Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Eigen verslag PvdA Politieke Ledenraad bijeenkomst 4 juni 2016 te Nieuwegein

Verslag PvdA Politieke Ledenraad, 4 juni 2016 te Nieuwegein

Algemeen:

De opzet van deze PL ademde reeds vooraf dat deze in het teken stond van de Ledendemocratie gekoppeld aan de voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma Y2017-Y2020.

Vooraf:

De aanloop naar de PL bestond erin dat ieder lid een motie kon indienen via een digitaal Ledenplatform voor discussie en het verwerven van steun. De moties die minimaal 100 ‘LIKES’ hebben weten te verzamelen, worden doorgeleid naar een z.g. digitale Ledenpanel waar vervolgens ieder lid per motie kan aangeven ermee in te stemmen, deze af te keuren of (nog) geen standpunt te hebben. De moties die zeer ruime steun hebben ervaren, worden daarna aan de PL voorgelegd waarbij het Presidium de mogelijkheid heeft om moties waar de leden het meest over verdeeld zijn ook aan de PL voor te leggen en daarover met elkaar in debat te gaan. De digitale Ledenpanel kan dan ook gezien worden als het voorportaal/ voorstation van het PL.

Daarnaast heeft het Partijbestuur in dit proces ook nog een signaleringsfunctie

Omdat o.a. nog niet ieder lid het op de hoogte is van het bestaan van de digitale Ledenplatform is de norm voor moties om te worden toegelaten tot de Digitale Ledenpanel tijdelijk verlaagd naar 45. Bij de volgende PL (vermoedelijk in september) zal de norm op 70 komen te staan.

Invulling van de bijeenkomst zelf d.w.z. de m.i. meest relevante zaken.

Geen toespraak van Diederik Samson, hij moest verstek laten gaan vanwege ziekte.

Er werd gestart met twee rondetafelgesprekken van elk 45 minuten die achter elkaar werden gehouden. Hierbij had je de keuze uit:

Basisbaan/ basisinkomen met Paul Tang en Ed Groot, Discriminatie met Keklik Yucel en Ahmed Marcouch, Zelfgekozen levenseinde met Agnes Wolbert, Pensioenen met John Kerstens (Roos Vermeij was afwezig) en Jetta Klijnsma, Persoonsgebonden Budget met Otwin van Dijk 

Ook was het mogelijk om met de verkiezingsprogrammacommissie in gesprek te gaan over de navolgende thema’s:

Europa, Klimaat en milieu, Werkgelegenheid, Zorg, Gelijke kansen in het onderwijs, Wonen, Sociale Zekerheid, Vluchtelingen en Integratie.

Mijn keuze, deelname aan de discussie over Pensioen en Discriminatie.

 1. Pensioen

Momenteel wordt er gedacht in drie modellen met als uitgangspunt:

 1. Sturing op individuele potten
 2. Inbouwen van meer onzekerheid over de hoogte uitkering
 3. Collectiviteit, solidariteit, verplichtstelling pensioenopbouw

De groep waarbij ik aanwezig was, was beslist geen voorstander van model A. Een sterke voorkeur m.b.t. model C waarbij het inbouwen van wat meer onzekerheid aangaande de hoogte van de uitkering niet werd afgewezen.

Nederland heeft een goed stelsel echter er zijn wel een aantal zaken welke van invloed zijn op dat stelsel:

 • Veranderde arbeidsmarkt; toename flexwerkers (hoppen in verschillende sectoren) en ZZP ‘ers
 • Ouder worden en verhogen pensioengerechtigde leeftijd
 • Instabiliteit financiële markten.
 • Lage rente

Pensioenfondsen hebben problemen met hun toekomstige verplichtingen (werkenden plus gepensioneerden). Veel werkgevers zijn niet in staat bij te storten in geval van tekorten.

‘k Heb de vraag gesteld of de indruk van de jongeren juist is dat zij financieel bijdragen aan het pensioen van de ouderen van nu, en op het moment dat de jongeren van nu op pensioen gaan daardoor de pensioenpot leeg is. Volgens Sander den Uyl (in het bestuur van het ABP namens de gepensioneerden) is dat een misvatting. Daar dit thema heel hardnekkig het debat blijft domineren en mogelijke toekomstige verbeteringen van ons huidig stelsel n de weg staat, heb ik Sander gevraagd de argumentatie daarvan op schrift te stellen. Zijn reactie “geen tijd voor” was ronduit teleurstellend.

Jetta Klijnsma werd meermalen op het hart gedrukt om het pensioenstelsel vooral minder gevoelig te maken van de rentestand waardoor van het niet-indexeren en/ of korten van het pensioen niet zo snel sprake is.

Wat het effect is van een leeftijdsafhankelijke werkgeverspremie kon niet worden beantwoord.

Iedereen, inclusief de staatssecretaris, begreep dat het niet opbouwen van pensioen nu zorgt voor problemen later omdat een te laag inkomen op pensioengerechtigde leeftijd een beroep op gemeentelijke voorzieningen tot gevolg heeft en mogelijk zelfs extra maatschappelijke kosten.

De moties die afd. Zoetemeer (Anja van Zantvoort) en afd. Borger-Odoorn hebben ingebracht en die helaas onvoldoende steun hebben gekregen op het digitale platform om op de PL zelf aan de orde te komen, zijn bij Jetta bekend. ‘k Heb van haar de toezegging op beide moties een reactie te krijgen.

 1. Discriminatie

Er bestaan onderhuids vooroordelen bij bijna iedereen. Dit blijkt wanneer mensen wordt gevraagd impulsief te reageren op relaties. Niet zelden is deze wezenlijk anders dan in geval de gevraagde enige tijd wordt gegund om er eerst over te kunnen nadenken.

Een wetenschapper heeft de aanwezigen individueel laten voelen dat er een verschil is tussen impulsief en reflectief reageren.

Trouwens niet alle vooroordelen zijn slecht; sommige kunnen worden geduid als een beschermingsconditie om ons te wapenen tegen onveilige situaties.

Het is algemeen bekend dat mensen niet altijd zeggen wat ze denken en vermoedelijk weten mensen niet altijd wat ze denken. Wil je m.b.t. discriminatie meer over jezelf aan de weet komen, ga dan naar www.onderhuids.nl/test-jezelf/

Om mogelijke discriminatie (etnisch profileren) door de politie uit te bannen, wordt het verplicht door een agent invullen van een ‘Stop formulier’ geopperd. Niet iedereen is van het nut overtuigd, er worden argumenten aangedragen dat het juist contraproductief zou werken.

Discriminatie kent vele oorzaken: Leeftijd, sekse, geaardheid, uitkeringsgerechtigde versus werkenden, huidskleur, godsdienst, land van herkomst enz.

Dit kan gevolgen hebben voor de toegankelijkheid op bv. de arbeidsmarkt. Om de kans op werk van de niet oorspronkelijke Nederlanders te vergroten wordt het anoniem solliciteren als oplossing voorgedragen. ‘k Heb voorgesteld in de W.O.R. (Wet op de Ondernemingsraad) instemmingsrecht op het aanname beleid wettelijk te regelen.

Ook zou het laagdrempeliger kunnen klagen helpen.

Naast de arbeidsmarkt blijkt het onderwijs voor bepaalde bevolkingsgroepen een drempel op te werpen hetgeen in strijd is met artikel 23 van de grondwet die zegt dat (primair) openbaar onderwijs algemeen toegankelijk is voor iederéén.

Agendapunt Ledendemocratie

Moties (digitale procedure)

Ca. 80 moties zijn op het Digitale Platform ingestuurd en hiervan bleken 7 moties voldoende steun te hebben verworven om te worden toegelaten tot de Digitale Ledenpanel en daarover hebben 1500 leden hun stem uitgebracht met de volgende uitslag:

 1. Stop uitzetting gewortelde kinderen nu

Voor ca. 80%Tegen ca. 20%

 1. Tijd voor uitgesproken linkse samenwerking

Voor ca. 85%Tegen ca. 15%

 1. Concrete maatregelen tegen Racisme en Discriminatie (JS)

Voor ca. 90%Tegen ca. 10%

 1. Stop dubbel betalen voor medicijnen (JS)

Voor ca. 95%Tegen ca. 5%

 1. Vliegensvlug duurzamer (JS)

Voor ca. 90%Tegen ca. 10%

 1. Een half miljoen nieuwe banen voor en door nieuwe energie en grondstoffen

Voor ca. 85%Tegen ca. 15%

 1. Experiment basisinkomen in verkiezingsprogramma

Voor ca. 60%Tegen ca. 40%

Motie 1 t/m 6 laten een duidelijke stemverhouding zien d.w.z. instemming > 80% en zijn daarom op voorstel van het Presidium bij acclamatie aangenomen.

Motie 7 (Experiment Basisinkomen in verkiezingsprogramma 2017-2020) laat een verdeeld beeld zien en werd daarom plenair besproken en in stemming gebracht.  

De motie werd toegelicht/ verdedigd door een iemand van PvdA Afdeling Eindhoven en het PvdA Bestuur werd in het debat vertegenwoordigd door Paul Tang (Europarlementariër: Economische- en Monetaire Zaken) en Ed Groot (Tweede Kamerlid: Belastingen en Fiscale Zaken)   

Het hier genoemde Basisinkomen is een ‘Negatieve-Inkomsten-Belasting’ d.w.z. er gaat geen extra geld naar mensen met een goed inkomen, wel een garantie op een Basisinkomen voor iedereen.

De indruk gekregen dat het PvdA Bestuur niet zo gelukkig is met deze motie gezien o.a. de opmerkingen:

 1. “Het grootste doel voor de PvdA is het creëren van volledige werkgelegenheid echter met het Basisinkomen wordt dat losgelaten (Paul Tang)”. ‘Basisbaan’ in dat verband regelmatig genoemd.
 2. “Experimenten horen niet thuis in een verkiezingsprogramma”.

De uitkomst van de plenaire stemming was:

Voor      122 (= 56%)

Tegen   94

Blanco  6

Daarmee is motie 7 aangenomen maar niet echt overtuigend. Uiteindelijk zal het congres van begin 2017 in deze het laatste woord hebben.

Of inmiddels een onafhankelijk onpartijdig onderzoek is gestart door het Partij bestuur naar o.a. de consequenties van de invoering van een basisinkomen voor ons huidig sociaal stelsel, is mij niet duidelijk geworden.

Note: Technische ICT – Wim van Meurs  

Programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen 2017

Op basis van de resoluties Van Waarde, De bakens verzetten (commissie Melkert) en Politiek Van Waarde (commissie Hamming) worden thema’s uitgewerkt met de daarbij behorende voorstellen en maatregelen.

De commissie wordt geleid door Wim Meijer (voormalig – commissaris van de Koningin in Drenthe/ fractievoorzitter van de PvdA Tweede Kamerfractie/ staatssecretaris in het kabinet Den Uyl) en vertelde dat op basis van de resoluties Van Waarde, De bakens verzetten (commissie Melkert) en Politiek Van Waarde (commissie Hamming) thema’s worden uitgewerkt met de daarbij behorende voorstellen en maatregelen.

Na een brede verkenning (analyse) sprak hij de verwachting uit dat de commissie begin/ medio oktober zal komen met een rapport en een advies. Ook werden door hem een aantal zaken er zeker in zullen voorkomen zoals o.a. gelijke kansen in het onderwijs (verheffen), ecologie (klimaatvraagstuk) en migratiebewegingen   

Agendapunt Terugkoppeling ‘Van Waarden’ 10 puntenplan in de praktijk

De presentatie werd gedaan door Attje Kuiken (vicevoorzitter TK PvdA-fractie) en Petra Reijntjes (lid van het Presidium)

Arbeidsmarkt

John Kerstens (lid Tweede Kamerfractie, woordvoerder ‘Onderkant Arbeidsmarkt en Handhaving SZW’) werd gevraagd wat te vertellen over inspanningen in Den Haag m.b.t. een fatsoenlijker arbeidsmarkt.

John gaf aan dat naast het agenderen van zaken juist door het toedoen van de PvdA echte stappen zijn gezet zoals m.b.t.:

 • Gelijk loon voor gelijk werk
 • Verhogen wettelijk minimumjeugdloon,
 • Aansprakelijk stellen van hoofdaannemers en opdrachtgevers voor misstanden en naleven betaling volgens de in Nederland geldende cao   
 • Tegengaan van schijnzelfstandigheid
 • Handhaven van de norm topinkomens in (semi-)publieke sectoren
 • Mee laten doen van mensen met een beperking in bedrijven en bij de overheid.
 • Aanpakken misbruik door bedrijven van stages en werkervaringsplaatsen.
 • Aan banden leggen van Cyprusroute en Polenconstructies
 • Doordringen werkgevers van wat onder maatschappelijk ondernemen moet worden verstaan.
 • Versterken rechtspositie flexwerkers (Wet Werk & Zekerheid)
 • Banenafspraak (quotum) met overheid en bedrijfsleven voor mensen met een beperking

John benadrukte steeds weer dat samenwerking met de vakbeweging belangrijk is en dat op veel van de bovenstaande thema’s door de PvdA en de vakbond(FNV) ‘schouder aan schouder’ is gestreden.

Arbeid & Zorg

Keklik Yücel (lid TK-fractie, woordvoerder Emancipatie, Arbeid & Zorg en Familierecht) werd gevraagd wat te zeggen over de inspanningen m.b.t. Arbeid & Zorg.

Zij heeft vastgesteld dat nog steeds mannen veelal fulltime werken en vrouwen vaak nog in deeltijd. Die tweedeling wil Keklic bij de wortel aanpakken; ze is strijdbaar maar houdt het gehoor wel voor dat in deze nog een lange weg is te gaan.

Mede door de inspanning van de PvdA is de situatie wel verbetert door o.a.:

 • Vaderschapsverlof uit te breiden van 2 naar 5 dagen
 • Extra geld beschikbaar te stellen voor kinderopvang aan met name de middeninkomens

Zowel John als Keklik hebben gesproken over wat er is gedaan terwijl het uiteraard interessanter is te horen wat de fractie de komende tijd nog gaat doen (actieplan, investeringsprogramma). Helaas kwam dat niet uit de verf.

 Discussie Kinderpardon

De breed gesteunde motie van Esther van Dijken uit het Groningse Winsum stelde dat de fractie nog voor het zomerreces “duidelijke stappen” moet zetten voor een verruiming van het kinderpardon.

Het is voor Esther niet te verteren keer op keer in aanraking te komen met asielkinderen die volledig in ons land zijn ingeburgerd maar tóch het gevaar lopen te worden uitgezet

Er is echter een groot probleem, coalitiepartner VVD is tegen net als verantwoordelijk VVD-staatsecretaris Klaas Dijkhof.

Eind mei stuurde staatsecretaris Dijkhof cijfers naar de Kamer dat van de ruim 1300 kinderen zonder verblijfsvergunning die een aanvraag hebben gedaan er maar 100 in Nederland mogen blijven. Voor Esther een bevestiging dat de kinderpardon regeling onrechtvaardig is.

Het is een gevoelige kwestie binnen de PvdA

Partijleider Samsom en voorzitter Spekman zijn ervan overtuigd dat binnen de coalitie met de VVD de huidige regeling het hoogst haalbare is. Esther, en met haar de overgrote deel van de PvdA leden, denken dat niet. Zij vinden dat verruiming van het Kinderpardon daarom op de Kameragenda gezet moet worden.

Kuiken waarschuwde de aanwezigen dat de integrale overname van de motie onbedoelde effecten kan hebben. Zo zouden mensen die nu geen recht hebben op asiel dat dan toch kunnen krijgen door de procedure tot langer dan vijf jaar weten te rekken. Verwezen werd daarbij naar de groep Albaniërs. Esther kan zich niet vinden in die eenzijdige uitleg van haar motie.

Attje Kuiken, PvdA woordvoerster asielzaken in de TK-fractie, beloofde ervoor te zorgen dat de kinderpardon regeling op een rechtvaardige manier wordt uitgevoerd. “We vechten voor hetzelfde belang echter verruiming zit er nu niet in. Er zullen altijd kinderen buiten het kinderpardon vallen”

Wel komt de fractie in actie als de regels van het kinderpardon te strikt worden toegepast. “Daar mag u me op afrekenen”, zei Attje.

Ze zal schrijnende gevallen onder de aandacht blijven brengen van Dijkhoff en daar waar onredelijkheid in de regeling zit zal ik een beweging maken echter er moet worden voorkomen dat toekomstige zaken niet kunnen werken.

Verder werkt ze samen met Groen Links (Linda Voortman) aan een initiatief wet waarbij het belang van het kind zwaarder gaat wegen in de asielprocedure door de rechten van het kind beter te verankeren. Rond de zomer hopen ze dit voorstel te kunnen indienen. Voor van Dijken is dat toch echt iets anders dan de verruiming waarom de motie vraagt

Voor Hans Spekman waren de toezeggingen van Attje Kuiken voldoende: “Op basis van de motie was wat beweging nodig en dat heeft ze gedaan”.   

Voor Esther was het resultaat uitermate teleurstellend: “Diederik Samson zegt dat Nederland wel 200000 vluchtelingen wil opnemen en waarom kunnen een paar honderd hier gewortelde kinderen dan niet?” De Groninger Sjaak Rijploeg vulde aan: “Nederland wordt door een verruiming van het kinderpardon toch niet ineens overbevolkt, benoem het echte probleem ‘de VVD’. We laten ons gijzelen!”.  

Hoe dan ook, Esther geeft de strijd nog niet op; ze wil kijken of er mogelijk een apart partijcongres over het onderwerp kan worden gehouden.

Speech Hans Spekman (tevens afsluiting)

Een aantal zaken werden door Hans benadrukt om daar extra oog voor te hebben zoals bv.:

Asiel & Migratie – alleenstaande meisjes – mensenhandel (prostitutie)

Buiten gesloten zijn – 425000 kinderen die door armoede niet mee kunnen doen

Sociale grondrechten – gelijke kansen voor iederéén in de praktijk brengen

Generatiearmoede – doorbreken dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven    

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën