Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Leerzame werkbezoek ‘Windmolens’ SP Tweede Kamerlid Eric Smaling aan Drentse Veenkolonien

Werkbezoek SP Tweede Kamerlid Eric Smaling aan de Drentse Veenkoloniën, 12 mei 2016 +- 13:30-16:00 uur

Aanleiding is het verzet van de lokale bevolking tegen de komst van 200 meter hoge windmolens.

Het verzet is gericht tegen de windparken ‘De Drentse Monden’ en ‘Oostermoer’.

De Vereniging van Bedrijven uit de Kanaalstreek (Jan Nieboer en Albert van der Wal) en de Ondernemersvereniging Buinermond hebben uitgebreid toegelicht waarom zij hun ‘Solarpark Veenkoloniën’ het maatschappelijk alternatief vinden voor de grootschalige door het Rijk beoogde windparken en tegelijkertijd onderbouwt dat huns inziens ook tijdig aan de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet kan worden voldaan.

De grond om het plan te realiseren is inmiddels ook praktisch rond; boeren zijn bereid hiervoor grond af te staan.

De oorspronkelijke plannen zijn ondertussen flink uitgebreid. Het gaat al lang niet meer om het opwekken van energie alleen.

Met andere partijen wordt serieus nagedacht over het oprichten in het gebied van o.a. een kenniscentrum t.b.v. verstrekken van informatie aan initiatiefnemers aangaande duurzame energie, ontwikkelen innovatieve activiteiten m.b.t optimale inzet/ opstelling panelen c.q. opslag energie en het zelf produceren/ distribueren van zonnepanelen. Dit zal aan de Veenkoloniën een geweldige impuls geven qua werkgelegenheid, het onderwijs enz. De stroom aan uitkeringsgeld naar het gebied zal daardoor op termijn ingedamd kunnen worden.

Uit eerste bedrijfsverkenning is naar voren gekomen dat het voor boeren in het gebied juist heel interessant kan zijn om op een deel van hun grond zonnepanelen te plaatsen vanwege de gunstige financiële opbrengst per hectare en niet onbelangrijk, het minder kwetsbaar zijn voor de schommelingen in prijzen en (overheids)subsidies bij de huidige eenzijdige monocultuur (aardappelen, koren) in de landbouw hier welke zijn bepaald door groeimogelijkheden op de arme zandgronden.

Voor onderzoek van de ruimte heeft LOFAR heel veel kleine veldjes met antennes in gebied aan elkaar gekoppeld en zij vormen daardoor als het ware één grote antenne. De computers op al deze individuele veldjes die zorg dragen voor het ontvangen en transporteren van de data, gebruiken heel veel energie voor hun koeling. Rondom deze veldjes zouden zonnecellen kunnen worden geplaatst om hierin te voorzien; binnen LOFAR is dat al lang geen ‘tekentafel’ idee meer.    

In middels heeft een onafhankelijk instituut laten zien dat windmolens in het gebied, het ruimteonderzoek van LOFAR dermate verstoren dat zij in haar voortbestaan wordt bedreigd.

En dat terwijl in het LOFAR-project heel veel geld is geïnvesteerd om het hoge niveau van nu te bereiken. Wanneer het Rijk haar huidig beleid en de uitvoering daarvan niet wijzigt, kunnen deze investeringen als weggegooid worden beschouwd. Naast deze kapitaalsvernietiging, is de reputatieschade die Nederland internationaal in zijn algemeenheid oploopt en specifiek in het ruimteonderzoek zeer ernstig te nemen plus dat zij haar vooraanstaande positie als belangrijk onderzoekcentrum naar het ontstaan van het heelal e.d., zal verliezen.

In 2de Exloërmond heeft landbouwer Jan Piel ons zijn grote en werkende zonnepark laten zien, verteld over de snelle ontwikkelingen in de opwekking van zonne-energie en er zijn gegevens over de energie- en bedrijfsmatige opbrengsten gewisseld met de aanwezige politici om discussies in o.a. de Tweede Kamer beter te kunnen voeren; nu vindt deze vaak plaats op basis van veronderstellingen en / of op tijdens het debat moeilijk te controleren interpretaties van/ verwijzingen naar uitspraken van (pseudo)wetenschappers i.p.v. op basis van feiten ontleend aan de praktijk.

Tot slot:

Het was een zeer leerzame middag waarbij ook Gemeente Belangen wethouder Freek Buijtelaar van gemeente Borger-Odoorn en gedeeltelijk Groen links wethouder Co Lambert van gemeente Aa en Hunze aanwezig waren.

Mij heeft deze middag in elk geval bevestigd dat de kansen voor de realisatie van zonne-energie als alternatief voor de door het Rijk beoogde windenergie, groot zijn en nog zullen toenemen ook. Belangrijk is dat de kennis over die kansen breed wordt gedeeld zodat de bevolking daarin ook echt gaat geloven en daardoor in staat zal zijn veel krachtiger dan nu, in verzet gaat tegen winmolens en ook blijft.

‘k Blijf dan ook bij de slogan: Niet MINDER molens maar GEEN molens! We gaan voor zonne-energie!    

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën