Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Op de Goeie momenten de Goeie dingen doen !? Voordracht Cees Bijl door PvdA fractie PS

Op de Goeie Momenten de Goeie Dingen doen!

Dat was een van de uitspraken van Drentens Gewestelijk PvdA bestuursvoorzitter Jacob Bruintjes tijdens de extra ledenvergadering op 16 april jl. in Westerbork toen de ontstane situatie na het plotselinge ontslag van Ard van der Tuuk als gedeputeerde, werd besproken.

Nu Cees Bijl door de PvdA Statenfractie is voorgedragen om in het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe zitting te nemen, heb ik mij de vraag gesteld: Dekt de werkwijze van de PvdA Statenfractie de lading overeenkomstig de eerdergenoemde uitspraak van Jacob Bruintjes?

Op persoonlijke titel zet ik hierbij enige vraagtekens.

Statutair gaat alleen de Statenfractie over de benoeming van de opvolger van Ard van der Tuuk. Formeel is op de door de Statenfractie gevolgde procedure in deze dan ook niets op te merken.

Echter is de werkwijze ook logisch d.w.z. is daarop niets af te dingen?

Dat vind ik van wel immers Ard van der Tuuk is destijds door de leden niet alleen verkozen als lijstrekker voor de PvdA bij de recente provinciale verkiezingen, maar vooraf ook benoemd als beoogd gedeputeerde.

De leden hadden daarin dus een duidelijke stem, niet achteraf maar vooraf.

Nu Ard van der Tuuk zich binnen het huidige College van GS gedwongen voelde af te treden en dat helaas zonder dat inhoudelijk de oorzaken hiervan voor de leden helder zijn geworden, zou het toch voor de hand dienen te liggen dat ook de leden daar nu en misschien juist wel nu, hun zegje daarover ook vooraf kenbaar hadden kunnen maken. De Statenfractie vond dat in elk geval van niet.

Aanzienlijk belangrijker dan bovenstaand argument, is de toezegging na enige discussie aan het einde van de onderhavige extra ledenvergadering, en notabene door Cees Bijl als dagvoorzitter aldaar en op dat moment bevestigd, dat: “Het resultaat van het fractieoverleg aan een (bijzondere) ledenvergadering zou worden voorgelegd en dat de stem van de leden een zwaarwegend advies zou zijn”.

Mijns inziens is een advies alleen zinvol als het nog van invloed is, en dat is nu alleen in theorie nog mogelijk immers praktisch gezien is het onbestaanbaar dat in deze fase d.w.z. na het uitdoen gaan van een officieel persbericht door de Statenfractie, in persoon nog een verandering zou kunnen komen. Nogmaals, met Cees Bijl heeft de PvdA een geschikt iemand om de functie van gedeputeerde te kunnen vervullen, daar gaat het mij niet om. Mij gaat aan het hart, dat een een wezenlijke rol in deze aan de leden is onthouden.

Dit vooral ook daar er binnen het landelijke PvdA een onderzoeksproject ‘Van Waarde’ door de Wiardi Beckman Stichting is uitgevoerd om het ledenverlies te stoppen en de potentiele achterban weer aan de partij te binden. Dit heeft geleid tot een door het Congres met een uitermate brede steun aangenomen resolutie ‘Over wat van Waarde is‘, waarin o.a. is verwoord dat waarden leidend moeten zijn in het politiek handelen van alle dag daar ze anders waardeloos zijn. In de uitwerking ervan worden aspecten genoemd als: Versterking medezeggenschap, werkvloerpartij, stop paternalisme enz.

Op het laatste congres is ook ingestemd met de verbeterde ledendemocratie: “Praat mee, (Be)denk mee, Beslis mee”, inhoudende directe invloed- en meer macht bij de leden.

Mijn conclusie is dat de Statenfractie in deze niet naar de geest hiervan heeft gehandeld zoals door ‘Van Waarde/ de verbeterde Ledendemocratie’ is beoogd, en dat is wat mij betreft dan ook uitermate teleurstellend.

Naar ik hoop is dit voorval echt de laatste keer geweest dat de betrokkenheid van de leden niet is/ wordt gerespecteerd!

Op de goeie momenten de goeie dingen doen? Nee dat is naar mijn overtuiging niet gebeurd!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën