inwoners zelf voor een niet onbelangrijk deel mede bepalend zijn voor de leefbaarheid. Het is immers niet alleen van belang dat de woningen goed zijn en de openbare ruimte aantrekkelijk, maar ook dat de mensen elkaar in voldoende mate (kunnen leren) kennen. Herkenbaarheid, vertrouwen, onderlinge hulp en de beleving van veiligheid hangen nauw met elkaar samen.

De gemeente heeft al jaren een beleid dat gericht is op verbetering van de leefbaarheid en vitaliteit waarvan de praktische uitvoering (prioriteit en fasering) is vastgelegd in Dorp Ontwikkel Programma’s.

Wijziging voorzieningsniveau Nieuw-Buinen in de toch al kwetsbare omgeving van wijk “NijeDaip”.

Opnieuw staat de leefbaarheid aldaar onder druk als gevolg van sluiting buurtsuper ‘De Spar’, hetgeen naast veel beroering in het dorp, verontrustende reacties in de plaatselijke pers teweeg heeft gebracht. In zijn algemeenheid is de ophef ook terecht; een voorziening minder in een klein dorp heeft zonder twijfel impact.

Veel bewoners willen prettig en moeten nog lang blijven wonen in hun dorp. Het winkelen kan voor met name de ouderen en mensen met een beperking een groot probleem worden. Zij worden voor de dagelijkse boodschappen en postzaken afhankelijk van familie en kennissen terwijl mensen juist zelf zolang mogelijk de regie willen houden over hun dagelijkse bezigheden, en daar horen de boodschappen natuurlijk ook bij. Elkaar ontmoeten en even een praatje maken zal minder mogelijk en in sommige gevallen niet meer mogelijk zijn. Vereenzaming ligt voor hen op de loer. De leefbaarheid (in de wijk) en niet te vergeten de zelfredzaamheid neemt af.

Dat bovenstaande niet gebaseerd is op lucht bleek nog, in Y2011 toen notabene op initiatief van Spar Holding B.V., een onderzoek is gehouden naar het maatschappelijk belang van een buurtsuper. Het onderzoek heeft een aantal inzichten opgeleverd over de bijdrage van de buurtsuper aan sociaal maatschappelijke aspecten in de buurt. Er is toen o.a. vastgesteld dat er een positieve relatie is tussen de aanwezigheid van een buurtwinkel en de sociale cohesie, het woongenot en het onderlinge contact van bewoners in de buurt.

DAAR WAAR  IEDEREEN WIL, VALLEN BEPERKINGEN VEELAL WEG

Zal dat ook gaan gelden voor de onderhavige buurtsuper?  

Samenwerking tussen zorginstellingen, gemeenten, woningcorporaties, speciaal onderwijs en kleine ondernemers kan de sleutel zijn om nieuwe initiatieven voor een buurtshopper van de grond te krijgen omdat:

Zorginstellingen Icare en Promens Care hun cliënten in een buurtsuper aan een zinvolle dagbestedingsplaats kunnen helpen.

Gemeente Borger-Odoorn aan een buurtshopper een partner voor WMO- en WWB gerelateerde diensten heeft. Niet alleen voor dagbestedingsplaatsen aan mensen met een beperking, ook mensen met een uitkering vinden via een leerwerkplek de weg terug naar de arbeidsmarkt. Elke uitkeringsgerechtigde die uitstroomt, levert de gemeente een substantiële besparing op plus dat een lokale super een manier is, om de leefbaarheid te verbeteren c.q. te waarborgen.

Woningcorporatie Lefier ook gebaat is bij een supermarkt in de kleine kern van Nieuw-Buinen. Een buurtsuper betekent een impuls voor het plaatselijke voorzieningenniveau en verkleind de kans op leegstand van hun woningvoorraad.

Ouders van schoolgaande kinderen met een beperking die het special onderwijs volgen, zich veelal zorgen maken over wat er in de toekomst allemaal op hen afkomt. De buurtshopper kan deze kinderen een stageplek aanbieden. Zo kunnen zij in een beschermde omgeving alvast kennismaken met de supermarktwereld en in geval van wederzijdse tevredenheid later bij de buurtsuper aan de slag gaan.

Kleine ondernemers van lokale producten van ambachtelijke kwaliteit kunnen de buurtshopper helpen aan een image te beschikken over een breed assortiment terwijl de buurtshopper op zijn beurt de lokale economie steunt.

Hint:

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (directie Woon- en leefomgeving) stimuleert en ondersteunt lokale partijen om, daar waar de leefbaarheid in het gedrang komt, de leefomgeving op innovatieve en economische wijze te versterken. Het Ministerie van BZK faciliteert provincies en regio’s om te anticiperen op de transitie van bevolkingsgroei naar bevolkingsdaling.

OPROEP:

Bij deze een uitdrukkelijk verzoek aan de plaatselijke Politieke Partijen, het college van B&W en het Sociaal Team de Veenlanden zich intensief op korte termijn en wel in gezamenlijkheid met de sluiting bezig te houden, en te bezien: “Of en op welke manier de buurtsuper kan worden gered!”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën