Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Motie: ‘Rijk, trek de loonsverhoging voor de Sociale Werkvoorziening over de brug’ aangenomen

Het uitgangspunt van deze motie was om het conflict tussen de VNG en de vakbonden FNV / CNV aangaande het niet willen inwilligen door het VNG van de gerechtvaardigde eis om te komen tot een structurele loonsverhoging in de komende jaren (en afspraken over werkzekerheid) voor de werknemers van SW bedrijven, een kans van slagen te geven.  

De motie is aan de orde geweest op de Politieke Ledenraad van de PvdA jl. zaterdag 14 november en zij is ongewijzigd en unaniem met een groot applaus aangenomen. Het oordeel over de motie van het landelijke Partijbestuur (na overleg met de Tweede Kamerfractie) was vooraf reeds bekend via haar preadvies “overnemen “.

De motie beoogt dat de PvdA Tweede Kamerfractie haar minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nadrukkelijk prikkelt en daarvoor de geëigende stappen onderneemt om:

 • De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) financieel in staat te stellen aan de gerechtvaardigde wens voor een structurele loonsverhoging van de SW ‘ers tegemoet te kunnen komen;
 • De bij het dispuut betrokken partijen te faciliteren om zo spoedig mogelijk de onderhandelingen weer te heropenen en adequaat voort te zetten.

Het willen komen met een motie kreeg een versnelling na het bijwonen van een grote door het FNV georganiseerde demonstratie te Stadskanaal van SW-stakers werkzaam bij de Sociale Werkvoorzieningsschap Wedeka.

Het definitieve besluit daartoe kwam tot stand tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn. PvdA-fractieleider Henk Zwiep vroeg als enige aandacht voor het weer vastgelopen onderhandelingen aangaande de SW CAO, en stelde CDA-wethouder Frits Alberts de vraag hoe hij tegen die demonstratie aankeek.  Door het tonen van begrip voor de onrust onder de SW ‘ers, zijn argumentatie op zich, de verantwoording die bij hem kon worden gevoeld om uit het conflict te willen komen en de handreiking die Frits deed door openlijk te zeggen ook als gemeente een financiële bijdrage te willen leveren, dat gaf de doorslag. Daarop ingediend op 10 november 2015.  

Vervolgens zijn door Pvda Borger-Odoorn andere afdelingen uit Oost Groningen en Oost Drenthe benaderd om in te stemmen met de motie. Ondanks de tijdsdruk bleken praktisch alle benaderde regionale afdelingen in staat en bereid de motie te ondersteunen. Hiervoor dank want zonder die steun was mogelijk het landelijk partijbestuur niet overtuigt van de noodzaak.

Als indiener (en opsteller) van de motie ‘Rijk, trek de loonsverhoging voor de Sociale werkvoorziening over de brug’, had ik dienaangaande in de gegeven situatie het eerste recht van spreken en wanneer ik daarvan gebruik maak ben ik tevens de enige die normaliter wordt toegestaan te spreken.

‘k Had Jan Braam (voorzitter sector sociale werkvoorziening & overige gesubsidieerde arbeid ABVAKABO FNV) ’s morgens ontmoet op het station van Amersfoort en hij had de aanwezigen op de Politieke Ledenraad een boodschap te vertellen. De draagwijdte daarvan zou de motie overstijgen, althans zo voelde dat en ik vertrouwde erop dat hij daarvoor ook de juiste toon zou weten te vinden zonder dat het doel van de motie zelf daarbij verloren zou gaan. Ik gunde hem het podium.

Na afstemming met het Presidium (Marnix Norder), daarop met Jan afgesproken dat hij eerst het doel van de motie nog eens zou benadrukken en vervolgens de resterende 2 minuten zonder voorwaarden van mijn kant, mocht gebruiken. Jan heeft zich aan die afspraak gehouden en verwachting die ik in hem had gesteld, volledig waargemaakt.

Voor het beschikbaar stellen van extra financiële middelen t.b.v. de realisatie van een structurele loonsverhoging voor de mensen in de SW, gaf hij aan de TK PvdA woordvoerder mee: “John Kerstens, waar zit je?, ik zou zeggen hou druk op Jetta”.

Daarna hield Jan een pleidooi waarin aandacht werd gevraagd voor:

 • De werkonzekerheid onder de SW ‘ers bij detachering naar buiten (wens op een terugkeerregeling);
 • Het onaanvaardbaar zijn van het voorstel door de VNG om de seniorenregeling af te schaffen terwijl de SW mensen in het algemeen geen hoge levensverwachting hebben;
 • Zorgen over de slechte relatie tussen FNV en PvdA met een oproep aan de degenen die op invloedrijke posities binnen de PvdA zitten, daarmee aan de slag te gaan.

De slotzin van Jan luidde: “Beste mensen, solidariteit is vandaag een aantal keren gevallen. Mag ik op 19 november om 12:00 uur op jullie rekenen op het Malieveld (Den Haag)?     

Hierna volgt de volledige tekst van de motie.

Titel: ‘Rijk, trek de loonsverhoging voor de Sociale Werkvoorziening (SW) over de brug!’

Ingediend door: Borger-Odoorn (contactpersoon Hilverts, Menno, M.J.W. )

Ingediend op: 10-11-2015

Ondersteund door:

MenterwoldeAlphen aan den RijnBellingweddeRidderkerkVlagtweddeStadskanaalKrimpen aan den IjsselPekelaEmmenHoogeveenCoevordenOldambtWestlandVeendam

Inhoud Motie (nummer 1):

De PvdA Politieke Ledenraad in vergadering bijeen d.d. 14 november 2015 te Amersfoort,

Overwegende dat,

 • Eerlijk delen één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste pijler is, van onze Van Waarden uitgangspunten;
 • Nu het economisch weer beter gaat in ons land, dat iedereen daarvan dan ook moet profiteren;
 • Bij een nieuwe cao in ons land een loonsverhoging voor alle werknemers hoort dus ook medewerkers in SW;

Constaterende dat,

 • De SW-werknemers reeds gedurende ca. 5 jaar geen structurele loonsverhoging hebben gehad terwijl de kosten van levensonderhoud jaar op jaar zijn toegenomen;
 • Van een steeds grotere groep SW’ers het functieloon onder het minimumloon is komen te liggen doordat het minimumloon jaar op jaar wel is geïndexeerd;
 • De kosten van levensonderhoud van SW‘ers in vergelijking met andere groepen werknemers, veelal hoger zijn vanwege extra kosten door hun kwetsbare gezondheid;
 • De cao-onderhandelingen tussen de VNG en de vakbonden FNV/ CNV aangaande de SW zich reeds een paar jaar voortslepen en recent weer zijn afgebroken;
 • De VNG haar gemeenteambtenaren betreffende Y2015 een structurele loonsverhoging heeft gegeven;
 • De VNG om haar moverende redenen het standpunt huldigt niet te willen meewerken aan een structurele loonsverhoging voor de SW‘ers met betrekking tot Y2015 maar ook in de toekomst niet vanwege het ontbreken van financiële middelen.
 • Door de invoering van de Participatiewet en daarmee samenhangende bezuinigingen zou de begroting van veel gemeenten al onder een te zware druk staan. 

Van mening zijnde dat,

 • Het van goed VNG-werkgeverschap zou getuigen te staan voor zowel werknemers van de gemeente zelf, alsook voor hen die werkzaam zijn in de WSW;
 • Het om die reden dan ook niet acceptabel is dat de VNG de groep SW-werknemers op deze wijze behandelt.

Verzoekt de PVDA Tweede Kamerfractie,

Haar minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nadrukkelijk te prikkelen en daarvoor de geëigende stappen te ondernemen, om:

 • De VNG financieel in staat te stellen aan de gerechtvaardigde wens voor een structurele loonsverhoging van de SW’ers tegemoet te kunnen komen,
 • De bij het dispuut betrokken partijen te faciliteren om zo spoedig mogelijk de onderhandelingen weer te heropen en adequaat voor te zetten.

En gaat over tot de orde van de dag

Toelichting:

Steeds meer Colleges van Burgemeester & Wethouders spreken zich in het openbaar uit dat zij de SW’ers als volwaardige overheidsmedewerkers beschouwen en daarom uit oogpunt van gelijke behandeling ook vinden dat de SW’ers net als de eigen gemeenteambtenaren, een structurele loonsverhoging horen te krijgen. 

Preadvies: overnemen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën