Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Bezwaar tegen basis rioolheffing 2007 Borger-Odoorn

Voorbeeld bezwaarschrift tegen basis rioolheffing

Aan:
Gemeente Borger-Odoorn
Hoofd afdeling Financiën
Postbus 3
7875 ZG Exloo

Van:
Menno J.W. Hilverts
Kalmoes 88
9521 HV Nieuw-Buinen

Betreft:
Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen
Belastingjaar 2007
Dagtekening 30-04-2007
Aanslagnummer 200700000745300

Bezwaar.
De grondslag van het belastingsysteem 2007 aangaande heffing rioolrechten is niet evenwichtig met als gevolg een te hoge financiële aanslagbedrag voor mij als huiseigenaar

Redenen.
Onroerend goed eigenaren betalen in het onderhavige riool belasting systeem meer voor het gebruik van het riool dan hen redelijk valt toe te rekenen omdat niet-onroerend goed eigenaren (lees bv. huurders), die ook gebruik maken van de riolering, niets betalen. Voornoemde is in strijd met de wet gelijke behandeling.
Een riool belasting hoort enerzijds in verhouding te staan tot de kosten die in het algemeen moeten worden gemaakt om het nu en in de toekomst doelmatig en productief te kunnen laten zijn en anderzijds moet er een relatie bestaan tot het gebruik ervan. De waarde van een onroerend goed (lees bv. pand), waarvan de WOZ waarde een afleiding is, zegt er niets of nauwelijks iets over het gebruik en vervuiling van het riool; het houdt immers geen rekening met o.a. het aantal inwonende die bv. gaan douchen, naar het toilet gaan enz. Dit betekent dat het in wezen ook nog ééns strijdig is met het evenredigheids principe aangaande het toerekenen van de kosten aan de veroorzakers
ervan.

Eis.
Mijn aanslag aangaande het rioolrecht betreffende het jaar 2007 minimaal zodanig aan te passen dat deze qua hoogte redelijkerwijs in overeenstemming is met het uitgangspunt als zouden alle vervuilers reeds nu naar evenredigheid voor de kwantiteit / kwaliteit van hun vervuiling moeten betalen en daaruit voortvloeiend, het dienoveréénkomstig reeds teveel betaalde geld met terugwerkende kracht alsnog op mijn giro rekening terug te storten.

Opmerking.
Niet onbelangrijk met betrekking voor een krachtvolle ondersteuning van mijn eis is het recente oordeel van een rechter “ sector bestuursrecht – meervoudige belastingkamer” in een vergelijkbare zaak en bekend onder LJN: BA3469, Rechtbank Arnhem, AWB 03/4493. De uitspraak in deze was dat de verordening rioolrecht 2006 van de gemeente Nijmegen onverbindend verklaard werd wegens strijd met het evenredigheidsbeginsel.

Aanbeveling.
Alsnog een herziening van de grondslag van de gemeentelijke belastingen aangaande het rioolrecht betreffende het jaar 2007 en wel op een manier dat bij de verdeling van de daarmee
samenhangende kosten vooral rekening gehouden wordt met de uitgangspunt dat elke vervuiler naar evenredigheid van gebruik betaalt. Een extra nadeel van de huidige grondslag van de
rioolbelasting is ook dat de stimulans bij een deel van de bevolking wordt gedempt om maatregelen te nemen ter voorkoming van onnodige belasting van het milieu doordat geen mogelijkheid is gecreëerd de hoogte van de kosten in hun eigen financieel voordeel te kunnen beïnvloeden waardoor ook een kans gemist wordt in het belang van de gehele samenleving terwijl dat nu juist de “oer “ opdracht is van elke overheidsorganisatie.

Ik Ben bereid op uw verzoek een en ander toe te lichten en in afwachting van uw beslissing hieroveren uw besluit t.a.v. mijn eis / aanbeveling , verblijf ik

Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
M.J.W. Hilverts

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën