Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Eindelijk stelt de provincie Drenthe een haalbaarheidsonderzoek in naar de wenselijkheid van een spoorlijnverbinding Groningen-Emmen.

Tijdens behandeling van de Voorjaarsnota (statenstuk 2016746) in de Drentse Provinciale Staten op 13 juli jl. heeft gedeputeerde Henk Brink in zijn reactie op de CDA-motie ‘Onderzoek Mobiliteitsknelpunten Noord-Nederland’ en welke verzoekt om een breed onderzoek te doen naar met name de verbetering van de verkeersveiligheid/ bereikbaarheid van de N34 middels een door de indieners gewenste verdubbeling ervan, toegezegd hieraan invulling te geven. Maar dat niet alléén.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Internetconsultatie Wetsvoorstel ‘Versterken Verzekerdeninvloed’ ministerie VWZ 

De Zorg is van ons!

Zeggenschap (= meebeslissen) van de verzekerden bij de zorgverzekeraar moet norm worden en alleen inspraak de uitzondering.

Het wetsvoorstel dat de invloed van de verzekerden op het beleid van de zorgverzekeraar moet versterken, benadert slechts inspraak.

Voorwoord.

In maart Y2009 was ik met FNV Bondgenoten UGO reeds betrokken bij gesprekken met een aantal PvdA TK leden (Paul Kalma, Roos Vermeij en Hans Spekman) over een beoogde WOC (Wet op Cliëntenraden/ Cliëntenparticipatie) naar analogie van de WOR (Wet op Ondernemingsraden).

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Nieuw-Buinen, 11 juli 2016

Mail aan: Staatsecretaris mevrouw Jetta Klijnsma

Hallo Jetta,

Een pijnlijke omissie in Kamerbrief Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel d.d. 8 juli 2016

(Referentie nummer 2016-0000162957)

Als de spade toch al diep in het huidige pensioenstelsel gaat, doe het dan een spade breder

U zegt dat het doel van het aanvullend pensioen is het voorkomen van een grote terugval in levensstandaard na pensionering, zodat gepensioneerden ongeveer kunnen blijven leven zoals ze gewend zijn, en dat deze doelstelling wordt bereikt in een stelsel waarbij solidariteit, risicodeling en collectiviteit centraal staan. Daar ben ik het van harte mee eens.

U zegt dat de arbeidsmarkt veel dynamischer is geworden. Inderdaad, mensen wisselen steeds vaker van baan of worden zelfstandige

U stelt vast dat het huidige pensioenstelsel daarom een noodzakelijke aanpassing vereist en dat begrijp ik.

Het kabinet wil daarom toe naar een stelsel waarin collectiviteit en solidariteit behouden blijven, maar ook dat het noodzakelijk is dat zij beter moet aansluiten op de snel veranderende arbeidsmarkt

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

VOORZIENINGEN WORDEN PAS GEMIST, ALS DE DEUREN GESLOTEN ZIJN.

Inleiding.

Voor de kwaliteit van de leefbaarheid in en de vitaliteit van onze kernen en dorpen is net als op het platteland elders, de aanwezigheid van voorzieningen zoals school, dorpshuis, winkel, postkantoor, bank, zwembad, woningen enz. belangrijk voor hun leefbaarheid en vitaliteit.

Deze aspecten zijn als het ware voorwaardelijk en de impact op termijn van een mogelijk verdwijnen van een voorziening is allicht groter naar mate er reeds sprake is van een krimp situatie, daar dit elkaar ook nog eens versterkt.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Uitnodiging opening tentoonstelling glasindustrie Nieuw-Buinen

In 1967 is de laatste glasfabriek in Nieuw-Buinen gesloten. Het was het einde van een rijke historie van glasblazen. Gelukkig zijn er nog veel materialen bewaard gebleven door de inzet van verzamelaars. Zoals de collectie van de heer van Olst, een bekende en zeer uitgebreide collectie, die ook veel laat zien van hoe de glasfabrieken werkten.

Op 1 juli nodigen we u van harte uit in De Noorderbreedte in Nieuw-Buinen om een kijkje te nemen in het dorpshuis. Daar kunt u een deel van deze prachtige collectie bewonderen en beleven.