Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Wethouders: Niet alleen gemeente ambtenaren hebben recht op een CAO maar ook alle SW werknemers !

Op de PvdA Politieke Ledenraad van jl. zondag (31 mei 2015) heeft Geert Jan Toorenspits uit Eindhoven aandacht gevraagd voor het ondertekenen van de petitie ‘SOS voor de cao SW’ van het FNV en heeft niet alleen veel sympathie ervaren maar ook brede steun van de aanwezige PvdA leden en PvdA landelijke bestuur & TK politici gekregen. Op de foto is o.a. zichtbaar het zetten van de handtekening door Martijn van Dam, vicevoorzitter van de TK PvdA fractie.

Waar gaat het om:

De laatst afgesloten CAO had een looptijd van 1 december 2012 tot 1 januari 2014 en de daarbij gemaakte afspraken zijn verlegd tot 31 december 2014.   

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft recent aan de werknemersonderhandelaars (FNV, CNV) bevestigt afspraken te willen maken over de arbeidsvoorwaarden van deelnemers in de sociale werkvoorziening, en dat deze afspraken alleen kunnen gaan over inzetbaarheid en werkzekerheid van de deelnemers omdat zij geen ruimte ziet voor loonafspraken boven het minimumloon. Vakbonden willen graag onderhandelen over een nieuwe cao maar niet op deze basis en kiezen daarom voor actie.

De VNG verdedigt zich door te stellen dat gemeenten van de Rijksoverheid steeds minder geld krijgen per SW plaats en dat deze in de tijd afgebouwd wordt plus dat gemeenten behalve voor de deelnemers in de sociale werkvoorziening, door de Participatiewet verantwoordelijk zijn voor alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De VNG vindt het niet verantwoord om daarnaast ook nog eens loonsverhogingen af te spreken voor alleen de werknemers in de sociale werkvoorziening. Dat zou naar hun mening ten koste kunnen gaan van het budget voor de hele doelgroep waar de gemeenten verantwoordelijk voor zijn volgens de Participatiewet.

De vakbonden stellen o.a. dat de gemeenten in september 2014 voor gemeenteambtenaren wel een nieuwe cao hebben afgesloten met eenmalige uitkering en een structurele % loonsverhoging terwijl de groep kwetsbare burgers binnen de WSW nog steeds geen nieuwe cao heeft. Nog sterker de VNG heeft aangegeven een pas op de plaats te willen maken. Door die houding van de VNG is er binnen het werknemersbestand van alle gemeenten een tweedeling ontstaan en dreigt nog verder te worden vergroot. Zo’n tweedeling past uiteraard niet bij goed werkgeverschap.

Partijleider Diederik Samson heeft in zijn toespraak gisteren tot de Politieke Ledenraad te kennen gegeven de strijd aan te willen binden met tweedeling.

Bij deze dan ook de oproep aan Diederik in gesprek te gaan met het VNG en zich in te spannen bij het kabinet voor extra financiële ruimte voor die gemeenten die niet in staat zijn een redelijke koopkracht compensatie af te spreken en daardoor tegelijkertijd dan niet meer over onvoldoende financiële middelen beschikken om aan de in hen gestelde vertrouwen ook nog te voldoen aan de verplichtingen die uit de Participatiewet voortvloeien.

Tot slot zou ik de gemeenteraden van alle gemeenten in Nederland willen vragen de onderstaande vragen voor te leggen aan hun College van B&W:

  1. Vindt u als individueel lid en als college in het geheel, dat de werknemers bij het  SW bedrijven waar onze gemeente bij betrokken is, geen compensatie voor de koopkracht moeten ontvangen terwijl u weet dat het salaris van de WSW ‘er geen vetpot is ?
  2. Zo nee, wat is de argumentatie voor uw standpunt en wilt u die uitleg ook aan de betrokken  werknemers en de eigen bevolking uitleggen ?
  3. Mocht u vinden dat er de mogelijkheid tot koopkrachtcompensatie moet worden benut, wilt u dan uw onderbouwde mening dienaangaande uitdrukkelijk en z.s.m. kenbaar maken aan de op dit dossier verantwoordelijke cao onderhandelaars van het VNG ?

Martijn van Dam:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën