Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Nieuw Belastingplan: Kabinet winkelt selectief in door PvdA congres breed omarmde rapport Melkert

Laatste correspondentie van PvdA lid Menno Hilverts met Tweede Kamer PvdA woordvoerder Henk Nijboer n.a.v. zijn meest recente antwoord (21 juni jl.) per mail op mijn standpunt dat het nieuwe belastingplan uitkeringsgerechtigden discrimineert voor wat betreft hun portemonnee en de toeristische sector (in o.a. Drenthe) om zeep helpt door de verhoging van de BTW en te weinig invulling geeft aan o.a. een fiscale vergroeningswens van het PvdA congres

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Gemeenten bereid u tijdig en adequaat voor op de aansturing van corporaties !

De Woningwet van 2015, die per 1 juli 2015 van kracht is en deze schrijft voor dat de bijdrage van woningcorporaties aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid moet worden verankerd in prestatieafspraken. Basis daarvoor dient een actuele en concrete woonvisie.

Gemeenteraden bevraag uw college over de status / voortgang van de woonvisie en prestatieafspraken in het belang van de huurders. Laat u inhoudelijk informeren over het verloop van de gesprekken met woningcorporaties en huurdersorganisaties (commissies)

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Bijeenkomst Provinciale Staten Drenthe, Assen, 11 maart 2015, doorbraak op breedband (glasvezel),

Hoera, weer een stap in de goede richting.

Behandeld werd stuk 2015-671 Hoogwaardige Communicatienetwerken.

‘k Was daarbij aanwezig op de publieke tribune en constateerde:

Er is met volledige instemming van alle Statenfracties een gewijzigde amendement aangenomen waarvan de kern bestaat uit een VVD motie die verder ging dan het oorspronkelijk amendement. Verantwoordelijk PvdA gedeputeerde Ard van der Tuuk heeft in het ter vergadering tot stand komen van het nieuwe amendement een belangrijke rol gespeeld.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Nog steeds ontbreken glasvezel in buitengebieden zoals bv. in de gemeente Borger-Odoorn / AaenHunze (provincieDrenthe):

Zijn straalverbindingen, draadloze aansluitwerken en 4G verbindingen een echte oplossing ?

Mijn mening is: Nee !!!

Aanleiding:

Brief van jl. 9 maart aan Tweede Kamer van minister Kamp met kenmerk DGETM TM 15027850 waarin deze een dergelijke oplossing voor buitengebieden bepleit

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

PvdA zegt: Geen Werkonzekerheid maar ook Geen Huuronzekerheid.

PvdA Congres heeft jl. 18 januari met ruim 50% ingestemd met een motie van de PvdA Werkgroep Huurders om de huidige huurbescherming overeind te houden.

PvdA Borger-Odoorn​ was op voorhand overtuigd van de noodzaak en was een van de 5 medeondertekenaars. Immers niet de markt moet bepalend zijn, maar de sociale grondrechten van burgers, en huurbescherming behoort daartoe.