Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Windmolenparken behoren een keuze te zijn en geen verplichting

DAAROM: GEEN LOKALE DRAAGVLAK, GEEN WINDMOLENS !

De beslissing hoort te worden genomen daar waar de overlast wordt ervaren, dat is wel zo eerlijk. Politiek gezien is dat op het niveau van de gemeenteraad. Het Rijk zou dat dienen te respecteren. Geen mega windmolens in ons mooie landschap maar kleine samenwerkingsverbanden waarin energie lokaal volgens hun voorkeursmethode en op hun voorwaarden wordt opgewekt en gebruikt. Het opdringen aan onze inwoners een windpark is daarom geen keuze maar een verplichting. De uitkomst van het draagvlak onderzoek is dan ook duidelijk, de verplichting dat pikken inwoners van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal niet !

Op het landelijke PvdA congres van 27 april 2013 heeft het landelijk partijbestuur ingestemd met een motie van Borger-Odoorn waarin de PvdA partijleider (Diederik Samson) en de Tweede Kamer fractie werd opgeroepen  al het mogelijke te doen door op korte termijn een diepgaand een onderzoek te laten instellen ter (preventief) bescherming van de bevolking in woongebieden tegen gezondheidsrisico’s als gevolg van het plaatsen van windturbines. Een onafhankelijk onpartijdig ongelimiteerd deskundig onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s op de lange termijn bij voortdurende blootstelling aan bv. het door windturbines gegenereerde al- of niet hoorbare laagfrequent deel van geluidsspectrum, heeft tot op heden echter niet plaatsgevonden.

In die motie werd tevens gewezen op:

De toenemende ongerustheid over de gevolgen voor gezond en welzijn, welke nog versterkt wordt door grote twijfel over de juistheid van de geluidsnormen waardoor het draagvlak bij bevolking en lokale bestuurders in o.a. Drentse Veenkoloniën en omgeving N33 zienderogen afneemt. En dat draagvlak van essentieel belang is, dat dit mag blijken uit een uitspraak van partijgenote Jacqueline Cramer, die zij destijds deed als minister van VROM:

 “Er moet lokaal draagvlak komen voor wind op land, zonder dat geen windturbines “.

Naar ik hoop hoeft het ook voor de PvdA Tweede Kamer woordvoerders ( Jan Vos en Albert de Vries ) op het dossier ‘Wind’ dan ook geen verduidelijking dat de diepere laag in deze uitspraak naadloos aansluit bij de afgesproken ‘ nieuwe ‘ koers van de PvdA waarvan de uitgangspunten o.a. zijn vastgelegd in de recente ‘ Van Waarden ‘ resolutie. Om te laten zien dit stuk niet geschreven is om te verdwijnen in een lade maar juist bedoeld is om aan onze potentiele achterban te laten zien dat het de PvdA menens is, heeft partijleider Hans Spekman opgeroepen tot een activistische opstelling. In dit geval kan dat niet anders betekenen dan dat de PvdA Tweede Kamer fractie minister Kamp duidelijk maakt dat hij alsnog moet zoeken naar en zorgen voor draagvlak onder de bevolking in die gebieden welke ook onder de Rijks Coördinatie Regeling vallen, daar de PvdA anders uit een principiële overweging en betrekking hebbende op de democratie spelregels,  haar ondersteuning aan het tot nu toe gevoerde kabinetsbeleid in deze aldaar intrekt.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën