Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Overlast in Nieuw Buinen van laagfrequente trillingen / geluid veroorzaakt door rioolpompen

laagfrequentie geluid

Zoals wellichtbekend maak ik deel uit van het Dorpsteam van Nieuw Buinen. Om dat werk zo goed mogelijk te kunnen doen ben ik in november / december 2013 gestart met een rondje langs de huizen, vooralsnog alleen in het gebied ten zuiden van de MFA ‘De Noorderbreedte’.

Een veel gehoorde opmerking in de Begoniastraat was dat bij- en na hevige regenval de rioolwater pompinstallatie enorm veel zwaar (dreunend en stampend) lawaai maakte. De (direct) omwonenden, ook niet allen, klaagden met name over het lawaai ten tijde van de nacht omdat dit vervolgens zijn uitwerking had op hun welzijn van de dag erop. Dat laatste is uiteraard heel goed voorstelbaar als men in de nacht niet tot rust heeft kunnen komen, het zij door niet in slaap te kunnen geraken of steeds weer uit de slaap te worden gehaald.

Voorgaande is ook gecommuniceerd met de vereniging Dorpsbelangen.

Afgelopen vrijdag (8 augustus) kwam ik langs de desbetreffende  installatie en bleek het Waterschap Hunze en AA’s nu bezig te zijn om een klacht van een van de direct omwonenden m.b.t. ontoelaatbaar hoge geluidsoverlast in een van de slaapkamers, te verhelpen. De trillingen worden volgens de medewerker veroorzaakt door de grootste van de twee in de betonnen kelder langs de weg geïnstalleerde pompen. Deze pomp werkt met frequentiesturing d.w.z. haar toerental is instelbaar en in dit geval tussen 25- en 50 Hz zoals ik heb begrepen. De pomp is verder voorzien van een éénkanaal -waaier.

Het waterschap probeert door het toerental te wijzigen het probleem op te lossen. Lukt het niet aan het waterschap om het probleem binnen afzienbare tijd naar tevredenheid op te lossen, dat zal het waterschap niet aarzelen een professioneel bedrijf (bv. EMC Techniek uit Emmeloord ) in te schakelen, liet een medewerker mij ter plaatse weten. Het komt voor dat via het ondergrondse leiding stelsel de trillingen op een afstand van 50 km van de bron nog merkbaar zijn.

Het gaat dus om laagfrequente trillingen waarvoor 2,5 % van de mensen zeer gevoelig is. Voor dergelijke trillingen helpen oordoppen het slachtoffer niet en kan hij / zij de richting waarvan het  geluid vandaan komt veelal ook niet bepalen.

Bekend is dat de impact ernstig van aard kan zijn op zowel lichamelijk, geestelijk, emotioneel, sociaal en maatschappelijk gebied. Wetenschappelijk is vastgesteld dat langdurige blootstelling eraan het probleem zelfs verhevigt  en dat niet vanwege een kwestie van tussen de oren maar omdat er daadwerkelijke negatieve veranderingen in het lichaam optreden.

Wanneer mensen in hun omgeving worden geconfronteerd met een dreunend stampend of anderszins geluid, is het advies de hoofdschakelaar in de meterkast eens af te schakelen om te kunnen achterhalen of de oorzaak van buiten komt. Als het duidelijk is dat de oorzaak buitenshuis moet worden gezocht , maak dan melding hiervan bij milieu afdeling van de gemeente. De gemeente heeft namelijk een zorgplicht voor haar inwoners; zij kan vervolgens een meting laten uitvoeren en indien noodzakelijk vervolgstappen in gang zetten. Een kopie van deze melding tevens naar de instanties die overheden in dezen adviseren, zoals de GGD (gemeentelijke geneeskundige dienst) en de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), zal helpen de aandacht voor laagfrequent geluid te vergroten. Dit is gewenst daar de aanwezigheid van LF geluid alleen maar zal toenemen als gevolg van de aanstaande klimaatverandering (door de opwarming van de aarde is de verwachting dat de buien steeds heviger worden waardoor meer en zwaardere pompen zullen worden geplaatst om het overtollige water te verplaatsen) en niet te vergeten de toename van het aantal door het Rijk beoogde windturbines waarvan een deel van het gegenereerde geluidsspectrum ook laagfrequent is.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën