Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Brief aan TK Helpt nieuwe Wet Natuurbescherming bevolking overlast steenmarters in te dammen

Steenmarter bij in leidingen

Woensdag 18 juni 2014 heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken de  Wet Natuurbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet vervangt o.a. de Flora- en faunawet en de Boswet. Het is mooi te lezen dat de Staatssecretaris streeft naar rust in het veld echter met betrekking tot het beheer van dieren in het wild is het Platform ‘ Reductie Overlast Steenmarters ‘ er niet gerust op dat daarmee de belangen van de burger nu beter kunnen en worden gediend m.b.t. de mogelijkheden voor een effectieve schadebestrijding en ter verkrijging van compensatie voor geleden schade dan met de huidige nog van toepassing zijnde wetgeving. Voor het Platform van de Dorpsbelangen Vereniging Borger-Odoorn was dat dan ook voldoende aanleiding om de fracties van de Tweede Kamer deelgenoot te laten worden van haar zorgen en hen te vragen duidelijk te maken waar de ruimte in het onderhavige wetsvoorstel mogelijk wel ligt en zo deze niet of in onvoldoende mate voorhanden zijn met moties c.q. amendementen te komen die dat alsnog bewerkstelligen. Hierna volgt de desbetreffende brief waarin e.a. is verwoord.

Nieuw Buinen, 28 juni 2014

Aan:

Alle Tweede Kamer fracties, hun woordvoerders c.q. plaatsvervangers

Betreft:

De grote zorgen die blijven bestaan dat ook met de gewijzigde Wet Natuurbescherming in de hand, buitenproportionele overlast door steenmarters nog steeds niet efficiënt en effectief kan worden aangepakt ondanks het niet meer voorkomen van de steenmarter op Europese lijst van beschermde diersoorten en op de zogenaamde ‘rode’ lijst.

Geachte Tweede Kamer leden,

Met de nieuwe wetgeving is het Rijk verantwoordelijk voor het vaststellen van nationale kaders & ambities en worden de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid op gebiedsniveau. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de provincie een bestuurslaag vormt die in vergelijking met het Rijk,  dichter staat bij de mensen die zich met het betrokken gebied verbonden voelen. Door het neerleggen van die verantwoordelijkheid bij de provincies zal de samenhang in het beleid op gebiedsniveau beter verzekerd zijn.

Ook is het van wezenlijk belang dat de Wet Natuurbescherming zo spoedig mogelijk van kracht wordt daar het recent afgesloten Bestuursakkoord Natuur reeds in decentralisaties van de verschillende rijkstaken en bevoegdheden naar de provincies voorziet.  

In de nieuwe natuurwet krijgt bescherming van de natuur en landschap terecht volop de aandacht. De verankering daarin van hun intrinsieke waarde is onmiskenbaar een grote stap vooruit.

Bescherming van (kwetsbare) natuur- of landschapswaarden mag echter niet leiden tot afscherming. Er moet ook oog zijn voor zaken die niet bijdragen aan het welzijn en welbevinden van mensen.

Miskenning van overlast en mogelijkheden om juist dat tijdig in te dammen zal het draagvlak voor het beoogde beleid zeker op termijn substantieel aantasten.

In de Wet Natuurbescherming zoals die nu naar de Tweede Kamer is gegaan,  ziet het Platform ‘Reductie Overlast Steenmarters’ geen duidelijke aanknopingspunten die voor de provincie c.q. de gemeente t.o.v. de huidige Flora- en Fauna wet extra mogelijkheden geeft om bij plaatselijke buitenproportionele overlast zodanig in te grijpen dat er zicht is op een structurele oplossing van die problematiek. Dit had het Platform wel verwacht gezien niet alleen alle inspanningen die het Platform in die richting heeft verricht  maar ook gezien de verwachtingen die zijn geschept.

Kortweg gezegd:  Er blijft nog steeds onvoldoende balans tussen de belangen van de mens en dier daar waar deze in hoge mate met elkaar blijken te conflicteren.

Dit is althans de indruk die bij het Platform is achtergebleven na het voor goed willende vrijwilligers moeilijk te lezen nota van wijzigingen. Ook al is het Platform zeer betrokken, door het vakjargon e.d. blijft de draagwijdte van de toegepaste tekst ondanks de toelichting daarop voor leken als wij op dat gebied zijn uitermate lastig te doorgronden.   

De inschatting van de situatie in Borger-Odoorn m.b.t. overlast van steenmarters  is zodanig dat een structurele oplossing hiervan alleen nog te bereiken is middels het terugdringen van de populatie aldaar. Uiteraard dient dit wel op een diervriendelijke manier te gebeuren, daarover wil het Platform beslist geen misverstand laten bestaan.

Wellicht ten overvloede, het Platform ie een burgerinitiatief van en door inwoners van de Gemeente Borger-Odoorn en haar activiteiten worden breed gedragen door zowel het College van B&W als de gemeenteraad. 

Zoals bekend stelt het Rijk de kaders voor de provincie. Om te voorkomen dat steeds meer inwoners het heft in eigen hand nemen, willen wij als Platform graag van uw fractie vernemen waar voor de provincie (en de gemeenten) in de nieuwe wetgeving  zowel t.a.v. het verminderen van de omvang van een lokale populatie als ook m.b.t. compensatie voor geleden financiële schade door particulieren, de ruimte ligt om daadwerkelijk voor de betrokkenen van betekenis te kunnen zijn.

Het Platform kijkt daarom met smacht uit naar die artikelen en de passages in de Nieuwe wetgeving die volgens uw fractie de inwoners van onze gemeente perspectief bieden op een echte oplossing van de problemen veroorzaakt door de steenmarters en waarmee zij in de praktijk van alle dag bij voortduring nog steeds hebben te dealen.

Tot nu wacht het overgrote deel van de bevolking geduldig af ondanks de aantasting van hun welzijn en / of portemonnee. Dat geduld wordt zwaar op de proef gesteld en deze is door de ervaren grote onrechtvaardigheid in de afweging tussen het belang tussen mens en dier ter plaatse van hot spots, niet oneindig. Natuurlijk hebben dieren net als de mens, het recht om er te zijn en te leven echter dat mag niet betekenen dat dat het welzijn van het dier beschermd moet worden ten koste van het welzijn van de mens. De balans tussen beider belangen is in elk geval in Borger-Odoorn zoek en  vraagt dan ook om een op basis van wetgeving toegestane reparatie aldaar, en vanzelfsprekend ook elders waar sprake is van buitenproportionele overlast.

Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de eventuele extra mogelijkheden die de nieuwe natuurwetgeving  biedt in het kader van bestrijding en beheersing van buitenproportionele  overlast door in het wild levende steenmarters, plus het verschaffen van zekerheid voor de bevolking die daaraan blootgesteld is dat deze kan worden ingeperkt tot een aanvaardbaar niveau, vraagt het Platform uw fractie  verdiepende relevante vragen te stellen aan de verantwoordelijk  staatssecretaris in het AO overleg van aanstaande 2 juli. Dit ook als voorbereiding op eventueel noodzakelijke moties / amendementen in het vervolg proces mochten de antwooorden van de staatssecretaris daartoe aanleiding geven.

In het vertrouwen dat u alles in het werk zult stellen om te voorkomen dat het Platform, de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn en provincie Drenthe zich weer teleurgesteld zullen voelen in de  Rijksoverheid, en in de verwachting dat het Platform tijdig en proactief op de hoogte wordt gehouden van ontwikkelingen dienaangaande of die nu positief c.q. negatief zijn voor betrokkenen,

Wens ik u namens de Vereniging Dorpsbelangen Platform Borger-Odoorn alle wijsheid toe om de door het Platform haar inziens gerechtvaardige doel   “ Reductie Overlast Steenmarters ” binnen afzienbare termijn eindelijk te kunnen realiseren.

Met vriendelijke groeten,

Menno Hilverts

Kalmoes 88, 9521 HV Nieuw Buinen

0599-619692 / 06-18877324

menno.hilverts@planet.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën