Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Ministeriële Regeling ter uitvoering van wet EPV 22 feb 2016 naar TK, en nu ?

Ministeriële Regeling ter uitvoering van de wet EPV 22 februari jl. naar Tweede Kamer en nu?

Nog even in het kort vooraf wat met EPV wordt bedoeld:

De Energieprestatievergoeding (EPV) is een maandelijkse vergoeding die door de verhuurder aan de huurder in rekening wordt gebracht als de woning dusdanig is uitgerust dat met de aanwezige energielevering en de aangebrachte energiebesparende voorzieningen de woning een zogenoemde Nul-Op-de-Meter(NOM) woning is.

De EPV wordt als nieuw onderdeel in rekening gebracht naast de huurprijs en de servicekosten.

Na vernieuwbouw vervangt de vergoeding als het ware (een deel van) de energierekening die een gemiddeld gezin zou hebben gehad in de woning voor het vernieuwbouw. Er wordt immers bij een Nul-Op-de-Meter woning per saldo geen energie meer geleverd door de energiemaatschappij, maar door de woning zelf.

De Energie Prestatie Vergoeding (EPV) is o.a. van belang voor ‘Nul-Op-de-Meter’ huurwoningen van de Woningcorporatie Lefier in Nieuw-Buinen aan de Akelei en Ranonkel

Minister Blok heeft zijn ministeriële regeling ter uitvoering van de wet EPV op jl. 22 februari in een brief met kenmerk 2016-0000102754 naar de Tweede Kamer (met kopie aan de Eerste Kamer) gestuurd.

Dat ontwerpbesluit houdt regels in omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder om een energieprestatievergoeding overeen te komen en is gebaseerd op het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet ‘Huurprijzen Woonruimte’. Het wetsvoorstel op zich is reeds op 19 januari 2016 door de Tweede Kamer aangenomen

Met de ministeriele regeling krijgt de Tweede Kamer gedurende 4 weken de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd om te worden vastgesteld.

Tijdens de plenaire Tweede Kamer bijeenkomst van 13 januari jl. over het wetsvoorstel EPV heeft de woordvoerder van de PvdA Albert de Vries er nadrukkelijk voor gepleit dat de Energie Prestatie Vergoeding beslist niet hoger mag zijn dat de besparing op energiekosten, en vroeg daarom VVD minister Blok om de opname van een woonlastengarantie.

De minister vond dat niet nodig omdat reeds voldoende gewaarborgd zou zijn dat de woonlasten van de huurder niet (onredelijk) zullen toenemen doordat 70% van de huurders moet instemmen met een renovatie en zij tevens de mogelijkheid hebben om naar de huurcommissie te stappen.

De PvdA vindt dat dit onvoldoende bescherming biedt aan de huurders en heeft daarop een motie ingediend die beoogd dat bij de uitwerking van het wetsvoorstel wordt gekeken naar een systematiek dat bij een juist gebruik van de nul-op-meter-woning de totale woonlasten niet zullen toenemen.

jl. 19 januari heeft de kamer over deze motie niet alleen gestemd, maar er (met uitzondering van de VVD-fractie) ook mee ingestemd.

In de begeleidende brief (“Aanbieding voorhang Besluit energieprestatievergoeding huur”) bij het onderhavige ontwerpbesluit, laat de minister vervolgens weten dat wat betreft de gevolgen voor de woonlasten, het de huurder vrij staat om naast de energieprestatievergoeding ook afspraken te maken over zijn woonlasten na de renovatie. Zo zouden de huurder en verhuurder ook een woonlastenwaarborg kunnen overeenkomen.

Het hoeft geen betoog dat de minister daarmee onvoldoende uitvoering geeft aan de via de motie van de PvdA door de Kamer uitgesproken wens, die een verplichte woonlastenwaarborg beoogt.

Het is dan ook te verwachten dat de PvdA in het belang van de huurders alsnog zal aandringen op een betere verankering van die wens.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën