Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Tekst Janet Holtkamp Platform Storm 14 oktober 2015 debat PS Drenthe Voorontwerp Inpassingsplan Windpark

Assen, 14 oktober 2015. Debat PS Staten Drenthe – Voorontwerp Inpassingsplan Windpark Veenkolonien

Door wijzigingen in de behandelingsprocedure was het formeel inspreken door nietleden van de Provinciale Staten onmogelijk gemaakt.   

Een schande ! Platform Storm wildse zich hierbij niet neerleggen en heeft terecht tegen het einde van de bijeenkomst haar misnoegen hierover geuit en nogmaals benadrukt en dat de PS Drenthe weliswaar met de mond beleid te luisteren naar de bevolking (zijnde de niet-initiaefnemers windmolens) maar in de praktijk dat niet praktiseert.

Hierna vindt u onverkort de door Janet Holtkamp uitgesproken tekst welke niet is te beluisteren op de website van de Provincie Drenthe, een ongehoorde censuur:

Vandaag wordt er gesproken over de windturbines en wederom wordt aan ons de burgers niets gevraagd. Wederom GEEN mogelijkheid tot inspreken.

Dit is kenmerkend voor het hele proces.

Het gebied de Veenkoloniën is door de provincie aangegeven als de beste plek in Drenthe waar je windturbines kunt plaatsen. Hier wonen immers geen mensen ….

En de mensen die er wonen zijn kennelijk van een zodanig slag dat die wel geruïneerd kunnen worden!

Want dat is wat er gaat gebeuren: 10.000 mensen in de Veenkoloniën zullen het slachtoffer worden van de invloed van de ziekmakende windturbines. En alleen de mensen met veel geld zullen hieraan kunnen ontsnappen, tenzij al het geld in de huizen zit. Dan heb je namelijk levenslang want deze worden onverkoopbaar!

En ziek zullen de Veenkolonialen worden!

Ondanks het rapport van het RIVM. Het rapport waarvan niemand de moeite neemt om het nauwkeurig na te lezen om te kijken of de informatie die er in staat eigenlijk wel klopt.

Is dat even handig? De regering (en ook u!!!) wordt prima gedekt door een rapport dat zogenaamd de uitkomst is van gedegen onderzoek naar de effecten van Industriële Wind Turbines op de volksgezondheid.

Maar zo is het niet!

De effecten van Laag Frequent Geluid worden gemakshalve weggelaten omdat het lastig is het te meten. Conclusie RIVM: geen effecten van LFG

Onwaar: Zoveel te groter de windturbine, zo veel te meer LFG.

Zoveel te meer windturbines, zoveel te meer LFG.

En weet U wat LFG met mensen en dieren doet?

Mensen worden er ziek van. Ernstig ziek!

Verdikking van het weefsel rond het hart en bloedvaten, problemen met de longen en de ademhaling. En als je maar lang genoeg onder de invloed van de windturbines bent dan kun je er uiteindelijk ook kanker van krijgen. Maar dit lezen we niet in het rapport van het RIVM

Vandaag zit u bij elkaar om weer zaken te bespreken over windturbines. U zou toch moeten weten dat 82 % van de direct betrokken bewoners deze rotdingen niet wil!

Maar onder leiding van onze nieuwe gedeputeerde, dhr. Stelpstra, is het ons duidelijk geworden dat hij er niet om maalt wat de burgers vinden. Hij wil het liefst ons allemaal de mond snoeren.

Maar ik vertel u, dat zal NIET gebeuren. De weerstand in het gebied is aan het groeien. En terecht!

Wij zijn toch verdorie geen proeflaboratorium, waar de zwakkeren van onze samenleving het eerst ziek zullen worden en vervolgens de rest.

Ons vertrouwen in de overheid is er al lang niet meer. Iedereen preekt voor eigen parochie en wij worden opgezadeld met een windturbinepark dat wordt gebouwd midden tussen de bebouwing.

In al de jaren hebben we zo vaak ingesproken en is er met zoveel minachting naar ons geluisterd door een groot deel van u.

Insprekers werden niet serieus genomen. Tijdens het inspreken zat het merendeel van u op uw mobieltje te kijken en werden er nadien amper vragen gesteld. Er is dus nooit een gesprek met de burgers geweest.

Wij zijn het zat. Dit is geen democratie. Het is GEEN democratisch proces en dat is het vanaf het begin af aan niet geweest.

Als u constructief zou willen vergaderen vandaag dan zou het niet over de plaatsing van windturbines moeten gaan maar over het serieus overwegen van de alternatieven in de vorm van zonne-energie. Hiervoor liggen de plannen klaar en zijn al gepresenteerd. Dat is wat de bevolking wil. Hiervoor is wel draagvlak.

En ook al vindt dhr. Stelpstra dat er geen draagvlak nodig is, wij zullen u laten horen, zien en voelen dat draagvlak wel degelijk de belangrijkste pijler is van de transitie naar duurzame energie.

Want dat is wat wij willen! Duurzame energie die echt duurzaam is en zonder dat de bevolking hiervan de nare gevolgen moet ondervinden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën