Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Indruk Bijeenkomst Statencommissie Omgevingsbeleid Provinciale Staten Drenthe N34 problematiek ongelijkvloerse kruising

Aansluiting Klijndijk N34

Agendapunt: Behandeling Brief van het College GS van 21 november 2014 over uitkomsten derde onderzoek ‘Verkeerseffecten aansluiting N34 Klijndijk Emmen-Noord ’ uitgevoerd door bureau Royal Haskoning.

De verkeersveiligheid van de N34 is gebaat bij ongelijkvloerse kruisingen.

Vanaf het begin heb ik een voorkeur gehad voor het openhouden van de aansluiting bij Emmen-Noord i.p.v. de toevoeging van een ongelijkvloerse kruising bij Klijndijk.

Voor alle duidelijkheid nog dit, het College van GS is gerechtigd zelfstandig een beslissing te nemen echter verantwoordelijk gedeputeerde weet ook dat hij zowel in geval van een besluit voor variant Klijndijk als variant Emmen-Noord,  de gemeenteraad van Borger-Odoorn nodig heeft voor het aanpassen van hun bestemmingsplan aangezien in beide gevallen een beoogde ongelijkvloerse kruising te allen tijde op het grondgebied ligt van de Gemeente Borger-Odoorn.

Aangezien er vanuit provinciaal verkeersoogpunt in het rapport tussen de variant Klijndijk en de variant Emmen-Noord geen grote verschillen zijn geconstateerd die doorslaggevend zouden zijn om of voor de ene of de andere variant te moeten kiezen, zouden argumenten vanuit lokale verkeersoogpunt de doorslag moeten geven.

De meest direct betrokken woongebieden zijn Klijndijk, ’t Haantje en Emmermeer.

Voor Klijndijk en ’t Haantje zijn voor hun inwoners de aspecten veiligheid , leefbaarheid, natuur en rust belangrijk.  En juist deze komen door het toevoegen van ongelijkvloerse kruising bij Klijndijk en het afsluiten van de afslag bij Emmen-Noord, voor genoemde woongebieden  onder druk te staan.

Wat Klijndijk betreft ten gevolge van de effecten die een belangrijke toename  in de verkeersdrukte op de Slenerweg van 1000 motorvoertuigen per etmaal nu naar minimaal 5000 met zich meebrengt; het idee dat het beperken van de snelheid voor de  weg naar Emmen tot 60 km de verkeersdrukte zou reduceren, is niet aangetoond.

Veel van de fracties met uitzondering van de CU en SP, leken deze middag vooral uit te zijn op een verschuiving van de besluitvorming naar het bestuurlijk lager niveau d.w.z. naar de gemeenten.

Mijn inziens is dit niet zo zeer ingegeven door democratische beschouwingen, maar om vooral zelf maar niet een keuze te hoeven maken i.v.m. de angst voor hun keuze afgerekend te worden door de kiezer tijdens de aanstaande provinciale staten verkiezingen in maart aanstaande.

De onderzoeken hebben tot nu toe al zo’n slordige €200000 gekost, meer onderzoek zal ook geen nieuwe gezichtspunten opleveren, en alle argumenten zijn inmiddels ook wel gewisseld is het idee dat leeft bij eigenlijk alle fracties in de Provinciale Staten.

Uit het debat kwam verder naar voren dat het college van Burgemeester &Wethouders  van Emmen blijft vasthouden aan het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan terwijl haar Gemeenteraad daarna  steun heeft betuigd (m.u.v. één fractie) aan een verzoek van de Wijkvereniging Emmermeer om de afslag Emmen-Noord niet te af te sluiten.

Het zou velen helpen wanneer het huidige Emmer college van B&W in deze zou bewegen en de kwestie op korte termijn alsnog zou voorleggen aan haar eigen gemeenteraad.

Morgen (donderdag 8 januari) vindt er een overleg plaats tussen de fractieleiders van de gemeenteraad van Borger-Odoorn hoe zij aankijken tegen beide varianten en welke keuze zij verwachten dat hun fractie bij stemming uiteindelijk zou maken.

Gedeputeerde Brink heeft hierom gevraagd en hij hecht grote waarde (‘’ zwaarwegende stem “ ) aan de uitspraak van de gemeenteraad  van Borger-Odoorn. De invloed ervan is des te groter naar mate die uitspraak eensluidender is heeft Brink gezegd.

Niet onbelangrijk is het gegeven dat de beoogde verkeersveiligheid ingeval van een ongelijkvloerse kruising bij Emmen-Noord niet alleen sneller is te realiseren maar ook nog eens goedkoper is voor de provincie Drenthe,  namelijk 6,5% hetgeen overeenkomt met ca. €500000.

Zo’n bedrag zou een welkome aanvulling zijn op het beschikbare bedrag voor het realiseren van glasvezel in perifere  gebieden, om maar een dwarsstraat te noemen.

Tot slot:

Ook na het volgen van deze bijeenkomst via internet, is mijn aanvankelijke standpunt niet gewijzigd dat voor het veiliger maken van de N34 de oplossing moet worden gezocht in een ongelijkvloerse kruising bij Emmen-Noord en niet in een toevoeging van een ongelijkvloerse aansluiting bij Klijndijk in combinatie met het afsluiten van de afslag Emmen-Noord.

P.S.:

SP en CU hebben te kennen gegeven tegen een ongelijkvloerse kruising bij Klijndijk

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën