Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Dorpsbelangen Platform BorgerOdoorn ‘Reductie Overlast Steenmarters’ in gesprek met de NOS

NOS RADIO 1 JOURNAAL was maandag jl. (22 december 2014) in Borger actief voor een opname met het Platform Steenmarters t.b.v. een radio uitzending in het nieuwe jaar en wel op 2 januari 2015 tussen 06:00 en 09:00 uur.

De NOS is benieuwd hoe het sinds de vorige live uitzending vanuit Nieuw Buinen d.d. 23 januari van dit jaar is gegaan met de buitenproportioneel GROTE OVERLAST van de STEENMARTERS in de gemeente BORGER-ODOORN, wat er is gedaan om de situatie van toen te verbeteren en of er successen zijn te melden.

De Werkgroep van het Platform had daarvoor een aantal mensen uit Borger met welzijns- en financiële schade gevraagd. O.a. Jaap de Boer / Ger Veenstra uit Bronnegerstraat en Jan Dubbelboer / Peter Middendorf uit de Hunebedstraat bleken op dat tijdstip te kunnen en hebben hun ervaringen gedeeld met de verslagever van de NOS, Hr. Rienk Kramer.

De fam. Ger Veenstra heeft hiervoor hun huis tijdelijk even beschikbaar gesteld, daarvoor nog dank.

Na een mondelinge uitwisseling vanaf  zo’n 9 uur, over wat zich zoal in de achterliggende periode heeft afgespeeld, zijn vanaf 10:00 tot 10:30 uur buiten op locatie geluidsopnames gemaakt in de omgeving van de Hunebedstraat.

Hierbij heeft Peter Middendorf  in een vraag-antwoord gesprek zijn oude en recente aanvaringen met steenmarters toegelicht en heeft Menno Hilverts verteld over de maatschappelijke- en politieke contacten en waar die tot op heden toe hebben geleid.

Bereikt is o.a.:

  • Het Platform wordt op provinciaal niveau uitgenodigd voor bijeenkomsten voor nieuw te vormen fauna beleid in de provincie Drenthe en hun inbreng wordt daarbij serieus genomen .
  • De Provincie Drenthe sluit het doden van steenmarters niet langer uit indien (natuurlijke) voorzieningen geen effect hebben; een en ander is vastgelegd in het nieuwe provinciale Flora- en Fauna plan.
  • De Provincie stelt een meldpunt in voor het vastleggen van schade.
  • De Provincie gaat Alterra, het wetenschappelijk instituut voor faunabeheer, benaderen  om de mogelijke ontwikkeling van een specifieke pil (geboortebeperking) voor de steenmarter plus haar praktische effectiviteit te onderzoeken.
  • De Drentse Provinciale Staten vinden dat de regeling van het schadefonds opengesteld moet worden voor allen die faunaschade leiden; dit is een erkenning van het feit dat bestaande rechtsongelijkheid in het afhandelen van Faunaschade tussen agrariërs en particulieren, onredelijk en onrechtvaardig is.
  • De Drentse Prov. Staten hebben het College  nadrukkelijk opgedragen om binnen het IPO (structureel formeel overleg tussen alle provincies) en voor het nieuwe groeiseizoen, de regeling schadefonds aan de orde te stellen en hen over de voortgang te informeren.
  • De Tweede Kamer fracties van de PvdA en VVD hebben via hun resp. woordvoerder Lutz Jacobi en Rudmer Heerema een motie ingediend die de steenmarter daadwerkelijk een halt moet toeroepen.

Uiteraard zijn het kleine stapjes in de opmaat naar een door het Platform beoogde grote doorbraak die enerzijds bewerkstelligt dat de steenmarter haar huidige beschermde status verliest en anderzijds dat daar waar buitenproportionele schade wordt ondervonden, deze wordt gecompenseerd.

Het zal duidelijk zijn, er is nog een lange weg te gaan. De voortdurende hulp en steun van de bevolking is daarbij onontbeerlijk en van doorslaggevend belang.

Blijf daarom uw overlast door de steenmarter melden bij de gemeente; het liefst via internet http://www.borger-odoorn.nl/digitale-balie/producten-en-diensten/zoeken-op-alfabet/pdproduct/melding-openbare-ruimte-275/section/formulieren-1063.html , klik op de tekst ‘openbare ruimte’ en kies vervolgens in het menu ‘ongedierte’. Mocht dat niet lukken of u hebt geen internet, dan graag telefonisch via nummer 140591. Bij problemen met het melden van overlast aan de Gemeente, graag contact opnemen met Menno Hilverts (tel. 0599-619692)    

Tot slot:

De gemaakte geluidsopnames worden door knippen helaas teruggebracht tot ca. 4 ½ minuut, zo gaat het nu eenmaal in medialand. Het Platform heeft geen invloed op het eindresultaat, het is dus afwachten wat er op a.s. 2 januari  ’s morgens vroeg (tussen 06:00 en 09:00 uur) te horen is. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën