Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Sluiting Pijn Poli Refaja Stadskanaal zet Leefbaarheid in Oost Groningen en Drenthe verder onder druk !

Stadskanaal, Refaja Ziekenhuis, PijnPoli (afdeling Anesthesie) gesloten m.i.v. 1 mei jl.

Onderwerp: Vroegtijdige communicatie met – en (mede)zeggenschap / inspraak  van patiënten

Pas gisteren (vrijdag 15 mei 2015) hebben een groot deel van de patiënten van de Pijn Poli thuis een vervolg brief ontvangen die door Post.NL was afgestempeld op woensdag 13 mei 2015. De brief is ondertekent door de voorzitter (Hr. M.C. Kuin) van de Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep en gedateerd met 7 mei 2015.

In de brief wordt aangegeven dat de pijnbehandelaars van de Treant-locaties in Emmen en Hoogeveen de behandeling, afhankelijk van de individuele diagnose  en de beschikbare capaciteit aldaar, zullen overnemen. Het lijkt of de Treant Zorggroep de patiënten ziet als een bezit waarover je beschikt. Wellicht wat overdreven maar wat is het verschil met de transfermarkt in de voetballerij ?

Terwijl de Pijn Poli al vanaf 1 mei jl. is gesloten wordt aangegeven dat de patiënt pas vanaf 26 mei kan bellen om dan te horen op welke locatie hij / zij terecht kan en dat de patiënt eventueel via zijn / haar zorgverzekeraar een beroep kan doen op wachttijd bemiddeling bij een ander ziekenhuis.

Deze zin ga ik niet verder ontleden; het zal voor een ieder duidelijk zijn dat het kunnen maken van  een nieuwe afspraak bijna 4 weken na sluiting niet bepaald patiënt vriendelijk is te noemen. Op het moment van het daadwerkelijk sluiten van de Pijn Poli had in overleg met de patiënt er reeds een naadloos aansluitende afspraak voor een behandeling dienen te zijn hetzij bij de Treant Zorggroep zelf op de andere locaties hetzij bij een ander ziekenhuis inclusief een financiële regeling voor vervoer.

Te gemakkelijk wordt er vanuit gegaan dat de patiënt beschikt over eigen c.q. passende openbare vervoersmogelijkheden gezien de pijnsituatie van de patiënt c.q. in staat is een gesprek te voeren met zijn / haar zorgverzekeraar over de noodzaak van voorrang bij een ander ziekenhuis.

Uit bovenstaande mag blijken dat wijzigingen in medische behandelmogelijkheden bij regionale ziekenhuizen niet een zaak mag zijn van een ziekenhuisbestuursorgaan alleen, gezien de impact op de samenleving als geheel. De diepere oorzaken die aan een sluiting voorafgaan horen tijdig en in het openbaar een punt van discussie te zijn en niet als een directieve te worden gecommuniceerd.

Bemoeienis van de lokale-, regionale- , provinciale- en lande politiek is alsnog nodig om boven water te krijgen waarom is besloten tot sluiting en of het niet had kunnen worden voorkomen c.q. welke partijen in de toekomst voorafgaande aan het beslissingsproces dienen te worden betrokken opdat het zich niet herhaalt zoals zich nu is gegaan.

Gezien de afstanden op – en vergrijzing van het platte land, is de invloed van de sluiting van een dergelijke afdeling hier ontegenzeggelijk veel groter voor de bevolking dan in het westen; het dient dan ook uitermate zorgvuldig en echt onvermijdelijk te zijn.  Het geld mag niet alleen doorslaggevend zijn !

Er is door mij inmiddels contact gezocht met een aantal Tweede Kamerleden, het moet echter nog blijken of deze daadwerkelijk geïnteresseerd zijn.

Los van de bovenstaande geschetste problematiek, doen Colleges van B&W er goed aan alvast een visie te ontwikkelen m.b.t. hun zienswijze waaraan de 2de lijnszorg in hun omgeving moet voldoen en daar waar we reeds voorhanden deze nog eens tegen het licht te houden of deze mogelijk nog verbetering behoeft.  

Tot slot:

Vrijdag 16 mei telefonisch gesproken met de woordvoerder voor de gehele Treant Zorggroep, Hr. Marcel Paters. In dat gesprek heeft hij de toezegging gedaan van harte bereid te zijn aan Tweede Kamerleden alle relevante informatie te willen leveren en daarover met hen te willen doorpraten.  Politici als u oog heeft voor tenminste de handhaving van de leefbaarheid in de regio’s Oost Groningen en Oost Drenthe, dat kunt u nu laten zien !

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën