Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Provinciale Staten Drenthe laat eigen stem bevolking weer niet doorklinken in Den Haag

Assen, 14 oktober 2015, Debat voorontwerp Inpassingsplan Windpark Drentse Monden en Oostermoer

Provinciale Staten Drenthe laat de eigen stem van de bevolking weer niet doorklinken in Den Haag.

Op de keper beschouwd werd en wordt de bevolking monddood gemaakt, althans dat gevoel is bij mij blijven hangen, immers:

Voorafgaande aan de bijeenkomst

Door het besluit deze discussie over hei inpassingsplan van het kabinet niet te laten plaatsvinden in de Commissievergadering die gepland stond op 14 oktober maar deze direct te houden in een besluitvormende plenaire vergadering van de Provinciale Staten, was het voor zowel voor als tegenstanders uit het gebied onmogelijk geworden om hun mening over het inpassingsplan van minister Henk Kamp in de discussie in te brengen.

Formeel hebben bewoners en belanghebbenden bij vergaderingen van de Provinciale Staten namelijk geen recht van inspreken.

Na alle terechte commotie in de bevolking over het zich niet betrokken voelen en zijn bij het winddossier tot op heden, en nu dat eindelijk ook met zoveel woorden door diverse politieke partijen met de mond beleden dat dit zo is en anders moet, is het wederom uit oogpunt van het voeren van zorgvuldige democratische procesgang onbegrijpelijk dat bewust voor deze afwijking van de gebruikelijke gang van zaken is gekozen waardoor sprekers, zijnde geen lid van de PS, het woord niet is gegund geworden.

Tijdsdruk voor het geven van een reactie naar de minister kan en mag hiervoor natuurlijk nooit een excuus zijn, bovendien daarvoor was ook geen echt gegronde reden voorhanden want de stukken van de minister zijn formeel reeds op 14 september jl. ontvangen en met een beetje creativiteit was het wel mogelijk geweest de desbetreffende vergadering van de commissie leefomgeving te combineren met een plenaire vergadering van de Provinciale Staten. Immers beide bijeenkomsten vinden ook nu al in dezelfde ruimte plaats.

Mijn inschatting is dat de wil er niet was, temeer daar geen van de fracties, behalve de PVV, de behoefte heeft gevoeld op te merken dat de gekozen werkwijze niet bijdraagt aan het verkrijgen van draagvlak.

Tijdens de bijeenkomst.

Bij het de start van het debat vroeg commissaris der Koningin Jacques Tichelaar, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de vergadering, aan de leden van de Provinciale Staten instemming om bij de zienswijze van het College van Gedeputeerde Staten een integraal verslag toe te voegen van deze extra Staten Vergadering zodat de minister kennis kan nemen van de vergadering zoals deze is geweest, van elk woord zoals deze is uitgesproken. Instemming werd van alle fracties verkregen

Platform Storm.

Direct nadat verantwoordelijk gedeputeerde op het dossier wind, Tjisse Stelpstra, zijn laatste woord had gesproken in zijn reactie op de sprekers in de tweede termijn en voordat de ingebrachte moties in stemming zouden worden gebracht, neemt vanaf de publieke tribune Janet Holtkamp (Platform Storm) het woord. In haar toespraak houdt zij de leden van de Drentse Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten een spiegel voor in een poging hen beargumenteerd te overtuigen over hun disfunctioneren als volksvertegenwoordiger omdat voor wat betreft het plaatsen van windturbines met de terechte wensen en belangen van hun inwoners in het onderhavige gebied in het algemeen en de direct betrokken omwonenden in het bijzonder, geen rekening wordt gehouden.

Risico’s worden door politieke fracties weliswaar genoemd maar vervolgens genegeerd door ze bv. te bagatelliseren of geen onafhankelijk onpartijdig deskundig onderzoek te starten naar bv. de gevolgen van het door de windturbines gegenereerde laagfrequent geluid voor de gezondheid op de korte en zeker ook de lange termijn, de relatie tussen de hoogte van de windturbines en grootte van het gebied waarop het LF van invloed, de minimale eis  op de afstand van de turbine tot de bewoning, de zorg over de waardevermindering van de huizen in het gebied, de aantasting van het open landschap enz.

In het integrale video bericht op de formele en relevante websitepagina van de Provincie Drenthe ( https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2015/14-oktober/13:30:00 ) wordt dat beeld nog bevestigd; de toespraak van Janet, bijna 4 minuten lang, blijkt in zijn geheel te ontbreken en dat niet alléén tijdens de liveuitzending!

Een onacceptabele censuur, want degene die thuis de uitzending voor de eerste keer of nog ééns bekijken, wordt dat bewust onthouden en daarmee een waarheidstrouw beeld ontnomen van wat heeft plaatsgevonden. ‘k Ben dan ook zeer benieuwd of Janets toespraak wel deel uitmaakt van het integrale verslag dat op voordracht van de commissaris der Koningin en met unanieme instemming van de leden der Provinciale Staten, wordt toegevoegd aan de zienswijze van het College van de Gedeputeerde Staten t.b.v. minister Kamp. Dat zou wel moeten immers de vergadering was op dat moment nog niet gesloten en eerder op de middag werd afgesproken dat elk woord dat is uitgesproken, onderdeel van dat verslag zou uitmaken. Als de fracties haar eigen gemaakte afspraken serieus nemen, zullen ze erop moeten toezien dat deze adequaat (tijdig en onverkort) ook worden nagekomen! Dus zienswijze inclusief de bijdrage van Janet Holtkamp naar de minister; een andere optie is niet eigenlijk niet denk- en voorstelbaar en daarom onaanvaardbaar.    

Tot slot:

Illustratief voor de houding van de Provinciale Staten jegens degenen die om hun moverende redenen terecht problemen en redenen hebben om tegenstander te zijn van windturbines, is wellicht het feit dat een aantal van de statenleden met de rug naar Janet Holtkamp bleef zitten terwijl alleen al uit respect en fatsoen deze zich hadden moeten omkeren.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën