Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Antwoord Gemeente Borger-Odoorn biedt bewoners vooralsnog geen adequate perspectief op verbetering slechte onderhoudsstaat voetpad

Zie voor de letterlijke tekst gemeentelijke beantwoording, het cursief roodgedrukte gedeelte in mail d.d. woensdag 22 juli 2015

Het antwoord van de gemeente BO om het onveilige voetpad in Nieuw Buinen / Buinerveen langs Zuiderdiep en Hoofdstaat gelegen tussen Mondenweg en Noorder- en Zuiderstraat te verbeteren, geeft omwonenden te weinig houvast. Vandaar nog een poging en een nieuwe kans voor de gemeente op verheldering en formele vastlegging van haar voornemens bv. door een plan van aanpak via de gemeenteraad.  

Inhoudelijke reactie hierop naar de Gemeente Borger-Odoorn (t.a.v. Hr. Ing. Peter Postema, Beleidsmedewerker Wegen, afd. Grondgebiedszaken) luidt:

Mail verzonden: 17augustus 2015; 11:18 uur met CC: Freek Buijtelaar; Jaap Gorseling

Hallo Hr. Peter Postema,

Allereerst dank voor het snelle antwoord dat ik per mail mocht ontvangen en excuses voor mijn (ver)late reactie.

In mijn schrijven van jl. 21 juli heb ik gezegd dat de omwonenden verheugd zijn dat u (de gemeente) van plan bent de meest ernstige plekken aan te pakken. Waarom u vervolgens reageert met dat ik hierin iets te voorbarig zou zijn, kan ik niet plaatsen. U heeft het immers zelf over zeer ernstige schade die volgens de landelijke richtlijnen het hele voetpad betreffen. In dat licht bezien zou het toch normaal moeten zijn, gezien de verwachte en niet te voorkomen overlast, dat de omwonenden binnenkort worden geïnformeerd over welke gedeelten van het voetpad (huisnummers) wanneer worden gerepareerd, zodat de betrokken mensen daarmee rekening kunnen houden.

Naar ik aanneem bent u het logischerwijs met voorgaande eens ? Zo niet, dan graag een plausibele uitleg, waarom niet!

In uw reactie van jl. 22 juli heeft aangegeven dat de hele weg, parkeerstrook en aanliggend voetpad op de nominatie staan voor een algehele reconstructie en dat de gemeente zeer terughoudend is met investeringen tot die tijd. De omwonenden begrijpen dat uiteraard.

Verder vermeldt u dat bij de jaarlijkse weginspectie door de gemeente in het voorjaar, bekeken wordt of directe noodreparaties noodzakelijk zijn, en dat dit het geval is: Wanneer de situaties daarvoor in de categorie ‘zeer ernstig’ vallen. Deze situaties zijn door de inspectie in 2015 niet geconstateerd.

Dat bevreemdt mij zeer aangezien de foto’s die op de DVD staan en welke aan wethouder Buijtelaar zijn overhandigd, reeds eind februari zijn gemaakt en het toch niet erg aannemelijk is dat de staat van het voetpad daarna uit zichzelf is verbeterd. Dit duidt erop dat de categorische indeling door de gemeente aangaande de kwalificatie van geconstateerde gebreken, mogelijk verschillend van die van de omwonenden.

Om mogelijke verschillen in beoordeling niet te laten voortduren en helderheid te verkrijgen over wat de gemeente verstaat onder matig, slecht en ernstig, en tevens om te voorkomen dat de voorliggende omstandigheden een beoordeling beïnvloeden (glijdende schaal), is het gewenst dat de gemeente beschikt over een transparant en objectief beoordelingssysteem waarvan de kern zou dienen te bestaan uit foto’s waarmee gradaties van afwijking vergeleken en vervolgens verifieerbaar vastgesteld wordt / kan worden.

Mocht zo’n structuur bij de gemeente nog niet bestaan, is zij dan bereid hieraan invulling te geven ? En vindt de gemeente het ook belangrijk dat in verband met het noodzakelijke draagvlak onder haar inwoners voor besluiten dienaangaande, vertegenwoordigers van dorpsbelangenverenigingen te betrekken bij een ontwerp c.q. update van een dergelijke systematiek ?

Eerder had u geschreven dat het de bedoeling en verwachting van de gemeente is om “ over enkele jaren “ de algemene structurele verbetering van het voetpad te koppelen aan een algehele reconstructie van het Zuiderdiep zoals die ook is uitgevoerd tussen de Prins Bernhardlaan en de Drentse Mondenweg. Alsook, dat bij zo’n reconstructie vaak wordt gekozen voor andere maatvoering, trottoirbanden en manieren van afwateren en dat de staat van de weg maatgevend is voor de uitvoering van de reconstructie.

Uit uw nadere informatie bleek bij inspectie van dit voorjaar, dat die verharding wel achteruit gaat, maar dat de weg nog niet direct in beeld is voor reconstructie.

De omwonenden hebben hiervoor begrip echter dan is het wel zaak dat de bewoners zicht hebben en houden op verbetering van in dit geval de slechte staat van het onderhavige voetpad.

Om voornoemde reden vroeg ik u (de gemeente) om de globale uitvoering als project te benoemen, hiervan de voorspelling voor een ieder zichtbaar in de gemeentelijke planning op te nemen, hiervoor alvast geld te reserveren en dit alles proactief te communiceren naar de bevolking.

U reageert door op te merken dat de gemeente geen geld ‘reserveert’ voor een project “ voor de komende jaren “.

Deze reactie verbaast mij enigszins mede vanwege haar selectieve karakter. Immers op de overige delen van het voorstel wordt door u niet ingegaan. Bovendien bestaat het vermoeden mijnerzijds, dat aan het door mij gebezigde woord ‘reserveert’, in het ambtelijke vakjargon een verdergaande betekenis wordt ontleend dan ik heb bedoeld; het wordt door mij in elk geval niet bedoeld als zijnde geoormerkt geld.   

Gezien wat de omvang van een dergelijk project betekent voor de beleids- en uitvoerend instantie van de gemeente, en wat de impact hiervan is op de onderhoudsbegroting op zich, zou ik ervan opkijken als de gemeente dienaangaande geen organisatorische- en financiële midden- en lange termijn meerjarenplanning zou kennen.

Plennen is namelijk bedoeld om enerzijds richting te geven aan “ wat beoogd wordt wanneer te doen” en anderzijds dwingt de jaarlijkse evaluatie ervan tot bewust prioriteren vanwege interne- en / of externe veranderende omstandigheden die niet waren voorzien c.q. nieuwe inzichten qua risico’s die worden gelopen indien al of niet wordt afgeweken van het eerder vastgesteld plan.

Besturen is niet alleen besluiten maar vereist een gedegen voorbereiding inclusief een adequate betrokkenheid van de samenleving. Het verzoek blijft dan ook staan om in geval voor het onderhavige voetpad hieraan uitdrukking te geven door met de omwonenden volledig en tijdig te communiceren over wat zij in deze, wanneer van de gemeente mogen verwachten.

Op welke wijze komt u tegemoet aan deze m.i. redelijk verzoek ? Een artikel hierover uwerzijds in het binnen de grenzen van Borger-Odoorn veelgelezen gratis dagblad ‘Week in … Week uit’ hierin zeker behulpzaam zijn en beveel ik dan ook van harte aan.

Tot slot:

U laat weten dat indien een calamiteit ontstaat, de gemeente ter plekke gaat kijken en beslissen of reparatie noodzakelijk is. Bent u zich ervan bewust dat in deze aanpak opgesloten zit dat de put wordt gedempt als het kalf verdronken is ?

Op veel plaatsen van het hier besproken voetpad is eigenlijk sprake van onveilige situaties waardoor vroeg of laat dit tot ernstige verwondingen / bot breuken zal kunnen leiden. U heeft bevestigd hierop  aanspreekbaar te zijn. Nu de gemeente echter geïnformeerd is over de feitelijke gebreken van het voetpad, is zij niet alleen aanspreekbaar maar ook verantwoordelijk voor de gevolgen die dat met zich meebrengt. Bent u hert daarmee ééns ?

In afwachting van uw beantwoording binnen een redelijke termijn en met vriendelijke groeten, Menno Hilverts

Eerdergenoemde mail(s) in tijdsvolgorde van jong naar oud:

1.
Mail ontvangen: woensdag 22 juli 2015 11:33

Van: Peter Postema
CC: Freek Buijtelaar; Jaap Gorseling
Onderwerp: RE: Antwoord op “Slechte staat voetpad langs doorgaande weg tussen Drentse Mondenweg en ‘ Noorder- en Zuiderstraat ‘weg “, kan beter … FW: CD met foto’s

Geachte heer Hilverts,

Nog een kleine ambtelijke reactie. Zie daarvoor mijn cursieve opmerkingen onder uw mail.

Met vriendelijke groet, Peter Postema

Van: Menno Hilverts
Verzonden: dinsdag 21 juli 2015 13:25
Van: Peter Postema
CC: Freek Buijtelaar; Arjan Nieboer; Edwin Brouwer; Ina Habing; Derk Smit

Onderwerp: Antwoord op “Slechte staat voetpad langs doorgaande weg tussen Drentse Mondenweg en ‘ Noorder- en Zuiderstraat ‘weg “, kan beter … FW: CD met foto’s

Hallo Hr. Peter Postema,

Bedankt voor uw antwoord en excuses voor mijn late reactie daarop.

Inderdaad, op 30 april 2015  heb ik in de pauze van de gemeenteraadsvergadering (en wel het moment tussen oriënterende- en besluitvormende deel van de bijeenkomst) ook namens Ina Habing (voorzitster van de vereniging Plaatselijk Belang Buinerveen ) aan wethouder ‪‎Freek Buijtelaar een DVD overhandigd met ca. 50 foto’s van voorbeelden over de zeer slechte staat waarin het voetpad zich bevindt langs de doorgaande aansluitende weg van het Zuiderdiep en Hoofdstraat tussen de Mondenweg en de ‘Noorder- en Zuiderstraat’ weg.
‪‎Gelukkig erkent ook u dat de onderhoudsstatus van het voetpad te wensen overlaat, ook al is uw duiding van het voetpad minder slecht dan dat de inwoners haar ervaren. U omschrijft haar als matig tot slecht terwijl anderen haar kenschetsen als zich bevindend in een kennelijke toestand van dronkenschap. Hoe erg slecht de toestand van het voetpad is, laten we daar niet over stechelen, het is ook voor u als gemeente duidelijk: “ Het laat meer dan te wensen over en er dient wat te gebeuren”.

Dat is correct. Wij hanteren echter begrippen als matig en slecht. Wij hebben geen categorie ‘verharding in kennelijke staat van dronkenschap’.

De omwonenden zijn dan ook verheugd dat u van plan bent de meest ernstige plekken aan te pakken. In verband met de verwachte en niet te voorkomen overlast mag het ook helder zijn dat zij graag horen om welke gedeelten van het voetpaden het dan zal gaan (huisnummers) en wat de voorgenomen tijdsplanning is, zodat de mensen daarmee rekening kunnen houden.

U bent hierin iets voorbarig. Hoewel het pad matig tot slecht is worden alleen de meest ernstige plekken – daar waar nodig – hersteld. We praten dan over zeer ernstige schade. Volgens de landelijke richtlijnen zou dit het hele voetpad betreffen, maar zoals al aangegeven staat de hele weg, parkeerstrook en aanliggend voetpad op de nominatie voor een algehele reconstructie. Wij zijn dus zeer terughoudend met investeringen tot die tijd. Bij de jaarlijkse weginspectie (voorjaar) wordt gekeken of directe noodreparaties noodzakelijk zijn. Dit moet dus in de categorie ‘zeer ernstig’ vallen. Deze zijn in 2015 niet geconstateerd. Indien een calamiteit ontstaat, zullen wij ter plekke kijken en beslissen of reparatie noodzakelijk is.

Voor wat betreft uw besluit om de algemene structurele verbetering van het voetpad te koppelen aan een algehele reconstructie van het Zuiderdiep zoals die ook is uitgevoerd tussen de Prins Bernhardlaan en de Drentse Mondenweg: ‘k Denk te weten dat voor de door u aangevoerde argumenten best begrip en draagvlak bij de bewoners bestaat mits er daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan het begrip “ over enkele jaren ‘’ want dat zal nu als vaag en rekbaar worden ervaren. Om voornoemde reden vraag ik u de uitvoering hiervan vaster omlijnd in de tijd als project weg te zetten, in de gemeentelijke planning voor een ieder zichtbaar op te nemen, hiervoor alvast geld te reserveren en dit alles ook proactief te communiceren naar de bevolking. Daarmee schept de gemeente vertrouwen en wordt het ook duidelijker wat de gevolgen zijn voor de burger in de toekomst van mogelijke gemeentelijke bezuinigingen c.q. het moeten verhogen van gemeentelijke kosten voor diezelfde burgers in het realiseren van hun wensen. 
Helaas is het niet zo dat de gemeente geld reserveert voor een project voor ‘komende jaren’. Jaarlijks wordt, na de weginspecties, besloten welke onderhoudsprojecten dat jaar worden uitgevoerd. Dit is een lastige keuze, omdat het beschikbare onderhoudsbudget behoorlijk lager is dan de lijst van onderhoudsprojecten. Indien u nieuwsgierig bent naar de exacte werkwijze kunt u contact met mij opnemen. Wellicht kan ik de procedure in een gesprek beter toelichten.

Wat blijft is dat ondanks bovenstaande, op veel plaatsen eigenlijk sprake blijft van onveilige situaties waardoor vroeg of laat dit tot ernstige verwondingen / bot breuken zal kunnen leiden. Daarvoor is uiteraard de gemeente verantwoordelijk en op aanspreekbaar .

De gemeente is hierop aanspreekbaar.

2.

Mail verzonden: dinsdag 21 juli 2015 13:25
Aan: ‘Peter Postema’
CC: Freek Buijtelaar o.a.
Onderwerp: Antwoord op “Slechte staat voetpad langs doorgaande weg tussen Drentse Mondenweg en ‘ Noorder- en Zuiderstraat ‘weg “, kan beter  FW: CD met foto’s

Hallo Hr. Peter Postema,

Bedankt voor uw antwoord en excuses voor mijn late reactie daarop.

Inderdaad, op 30 april 2015  heb ik in de pauze van de gemeenteraadsvergadering (en wel het moment tussen oriënterende- en besluitvormende deel van de bijeenkomst) ook namens Ina Habing (voorzitster van de vereniging Plaatselijk Belang Buinerveen ) aan wethouder ‪‎Freek Buijtelaar een DVD overhandigd met ca. 50 foto’s van voorbeelden over de zeer slechte staat waarin het voetpad zich bevindt langs de doorgaande wegen het Zuiderdiep en Hoofdstraat tussen de Mondenweg en de ‘Noorder- en Zuiderstraat’ weg.

‪‎Gelukkig erkent ook u dat de onderhoudsstatus van het voetpad te wensen overlaat, ook al is uw duiding van het voetpad minder slecht dan dat de inwoners haar ervaren. U omschrijft haar als matig tot slecht terwijl anderen haar kenschetsen als zich bevindend in een kennelijke toestand van dronkenschap. Hoe erg slecht de toestand van het voetpad is, laten we daar niet over stechelen, het is ook voor u als gemeente duidelijk: “ Het laat meer dan te wensen over en er dient wat te gebeuren”.

De omwonenden zijn dan ook verheugd dat u van plan bent de meest ernstige plekken aan te pakken. In verband met de verwachte en niet te voorkomen overlast, mag het ook helder zijn dat zij graag van de gemeente horen om welke gedeelten van het voetpaden het dan zal gaan (huisnummers) en wat de voorgenomen tijdsplanning is, zodat de betrokken mensen daarmee rekening kunnen houden.

Voor wat betreft uw besluit om de algemene structurele verbetering van het voetpad te koppelen aan een algehele reconstructie van het Zuiderdiep zoals die ook is uitgevoerd tussen de Prins Bernhardlaan en de Drentse Mondenweg: ‘k Denk te weten dat voor de door u aangevoerde argumenten best begrip en draagvlak bij de bewoners bestaat mits er daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan het begrip “ over enkele jaren ‘’ want dat zal nu als vaag en rekbaar worden ervaren. Om voornoemde reden vraag ik u de uitvoering hiervan vaster omlijnd in de tijd als project weg te zetten, in de gemeentelijke planning voor een ieder zichtbaar op te nemen, hiervoor alvast geld te reserveren en dit alles ook proactief te communiceren naar de bevolking.

Daarmee schept de gemeente vertrouwen en wordt het ook duidelijker wat de gevolgen zijn voor de burger in de toekomst van mogelijke gemeentelijke bezuinigingen c.q. het moeten verhogen van gemeentelijke kosten voor diezelfde burgers in het realiseren van hun wensen.

 Wat blijft is dat ondanks bovenstaande, op veel plaatsen eigenlijk sprake blijft van onveilige situaties waardoor vroeg of laat dit tot ernstige verwondingen / bot breuken zal kunnen leiden. Daarvoor is uiteraard de gemeente verantwoordelijk en op aanspreekbaar .

Met vriendelijke groet, Menno Hilverts

3.

Mail ontvangen: maandag 29 juni 2015 14:09

Van: Peter Postema
CC: Freek Buijtelaar o.a.
Onderwerp: CD met foto’s

Geachte heer Hilverts,

Enkele weken geleden heb ik van wethouder Freek Buijtelaar uw CD ontvangen met daarop enkele foto’s van het voetpad langs het Zuiderdiep in Nieuw Buinen/Buinerveen.

Wij zijn het snel eens dat de onderhoudsstaat van dit pad matig tot slecht is.

De bedoeling is om heel het Zuiderdiep in één keer te reconstrueren, zoals dit ook is gebeurd tussen de Drentse Mondenweg en de Prins Bernhardlaan. Het vooraf alleen opknappen van het voetpad heeft niet zoveel zin, omdat bij een reconstructie vaak wordt gekozen voor andere maatvoering, trottoirbanden en manieren van afwateren. De staat van de weg is maatgevend voor de uitvoering van de reconstructie. Uit de inspectie van dit voorjaar is gebleken dat de verharding wel achteruit gaat, maar dat de weg nog niet direct in beeld is voor reconstructie.  Daarbij speelt nog het dorpsomgevingsplan van Buinerveen.

De verwachting is dat reconstructie van de weg en de aanliggende stroken over enkele jaren plaats gaat vinden. Tot die tijd proberen wij de meest ernstige plekken – daar waar nodig – te herstellen.

Met vriendelijke groet, Peter Postema

Gemeente Borger-Odoorn / Beleidsmedewerker wegen / Afdeling Grondgebiedszaken / Cluster Realisatie

4.

Mail Verzonden: donderdag 30 april 2015 8:08
Aan: ‘Buurtbeheer’

CC: P.Hurkmans; F.Buijtelaar o.a.

Onderwerp: Onderhoud voetpad in de dorpen Nieuw Buinen en Buinerveen langs de doorgaande weg tussen Mondenweg en Noorder- en Zuiderstraat in kennelijke staat.

Aan Buurtbeheer Gemeente Borger-Odoorn,

Betreft: Slechte status van het voetpad langs het Zuiderdiep (Nieuw Buinen en Buinerveen) en Hoofdstraat / Hoofdkade (Buinerveen)

Jl. eind februari ben ik n.a.v. van een reactie op Facebook van Ina Habing (voorzitster vereniging Plaatselijk Belang Buinerveen) bij een deel van de bovengenoemde voetpaden gaan kijken, hoe deze erbij liggen. De situatie van het straatwerk bleek erbarmelijk.

Het Zuiderdiep heb ik vanaf School 75 t/m de silo van Avebe / Hoornstra BV per voet geïnspecteerd en hiervan foto’s gemaakt; een keuze hier uit, ca. 50 stuks, heb ik op een USB / DVD gezet en deze zal ik jou doen toekomen zodra ik hiervoor van jou het adres heb ontvangen.

De vraag is m.i. niet of er wat aan moet worden gedaan maar vooral wanneer dit eindelijk gaat gebeuren,  immers op veel plaatsen is er geen sprake meer van een veilige situatie waardoor vroeg of laat dit tot ernstige verwondingen / bot breuken zal leiden.

Waar de inwoners dan ook op wachten is overleg met omwonenden en zij die hen kunnen vertegenwoordigen zoals Dorpsbelangen (Nieuw Buinen) / Plaatselijk Belang (Buinerveen) , en welke zou dienen te resulteren in een realistische planning van een structurele aanpak door de gemeente waarbij uiteraard voor de meest kritische plekken uiteraard nu alvast een voorziening wordt getroffen.

Daar de noodzakelijke verbeteringen waarschijnlijk een groot beroep zullen doen op het beschikbare onderhoudsbudget van de gemeente , zijn in de mailing ook andere in deze kwestie bij de gemeente Borger-Odoorn ambtelijk- en (politiek) bestuurlijk direct betrokken personen, zoals resp. Aries Kuiper, Petra Hurkmans en Freek Buijtelaar vermeld.

In  afwachting van een reactie met een voor de bewoners positieve ontwikkeling en met vriendelijke groet, Menno Hilverts

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën