Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Als de spade toch al diep in het huidige pensioenstelsel gaat, doe het dan een spade breder

Nieuw-Buinen, 11 juli 2016

Mail aan: Staatsecretaris mevrouw Jetta Klijnsma

Hallo Jetta,

Een pijnlijke omissie in Kamerbrief Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel d.d. 8 juli 2016

(Referentie nummer 2016-0000162957)

Als de spade toch al diep in het huidige pensioenstelsel gaat, doe het dan een spade breder

U zegt dat het doel van het aanvullend pensioen is het voorkomen van een grote terugval in levensstandaard na pensionering, zodat gepensioneerden ongeveer kunnen blijven leven zoals ze gewend zijn, en dat deze doelstelling wordt bereikt in een stelsel waarbij solidariteit, risicodeling en collectiviteit centraal staan. Daar ben ik het van harte mee eens.

U zegt dat de arbeidsmarkt veel dynamischer is geworden. Inderdaad, mensen wisselen steeds vaker van baan of worden zelfstandige

U stelt vast dat het huidige pensioenstelsel daarom een noodzakelijke aanpassing vereist en dat begrijp ik.

Het kabinet wil daarom toe naar een stelsel waarin collectiviteit en solidariteit behouden blijven, maar ook dat het noodzakelijk is dat zij beter moet aansluiten op de snel veranderende arbeidsmarkt

In uw brief aan de Tweede Kamer zegt u dat solidariteit vorm krijgt door het delen van risico’s op lang leven, tegenvallende beleggingen, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner en dat dit een meerwaarde oplevert.

Een deel van de maatregelen in de nota is daarom specifiek en terecht toegesneden op de verschillende groepen die nu het risico lopen geen of te weinig pensioen op te bouwen zoals flexwerkers, zelfstandigen en ‘witte vlek’ werknemers

Voorgaande geldt echter ook voor de werkenden die tijdelijk voor kortere of langere tijd werkloos zijn. Het is ook u bekend dat tijdens werkloosheid veelal geen pensioenopbouw plaatsvindt.

In de nota vind ik echter geen enkele aandacht of maatregel om de positie van de groep werkloze werkenden te verbeteren. En ook hun pensioen zou toch toereikend moeten zijn, althans ik ga ervan uit dat dit geen punt van discussie is. Bij ongewijzigd voorgenomen beleid zal dit echter zeker niet het geval zijn voor de lagere-inkomensgroepen (veelal de lager opgeleiden). Is op hen het begrip “solidariteit” dan niet van waarde?  

Wederom lijken zij niet vanzelfsprekend onder de reikwijdte van de tweede pijler te gaan vallen terwijl er geen risico op te weinig opbouw is, veel erger: “Er vindt geen opbouw plaats”.

‘k Ben dan ook zwaar teleurgesteld in de onderhavige nota!.

U noemt collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling de fundamenten waarop het nieuwe stelsel zal worden gebouwd. Laat dat dan ook van toepassing zijn voor iedereen. Vooral omdat de mensen in de lagere-inkomensgroepen als zij geconfronteerd worden met werkloosheid, vaak weinig tot geen mogelijkheden hebben tot sparen voor de oudedagsvoorziening in de derde pijler  

De overheid heeft een kader stellende rol, u kunt m.i. dus voor de werkloze werkenden een verplichtstelling tot pensioenopbouw op bv. sectorniveau wettelijk regelen; over de inhoud, dat wil zeggen de hoogte van premie en uitkering, daar gaan vervolgens de sociale partners over.

Naar ik hoop heb ik mij vergist en komt het smaldeel PvdA in het kabinet niet alleen op voor de oude dag van mensen die door persoonlijke omstandigheden min of meer gedwongen zijn tot ZZP ‘er, maar ook voor de groep werkloze werkenden. Ook zij hebben immers recht op een toereikend leefbaar pensioen.

In afwachting van uw spoedige reactie en met vriendelijke groet,

Menno Hilverts

Lid van PvdA Afd. Borger-Odoorn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën